Rozpocznij wpisywanie...

Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2014 r.

W 2014 roku realizowaliśmy Program Działań Inwestycyjnych na lata 2014-2023. Oprócz inwestycji realizowanych w 100 % ze środków własnych, kontynuujemy te współfinansowane przez UE z Funduszu Spójności. Jesteśmy największym w Wielkopolsce beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pięcioetapowy projekt, który dzięki niemu realizujemy „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach”, obejmuje 54 zadania inwestycyjne o wartości prawie 1,4 mld zł. W 2014 roku  podpisaliśmy umowy na realizację kolejnych kontraktów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz uruchomiliśmy nowy V etap Projektu. Łączna wartość dofinansowania wszystkich inwestycji unijnych wynosi ponad 600 mln zł.

W 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości niespełna 320 000 tys. zł:
• na budowę nowej infrastruktury
• na inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe
• na pozostałe nakłady inwestycyjne

Największy strumień nakładów inwestycyjnych został skierowany na obiekty inżynierii wodociągowej i kanalizacyjnej, a w dalszej kolejności na sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Największe nakłady inwestycyjne poniesiono na realizację następujących zadań:
• modernizacja SUW Mosina (etapy I i II) hermetyzacja obiektów na Centralnej Oczyszczalni Ścieków
• budowa kanału sanitarnego Kamionki
• zabezpieczenie terenów wodonośnych Marlewo
• modernizacja OŚ Mosina
• Budowa kolektora pod al. Niepodległości


Najważniejsze inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

W roku 2014 Spółka rozpoczęła  modernizację oczyszczalni ścieków w Mosinie. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni, umożliwiając rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączenie mieszkańców nowych osiedli mieszkaniowych w gm. Mosina. Zastosowanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków umożliwi elastyczną eksploatację obiektu. Modernizacja obejmuje również likwidację obiektów uciążliwych zapachowo tj. poletek osadowych, otwartej komory fermentacyjnej, placu przyjęcia ścieków dowożonych oraz przestarzałych krat i piaskownika. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń technologicznych oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania pracą obiektu pozwoli na zoptymalizowanie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. 
W ramach modernizacji SUW Mosina w 2014 r. zmodernizowano i oddano do użytku jeden z budynków filtrów pośpiesznych. Wybudowano również budynek ozonowni z pompownią międzyoperacyjną, budynek filtrów węglowych  i zbiorniki wyrównawcze popłuczyn z filtrów węglowych. W chwili obecnej trwają prace rozruchowe na tych obiektach. Zakończono wszystkie prace modernizacyjne na magistrali zachodniej DN 800 między SUW Mosina, a zbiornikami wody czystej na Pożegowie i na magistrali wschodniej DN 800/1000 między SUW Mosina, a zbiornikami wody czystej na Pożegowie. Wszystkie działania podejmowane w ramach tej inwestycji mają na celu poprawę jakości, barwy, zapachu i smaku wody.

Cały 2014 rok trwały również prace przy budowie Kolektora Ogólnospławnego wraz z przelewem burzowym w al. Niepodległości (śr. 2200 mm, dł. 520 m). Główny cel inwestycji to usprawnienie działania kanalizacji ogólnospławnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa w przypadku intensywnych opadów deszczu. Podstawowy zakres robót objął budowę: kolektora ogólnospławnego, komory przelewowej ścieków, kanału dławiącego, dwóch kanałów równoległych oraz kanalizacji kablowej. Inwestycja ta w związku ze swoim położeniem w centrum miasta wymagała bardzo dużego zaangażowania w relacjach z mediami i mieszkańcami. To bez wątpienia także trudny teren do prowadzenia prac budowlanych. Ulica jest elementem zabytkowego Ringu Stubbena, co oznacza że Wykonawca musiał liczyć się z restrykcyjnymi warunkami stawianymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, z kolei pod ziemią musiał liczyć się ze znaleziskami archeologicznymi, tj. pozostałości po elementach XIX-wiecznych pruskich fortyfikacjach.

Z początkiem 2014 roku rozpoczęły się również prace przy Budowie Kolektora Junikowskiego. Celem inwestycji jest poprawa sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych z Lubonia oraz możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców. W związku z wycinką drzew którą należało przeprowadzić przez rozpoczęciem budowy, zrealizowany został również plan nasadzeń rekompensacyjnych.

Kolejnym kolektorem którego budowę rozpoczęliśmy w 2014 roku był obiekt o nazwie Kolektor Umultowsko-Sucholeski (śr. 800 mm, dł. 3500 m), który ma za zadanie zapewnić obiór ścieków z północnej części Poznania oraz terenu Suchego Lasu. Prace będą kontynuowane w 2015 roku.
W sierpniu ruszyła jedna z trudniejszych inwestycji przewidzianych na 2014 rok - modernizacja kanalizacji sanitarnej (korekta połączeń) na terenie poznańskiego Sołacza. Inwestycja przewiduje przebudowę układu kanalizacyjnego i sieci wodociągowej w rejonie Stawów Sołackich. Z uwagi na złe warunki gruntowo-wodne konieczne jest tutaj wzmocnienie podłoża przez wykonanie kolumn (pali) wzdłuż trasy rurociągu. Prace przewidziane są w 2 etapach, a ich zakończenie planowane jest w III kwartale 2016 roku. Projekt ma charakter proekologiczny.
W 2014 roku realizowaliśmy także wiele inwestycji mających na celu przyłączenie nowych klientów do kanalizacji sanitarnej (realizując tym samym tzw. efekt ekologiczny, do którego zobowiązani jesteśmy realizując kontrakty unijne), m.in.: w Luboniu, Krosinku, Kamionkach, Daszewicach, Piotrowie, Sypniewie, Głuszynie, Suchym Lesie oraz w Poznaniu (Marlewo, Minikowo, Szczepankowo, Fabianowo).

Realizowaliśmy także inwestycję na terenie 100-letniej Przepompowni Ścieków Garbary, która obok Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków jest najstarszym obiektem kanalizacyjnym w Poznaniu. Obiekt ten jest pod ścisłą opieką konserwatora zabytków. Modernizacja o której mowa dotyczy faktycznie budowy nowego budynku przepompowni, który ma łączyć „przeszłość z teraźniejszością”. Nowy obiekt docelowo zapewni przepływ ścieków na poziomie 4,5 m3 na sekundę.