Rozpocznij wpisywanie...

Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do AQUANET SA.

Poznań, 20. 08. 2018 Polska-Poznań: Usługi związane z odpadami 2018/S 158-363369 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do...

zobacz wiecej »

Z/31/2018 Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych - wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych - znajdujących się na obszarze działania AQUANET SA

Poznań, dn. 24.07.2018 Polska-Poznań: Wodomierze 2018/S 140-321808 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Dostawy Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowych - wraz z wykonaniem...

zobacz wiecej »

Z/16/2018 - Wzrost produkcji energii „zielonej” na terenie LOŚ Zaprojektowanie i budowa instalacji przyjmowania, przesyłu i dozowania odpadów płynnych do istniejących Zamkniętych Komór Fermentacyjnych oraz przebudowa odsiarczalni biogazu na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286, działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl ogłasza przetarg nieograniczony...

zobacz wiecej »

Z/84/2017 - Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez wykonanie układu z zastosowaniem turbiny ORC wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

zobacz wiecej »

Z/21/2018 Opracowanie Projektu dla budowysieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Swarzędz w Placu Niezłomnych” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót

Poznań, dnia 04.07.2018 r. Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 126-288373 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości...

zobacz wiecej »

Z/26/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicach: Wesołej, Cichej w Szczytnikach; Jeziornej, Nad Wodą, Skowronkowej, Os. Parkowe, Łabędzie, Żurawia, Bażantowa, Jastrzębia w Szczytnikach; Platanowej, Jaśminowej, Cedrowej w Kamionkach; Drapałka w Borówcu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów 2018/S 126-288355 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicach: Wesołej, Cichej w Szczytnikach; Jeziornej, Nad Wodą, Skowronkowej, Os. Parkowe,...

zobacz wiecej »