Rozpocznij wpisywanie...

Fundusz Unijny ISPA

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów UE. Przed akcesją do Unii Europejskiej funkcjonował Fundusz ISPA - program pomocy przedakcesyjnej UE w dziedzinie transportu i ochrony środowiska. Po przystąpieniu Polski do UE środki na inwestycje, finansowane dotychczas z programu ISPA, przejął Funduszu Spójności.

Fundusz Spójności jest instrumentem finansowym przeznaczonym dla tych krajów członkowskich UE, w których Produkt Narodowy Brutto nie przekracza 90% średniej unijnej oraz tam, gdzie został opracowany program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Fundusz Spójności nie jest funduszem strukturalnym. Ze środków Funduszu są finansowane duże projekty o wartości powyżej 10 mln €, w zakresie infrastruktury transportowej oraz ochrony środowiska. Po akcesji Polska stała się beneficjentem Funduszu Spójności. Na realizację projektów z Funduszu Spójności Polska otrzymała od Unii Europejskiej 4,18 mld €, podzielonych równomiernie na projekty transportowe oraz środowiskowe.