Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Instrukcja obciążania odbiorców usług na lata 2018 - 2021

31/12/2018

Instrukcja rozliczania odbiorców korzystających z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez Aquanet SA

I. Postanowienia ogólne

1. Instrukcja obowiązuje od dnia 6 czerwca 2018 roku na  terenie miast Poznania, Lubonia, Puszczykowa, i gmin Mosina, Swarzędz, Brodnica,  Kórnik, Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Dopiewo, Pobiedziska, Rokietnica, Skoki oraz Kostrzyn – w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzananych ścieków, dla gminy Kostrzyn w zakresie odprowadzanych ścieków obowiązuje od dnia 5 stycznia 2019 r.
2. Podstawę prawną wprowadzenia nowego taryfikatora cen i stawek opłat, a także prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowią przepisy:
a. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. Nr 328, z 2017 nr 2180) – dalej zwana „Ustawą”,
b. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 472), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
c. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70) zwanego dalej „Rozporządzeniem ryczałtowym”.
3. Taryfy zostały zatwierdzone przez organ regulacyjny tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, zgodnie z art. 24c ust. 2 Ustawy.
4. Taryfy wchodzą w życie z dniem 6 czerwca 2018 roku na  terenie miast Poznania, Lubonia, Puszczykowa, i gmin Mosina, Swarzędz, Brodnica,  Kórnik, Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Dopiewo, Pobiedziska, Rokietnica, Skoki oraz Kostrzyn – w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzanych ścieków, dla gminy Kostrzyn w zakresie odprowadzanych ścieków taryfa wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2019 r. - taryfy obowiązują na okres 3 lat od dnia ich wejścia.
5. Obowiązująca taryfa wieloczłonowa składa się z następujących elementów:
a. ceny za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,
b. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych (w tym również w zakresie urządzeń ppoż.).
6. Do cen i opłat netto w taryfie doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości.

II. Standardy jakościowe usług

1. Określone w Instrukcji ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, oraz w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących na obszarze działalności Spółki.
2. Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

III. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie celów zużycia wody lub odprowadzanych ścieków i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wyodrębnione zostały trzy grupy odbiorców:

Gospodarstwa domowe

Do grupy przyporządkowuje się wszystkich odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych do celów socjalno-bytowych lub innych celów służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, tj.:

  • właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych;
  • właścicieli bądź zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych;
  • właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych;
  • spółdzielnie mieszkaniowe.

Pozostali odbiorcy

Do grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni) oraz prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostałych niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych. W tej grupie mieszczą się wszyscy odbiorcy odprowadzający ścieki, które nie są ściekami bytowymi.

Woda pobierana na cele przeciwpożarowe

Do tej grupy zalicza się odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów gaśniczych i przeciwpożarowych. W tym zakresie odbiorcy świadczonych usług rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy i odrębnych umów.
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych pobierana jest opłata abonamentowa.

IV. Taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Od dnia 6 czerwca 2018 roku obowiązują taryfy niejednolite i wieloczłonowe, zawierające jednolite ceny za dostarczaną zimną wodę, odprowadzane ścieki oraz zróżnicowane stawki opłat abonamentowych naliczanych za utrzymanie w gotowości urządzeń wod. – kan. dla taryfowych grup odbiorców. Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

TABELE CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ

NA OBSZARZE DZIAŁANIA AQUANET SA

Wysokość cen za dostarczoną wodę obowiązujących w mieście Poznaniu, Luboniu, Puszczykowie i gminach: Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina, Kórnik, Mosina, Suchy Las, Brodnica, Rokietnica, Dopiewo i Kostrzyn.

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych obowiązujących we wszystkich miastach i gminach

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53

 

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI

NA OBSZARZE DZIAŁANIA AQUANET SA

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w mieście Poznaniu, Luboniu i w gminie Dopiewo

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 6,03 6,51
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 6,03 6,51

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w mieście Puszczykowie i w gminie Mosina

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 8,80 9,50
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 8,80 9,50

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w gminie Kórnik

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 6,77 7,31
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 6,77 7,31

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w gminie Suchy Las

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 6,28 6,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 6,28 6,78

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki obowiązujących w gminie Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina, Skoki, Pobiedziska i Kostrzyn

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 7,63 8,24
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 7,63 8,24

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, obowiązujących we wszystkich miastach i gminach

lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,25 11,07
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31,61 34,14

 

Wysokości cen i opłat jednostkowych brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

V. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Rozporządzenia ryczałtowego oraz regulaminami dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującymi na terenie działania Spółki.
2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków.
3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
z wyjątkiem przypadku, kiedy to ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody
w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego, na podstawie umowy zawartej na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych oraz z osobami korzystającymi z lokali na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.
4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego lub odczytu wodomierza własnego, a w przypadku ich braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub określonej w umowie.
6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
7. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny cen i stawek opłat, oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
8. Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z wysokości tej stawki są regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania czynnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego obliguje odbiorcę do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków.
9. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się jednomiesięczne, dwumiesięczne, trzymiesięczne, sześciomiesięczne lub jednoroczne okresy obrachunkowe, ustalone
w umowie zawartej z odbiorcą usług.
10. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie odczytu wodomierza własnego, wodomierza głównego innego dostawcy wody lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
11. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki
w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
12. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na wniosek odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

VI. Sposoby załatwiania reklamacji

1. Odbiorcy usług mają prawo składać reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty. Reklamacje należy składać do Działu Obsługi Klienta Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126, 60-464 Poznań.
2. Wszystkie reklamacje można zgłaszać:
a) osobiście w Punktach Obsługi Klienta  przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu oraz przy ul. Piątkowskiej 117/119 w Poznaniu,
b) pisemnie na adres siedziby spółki, adres e-mailowy (klient@aquanet.pl) oraz za pośrednictwem Elektronicznego Biuro Obsługi Klienta (EBOK),
c) telefonicznie pod numery telefonów wskazane na każdej fakturze.
3. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie. Odbiorca usług, może wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację pisemną w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
5. W szczególnych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 30 dni.
6. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - na wniosek odbiorcy usług - występuje
o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
9. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

VII. Wystawianie faktur w okresie przejściowym

1. Rozliczając odbiorców za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie przejściowym tzn. w okresie zmiany wysokości taryfowych cen i stawek opłat, tj. do dnia obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz od dnia obowiązywania nowej taryfy, Spółka dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na podstawie średniodobowego zużycia pomiędzy odczytami, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki naliczona będzie według określonej w ten sposób ilości wody i odprowadzanych ścieków i stawek opłat, obowiązujących odpowiednio w poprzedniej i nowej taryfie.
2. Istnieje możliwość przeprowadzenia końcowego rozliczenia rzeczywistego, dokonanego w oparciu o przekazaną przez odbiorcę wartość odczytu wskazań wodomierza przeprowadzonego w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

VIII. Podstawowe pojęcia wykorzystane w Instrukcji

1. odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Aquanet SA.
2. cena za dostarczoną wodę - kwota wyrażona w złotych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
3. cena za odprowadzone ścieki – kwota wyrażona w złotych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
4. stawka opłaty abonamentowej jest to kwota wyrażona w złotych na odbiorcę usług, wyliczona za okres miesięczny, którą odbiorca jest obowiązany zapłacić Spółce za utrzymanie urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług.

 

Instrukcja do pobrania