Rozpocznij wpisywanie...

Aquanet podpisał umowę z NFOŚiGW

17.10.2017r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL - EKO SYSTEM, Aquanet SA podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekaże 241 mln zł dofinansowania na inwestycje w ramach  „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - etap VI”.

Informacje dodatkowe

W skład Projektu wchodzi łącznie 61 zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta Poznania oraz w gminach: Czerwonak, Swarzędz, Luboń i Mosina.
Podstawowym celem realizacji Projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej poprzez rozwój infrastruktury technicznej wybranych obszarów przy zachowaniu wszelkich wymagań prawnych i wytycznych krajowych oraz unijnych w ramach ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.
Zadania opiewają na łączną kwotę około 400 mln zł netto i realizowane będą do 2023 roku.
W ramach kontraktów odbędą się m.in. modernizacje obiektów Spółki, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - 126 km sieci (około 10 tys. osób), budowa sieci wodociągowej - 2,7 km (66 osób), czy też przebudowa kolektora prawobrzeżnego.

Zadaniami o największym oddziaływaniu, realizowanymi w ramach Projektu są:

· Miasto Poznań:
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa,
renowacja kolektora Prawobrzeżnego I,
budowa kolektora Junikowskiego,
budowa kanalizacji ogólnospławnej,
budowa kanalizacji sanitarne (m.in. Krzesiny i Krzesinki).

· Gmina Czerwonak:
modernizacja Centralnej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach,
budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czerwonaku.

· Gmina Luboń:
budowa kanalizacji sanitarnej.

· Gmina Mosina:
budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie wsi Czapury, Wiórek i Babki.

· Gmina Swarzędz:
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Warto wiedzieć

W 2016 roku Aquanet zakończył realizację programu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy 2007-2013. Program obejmował pięć etapów Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” i trwał łącznie 9 lat. Wartość netto projektu to 967 mln zł, a pozyskane dofinansowanie wyniosło 440 mln zł netto. W ramach zrealizowanych zadań inwestycyjnych, Spółka osiągnęła znaczący efekt ekologiczny, m.in.:

• w zakresie gospodarki ściekowej: ok. 37 tysięcy osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
• w zakresie gospodarki wodnej: realizacja kluczowej inwestycji polegającą na modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie. Był to zdecydowanie najdroższy, największy i najbardziej skomplikowany kontrakt zrealizowany w ramach zakończonego Programu.

Realizacja Projektu to również łącznie 98 podpisanych i wykonanych kontraktów, a także zespół ok. 250 pracowników Aquanet zaangażowanych w jego wykonanie.

Ciekawostki
• wybudowano ok. 200 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
• zmodernizowano ok. 47 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
• wybudowano 2 nowe przepompownie ścieków: Hetmańska i Garbary,
• wybudowano ok. 4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a przebudowano ok. 16 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
• zhermetyzowano osadniki wstępne na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, co pozwoliło znacząco zmniejszyć emisję odorów do otoczenia,
• zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Mosinie,
• przebudowano oczyszczalnie ścieków w Borówcu i Mosinie
• zakupiono samochody do kamerowania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej.