Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Krok 3

22/04/2020

Po wykonaniu kroku nr 2 należy:

 • Zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego (w oparciu o otrzymane z Aquanet warunki techniczne - krok nr 2),
 • następnie z gotowym projektem w 2 lub 3 egzemplarzach dostarczyć do Aquanet wypełniony Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego (1 egzemplarz uzgodnionego projektu pozostaje w archiwum Spółki) lub złożyć wniosek przez EBOK ( dotyczy przyłączy dla budynku jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej )

Termin uzgodnienia projektu technicznego wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletnym projektem.

Informujemy, że dokumentację do uzgodnienia (pełny projekt z wszystkimi wymaganymi załącznikami i pismem przewodnim) można przesyłać do Spółki za pośrednictwem chmury Aquanet - TUTAJ. (UWAGA: przesyłane dokumenty powinny być spakowane w formacie "ZIP")

Prosimy o posługiwanie się udostępnioną stroną jedynie w celu uzgodnienia dokumentacji przyłączy i sieci. 


 

Projekt techniczny przyłącza powinien zawierać:

część opisową:

 • opis techniczny,
 • aktualne warunki techniczne wydane przez Aquanet,
 • aktualny protokół z Narady Koordynacyjnej,
 • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia w tym stan prawny działki Inwestora,
 • niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek, po których jest projektowane przyłącze.

część rysunkową:

dla przyłączy wody:

 • mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody,
 • rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego,
 • profil przyłącza wodociągowego,
 • ewentualnie inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza.

dla przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

 • mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza,
 • profil kanalizacji,
 • rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.
 • jeśli z warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej wynikają ograniczenia w ilości odprowadzanych ścieków deszczowych oraz konieczność podczyszczania ścieków, projekt winien zawierać dodatkowo:

- obliczenia ilości ścieków opadowych z całej działki,
- projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z obliczeniami i doborem urządzeń ograniczających odpływ i/lub urządzeń podczyszczających ścieki (ich lokalizacja winna zaznaczona na mapie),
- sposób zagospodarowania pozostałej ilości ścieków deszczowych,
- oznaczenia na mapie zasadniczej powierzchni o różnych współczynnikach spływu (konieczna legenda) z podaniem wielkości tych powierzchni.

 

Usługa uzgodnienia projektu technicznego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej jest bezpłatna.