Rozpocznij wpisywanie...

Fundusz Wodociągowy

FUNDUSZ WODOCIĄGOWY AQUANET SA

W roku 2004 Aquanet SA jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła program pomocowy pod nazwą Fundusz Wodociągowy.
Jego zadaniem jest łagodzenie skutków podwyżek cen wody i ścieków Klientom o najniższych dochodach obsługiwanym przez Aquanet SA.

Pomoc trafia do osób ubogich zamieszkałych na terenach miast i gmin, dla których usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy Aquanet.
 

W okresie od 2004 roku do 2016 roku przeznaczono łącznie 8 950 000 zł na realizację projektu, dokonując tym samym 54 816 wypłat na rzecz osób potrzebujących.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Z pomocy Funduszu Wodociągowego mogą korzystać osoby, którym regulowanie rachunków za wodę istotnie utrudnia zapewnienie sobie i najbliższym podstawowych potrzeb bytowych. W szczególności:

  • osoby samotnie wychowujące dzieci;
  • osoby i rodziny żyjące w ubóstwie;
  • rodziny wielodzietne i rodzinne formy opieki zastępczej.

 

Gdzie można złożyć wniosek?

W sprawie przyznania dofinansowania do rachunków za zimną wodę i ścieki zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 603 888 433 z pracownikiem Caritas Poznańska, bądź bezpośrednio w oddziale Caritas Poznańska, Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań, w dniach: poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 16.00-18.00. email: funduszwodociagowy@caritaspoznan.pl

 

 

Co należy zrobić, aby uzyskać pomoc?

1. Zgłosić się do pracownika Caritas Poznańska

2. W trakcie wizyty należy:

  • wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania z pracownikiem
  • dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody w danym gospodarstwie domowym i potwierdzające zużycie zimnej wody i ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

3. W przypadku przyznania pomocy, właściwa kwota zostaje przelana przez Caritas Poznańska bezpośrednio na konto bankowe, na które są przekazywane należności za zimną wodę i ścieki, tj. na konto Aquanetu, spółdzielni lub administratora.

*}