Rozpocznij wpisywanie...

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie Ścieków

Niezwykle ważne jest dla nas, aby procesy odbioru i oczyszczania ścieków przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, spełniając najwyższe, ekologiczne standardy. Niezawodność i bezpieczeństwo obsługiwanej przez Aquanet infrastruktury kanalizacyjnej to bez wątpienia priorytet w działalności Spółki.

Aquanet obsługuje sześć oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w: Poznaniu (Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków), Koziegłowach (Centralna Oczyszczalnia Ścieków), Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu, Chludowie.

W roku 2016 nasze oczyszczalnie przyjęły i oczyściły 54,2 mln m³ ścieków, zachowując normy, określone przez pozwolenia wodno-prawne oraz obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy ochrony środowiska. Nasze ścieki poddajemy obróbce mechaniczno- biologicznej z usuwaniem biogenów..

Zapewnienie prawidłowej przepustowości dla eksploatowanej przez Aquanet kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 2163,8 km jest naszym priorytetem. By zminimalizować ryzyko występowania zatorów czy też zarwania systemu kanalizacyjnego prowadzimy systematyczne przeglądy, audyty i czyszczenie sieci.

W ramach usprawnienia odbioru ścieków, w 2016 r. przyjęliśmy do eksploatacji 130 pompowni ścieków, w tym nową przepompownię „Garbary” w Poznaniu, którą wyposażyliśmy w nowoczesne technologie i instalację antyodorową. Obiekt zwiększy przepustowość kanalizacji ogólnospławnej, a także zmniejszy ryzyko podtopień i awaryjnych zrzutów ścieków do rzeki Warty.

W 2016 r. we wszystkich oczyszczalniach Aquanetu wyprodukowaliśmy ok. 75 tys. ton osadu pościekowego, z czego 11 tys. ton poddaliśmy procesowi termicznego suszenia. Odparowując wodę z osadu pozyskaliśmy ok. 2,5 tys. ton bezwonnego i bezpiecznego dla środowiska granulatu zagospodarowanego przez firmy zewnętrzne do produkcji paliw alternatywnych. Pozostałe 64 tys. ton osadu wywiozły i zagospodarowały w ramach odzysku firmy zewnętrzne.

W 2016 r. uzyskaliśmy największą z dotychczasowych produkcję biogazu. W Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków wytworzyliśmy niemal 10 mln m3 biogazu. 8 mln m3 spaliliśmy w gazogeneratorach produkując ok. 17,5 mln kWh energii elektrycznej.  Wytworzona w ten sposób zielona energia zaspokoiła ponad  54 % zapotrzebowania obu obiektów na energię elektryczną, co ograniczyło konieczność jej zakupu od dostawcy. Pozostały biogaz zużyto na potrzeby docieplenia obiektów.

Usprawniamy procesy oczyszczania ścieków

Nieustannie realizujemy działania, które podnoszą sprawność i wydajność procesów oczyszczania ścieków. Podejmowane przez nas decyzje inwestycyjne są w pełni przemyślane i  poparte testami dostępnych na rynku technologii obróbki ścieków, osadów i biogazu. W 2016 r. na podstawie dokonanej analizy skuteczności testowanych instalacji na Centralnej Oczyszczalni Ścieków, postanowiliśmy:

  • zamontować sondy on-line na odpływie ścieków oczyszczonych;
  • doposażyć w dodatkowe urządzenie do czyszczenia biogazu – filtr siloksanów.

Zoptymalizowaliśmy układ sterowania napowietrzaniem bioreaktorów w oczyszczalniach ścieków: w Mosinie, Borówcu, Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, co przyczyniło się do obniżenia zużycia energii elektrycznej dla części biologicznej procesu oczyszczania ścieków. Kontynuowaliśmy testy „strącania wstępnego” na osadnikach wstępnych oczyszczalni w Koziegłowach. Działania te mają na celu wzrost produkcji biogazu, a także poprawę odwadniania osadów po fermentacji.

W ramach przyjętego „Programu ograniczenia emisji odorów” poszukiwaliśmy nowych technologii eliminacji zapachów. Rok 2016 rozpoczęliśmy od wykonania pierwszego zewnętrznego audytu odorowego na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Aleksandrowa Łódzkiego. W ramach przeprowadzonych badań na terenie oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj zdefiniowaliśmy problemy odorowe obiektu i przygotowaliśmy propozycję działań naprawczych.

Kontrolowaliśmy efektywność pracy 35 instalacji do oczyszczania powietrza zlokalizowanych w 5 oczyszczalniach ścieków należących do Spółki. Ponadto w ramach przyjętego „Programu ograniczenia emisji odorów” poszukiwaliśmy nowych technologii do eliminacji zapachów. W związku z powyższym na przełomie III / IV kwartału 2016 r. przeprowadziliśmy testy nowego wsadu mineralnego, który z powodzeniem może stanowić alternatywę dla obecnie stosowanego wypełnienia typu lava.

W IV kwartale minionego roku wykonano także testy efektywności redukcji siarkowodoru w dopływających ściekach do Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Nadrzędnym celem testu było określenie wpływu dozowanej chemii na redukcję siarkowodoru a tym samym na ograniczenie powstawania korozji siarczanowej na poszczególnych obiektach technologicznych.

Z kolei w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach zakończyliśmy budowę instalacji spalania odorów w kotłach Stacji Termicznego Suszenia Osadu, a także przygotowaliśmy dokumentację do realizacji zadania modernizacji wentylacji zagęszczaczy i utylizacji powietrza.

Ponadto, na terenie oczyszczalni nasadziliśmy 1631 drzew.

 

Jakość ścieków na dopływie i odpływie oraz procent redukcji zanieczyszczeń

 

 

 

 

 

 

* średnia liczona ze wszystkich edytowanych wyników tj. uwzględniająca spełnienie warunków pozwolenia w zakresie  % redukcji,  jak również temp ścieków poniżej 12oC