Rozpocznij wpisywanie...

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie Ścieków

Niezwykle ważne jest dla nas, aby procesy odbioru i oczyszczania ścieków przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, spełniając najwyższe, ekologiczne standardy. Niezawodność i bezpieczeństwo obsługiwanej przez Aquanet infrastruktury kanalizacyjnej to bez wątpienia priorytet w działalności Spółki.

Aquanet obsługuje sześć oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w: Poznaniu (Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków), Koziegłowach (Centralna Oczyszczalnia Ścieków), Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu, Chludowie.

W roku 2015 nasze oczyszczalnie przyjęły i oczyściły ok. 51 mln m³ ścieków, zachowując normy, określone przez pozwolenia wodno-prawne oraz obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy ochrony środowiska. Nasze ścieki poddajemy obróbce mechaniczno- biologicznej z usuwaniem biogenów..

W 2015 r. ze wszystkich oczyszczalni Aquanetu pozyskaliśmy niemal 79 tys. ton osadu pościekowego, z czego 25 tys. ton zostało poddane procesowi termicznego suszenia. W efekcie powstało niemal 5,8 tys. ton bezwonnego granulatu, zagospodarowanego przez podmioty zewnętrzne do produkcji paliw alternatywnych. Pozostałe 53 tys. ton osadu zostało zagospodarowanych w ramach odzysku przez firmy zewnętrzne zgodnie z zakontraktowanymi umowami przetargowymi.
Niezwykle ważnym ogniwem w procesie oczyszczania ścieków jest produkcja biogazu.

W 2015 roku wytworzyliśmy w Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków niemal 9 mln m3 biogazu. Z niego, dzięki gazogeneratorom wyprodukowaliśmy ok. 16 mln kWh energii zielonej, która stanowiła 51% zapotrzebowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Lewobrzeżnej Oczyszczalni na energię elektryczną. Eliminujemy w ten sposób emisję do atmosfery szkodliwego dla środowiska metanu i dwutlenku węgla.

Z należytą starannością dbamy o prawidłową przepustowość eksploatowanej przez Aquanet kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o łącznej długości  1 744,7 km. Na bieżąco usuwamy wszystkie awarie związane z niedrożnością lub zarwaniem systemu kanalizacyjnego, zapewniając ciągłość odbioru i przesyłu ścieków. By zminimalizować ryzyko ich występowania prowadzimy systematyczne przeglądy, audyty i czyszczenie sieci. W 2015 r. oczyściliśmy hydrodynamicznie: 108 km sieci kanalizacyjnej (kanałów wraz z przyłączami), 96 km kanałów nieprzełazowych i 12 km kanałów przełazowych. Przeprowadziliśmy również inspekcję telewizyjną 49 km przewodów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. W 2015 r. powiększyliśmy naszą flotę pojazdów specjalistycznych o dwa samochody do udrażniania sieci kanalizacyjnej oraz dwa samochody wyposażone w kamerę do inspekcji kanalizacji sanitarnej z możliwością filmowania 3D i HD.

W roku 2015 r. zakończyliśmy inwestycję, ukierunkowaną na minimalizację emisji odorów. Jej celem była hermetyzacja czterech osadników wstępnych zlokalizowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Osadniki zostały poddane gruntownej modernizacji, a na każdym wybudowano samonośną kopułę aluminiową wraz z instalacją do oczyszczania zgromadzonego pod nią powietrza. Konstrukcja kopuł oraz materiał, z jakiego zostały wykonane, są pierwszymi tego typu rozwiązaniami zastosowanymi w Polsce. Jest to również pierwsza w kraju hermetyzacja osadników wstępnych o średnicy aż 52 metrów

Kolejną zakończoną inwestycją była modernizacja oczyszczalni ścieków w Mosinie, której przepustowość zwiększono do 6 tys. m3/d. Z sukcesem zmniejszyliśmy uciążliwość zapachową obiektu,  wprowadzając dezodoryzację wszystkich ciągów technologicznych i likwidując: poletka osadowe, otwartą komorę fermentacyjną oraz przestarzałe kraty i piaskownik.

W przypadku wspomnianych inwestycji – w Mosinie i Koziegłowach – zastosowano metodę oczyszczania powietrza opartą o technologię suchej sorpcji chemicznej połączonej z wsadem mineralnym. Przeprowadzona w obu lokalizacjach ocena skuteczności podjętych działań wykazała, że emisja odorów znajduje się poniżej 1000 ouE/m, tj., zgodnie z wymaganiami kontraktu.

Jakość ścieków na dopływie i odpływie oraz procent redukcji zanieczyszczeń

 

 

 

 

 

 

* średnia liczona ze wszystkich edytowanych wyników tj. uwzględniająca spełnienie warunków pozwolenia w zakresie  % redukcji,  jak również temp ścieków poniżej 12oC