Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz – odwodnienie terenów osiedla Kiekrz

28/08/2019

 

Na obrazie widzimy trzy logotypy. Logotyp Funduszów Europejskich programu Infrastruktura i Środowisko, logotyp Spółki Aquanet oraz logotyp Funduszu Spójności Uniii Europejskiej.

 

Nazwa zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz – odwodnienie terenów osiedla Kiekrz

Dysponent:

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego na terenie os. Kiekrz w Poznaniu, doprowadzenie infrastruktury towarzyszącej do prawidłowego stanu technicznego oraz zabezpieczenie terenu znajdującego się w zlewni rzeki Samicy Kierskiej przed skutkami gwałtownych deszczy. 

Projekt zakłada również renowację istniejących rowów, które nie spełniają swoich funkcji. Przed dopływem wód do zbiornika zastosowane zostaną urządzenia podczyszczające — osadnik oraz separator, wychwytujący zanieczyszczenia stałe (montaż łych urządzeń nie wchodzi w zakres projektu). Maksymalna wysokość zwierciadła wody będzie ustanowiona poprzez wylot do nowo wybudowanego kanału. Skarpy o nachyleniu zmiennym od 1:2 lub 1:3 do łagodnie wyprofilowanych będą umocnione, Na koronie zbiornika wykonana będzie studnia wpadowa dla wód wraz z regulatorem przepływu, zlokalizowana na wlocie do przebudowywanego kanału melioracyjnego Ø400mm. Z uwagi na stan techniczny betonowego kolektora DN400 zaplanowano jego przebudowę. Odcinek rowu Sk33-3- 1 zostanie włączony i wbudowany w projektowany zbiornik, a odcinek rowu Sk33-3 pozostanie bez zmian. Ze względu na niewłaściwa niweletę rowu Sk-33 oraz występujące zasypania, które tamują przepływ, zaplanowano wykonanie odbudowy rowu Sk-33 na odcinku około 750m. Przewiduje się także nasadzenia roślinności hydrofitowej oraz roślinności w otoczeniu zbiornika.

Dla obsługi obiektu planuje się wykonanie dojazdu serwisowego o nawierzchni utwardzonej ale przepuszczalnej.

Wokół obiektu powstanie także ścieżka spacerowa, z oświetleniem parkowym oraz ławkami i obiektami małej architektury.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Wobec pracownika, który zgłosił podejrzenie nieprawidłowości lub nadużycie finansowe nie będą wyciągane konsekwencje.

Terminy:

- planowany termin opracowania dokumentacji technicznej: luty 2020 r.,
- planowany termin realizacji robót: marzec 2020 do lipiec 2023 r.

Aktualny stan realizacji:

• W trakcie przygotowania dokumentów przetargowych.

Źródła finansowanie:

- Środki własne Miasta Poznania
- Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska