Rozpocznij wpisywanie...

Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2015 r.

Inwestycje

Jako firma odpowiedzialna za jakość życia mieszkańców i rozwój aglomeracji poznańskiej, jesteśmy zobowiązani do nieustannego doskonalenia naszych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Szczególny nacisk kładziemy na inwestycje w zakresie modernizowania  eksploatowanych obiektów, rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz unowocześniania technologii produkcji wody i oczyszczania ścieków. Prowadzimy je każdego roku na obszarze Poznania i okolicznych gmin, co zapewnia  nam ciągły rozwój oraz wzrost efektywności pracy. Aż 95% respondentów naszych badań marketingowych popiera proekologiczne inwestycje Aquanetu. W 2015 r. realizowaliśmy Program Działań Inwestycyjnych na lata 2015-2024, obejmujący zarówno zadania wykonywane w ramach własnego budżetu, jak i kontrakty dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Jesteśmy największym w Wielkopolsce beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prowadzony przez Spółkę pięcioetapowy projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” składa się z 58. zadań inwestycyjnych o wartości prawie 970 mld zł, dla których dofinansowanie wynosi ponad 440 mln zł.

Co za nami

W 2015 r. Aquanet poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości  352 773tys. zł na:
• budowę nowej infrastruktury,
• inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe,
• pozostałe zadania.

Wartość nakładów inwestycyjnych [tys. zł]

Wyszczególnienie Wykonanie
na 31.12.2015 r.
Zadania własne 87 592
Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Spójności 265 181
OGÓŁEM 352 773

 

Bez wątpienia najwięcej środków pieniężnych przeznaczyliśmy na realizację zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności, podnoszących wydajność oraz jakość funkcjonowania obiektów inżynierii wodociągowej i kanalizacyjnej, a w dalszej kolejności na sieć wodociągowo-kanalizacyjną:
• renowacja Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego (PSK) –34 149 tys. zł
• modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie etap II  – 31 659 tys. zł
• modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Sołacza w Poznaniu – 22 491 tys. zł
• modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie –  21 594 tys. zł
• modernizacja przepompowni ścieków „Garbary” w Poznaniu – 21 518 tys. zł.
• hermetyzacja obiektów na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach – 1 957 tys. zł

Najważniejsze inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

Zakończyliśmy

We wrześniu 2015 r., po 69. miesiącach pracy, z sukcesem zakończyliśmy największą inwestycję dofinansowaną z Funduszu Spójności, tj. modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie. Na obszarze 8,5 ha dokonano rozbiórki 33. obiektów, a następnie wybudowano 34. nowe i zmodernizowano 8 istniejących. W efekcie udało nam się zwiększyć wydajność obiektu i co ważniejsze znacząco poprawić  jakość wody. Rozpoczęliśmy eksploatację nowej, bezpiecznej dla otoczenia, chlorowni na podchloryn sodu powstający z elektrolizy soli kuchennej. W trosce o ochronę środowiska powstały obiekty przeróbki osadów żelazistych po płukaniu na filtrach pospiesznych, co pozwala w całości zagospodarować osad w oczyszczalniach ścieków Aquanetu. Ponadto, unowocześniliśmy automatyzację procesów technologicznych i ich kontrolę na poszczególnych etapach uzdatniania wody i gospodarki osadami. Stworzyliśmy trzy niezależne ciągi technologiczne (każdy o wydajności od 20 tys. m³/d do 50 tys. m³/d), umożliwiające elastyczną pracę obiektu w zakresie sterowania wydajnością oraz podczas prac konserwacyjnych i naprawczych. Wdrożyliśmy również zdalne zarządzanie stacją z poziomu dyspozytorni znajdującej się przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Modernizacja stacji wodociągowej w Mosinie była wyjątkowo trudna, gdyż wszystkie prace odbywały się na czynnym obiekcie. Mimo to, nie odnotowaliśmy znaczącej przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Poznania i okolic.

Równie istotną inwestycją, zakończoną w sierpniu 2015 r., była modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mosinie. Przedsięwzięcie, rozpoczęte w styczniu 2014 r. i realizowane przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni, wpłynęło na zwiększenie przepustowości obiektu, co umożliwiło na terenie gminy Mosina rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączenie do niej mieszkańców nowych osiedli. Zastosowanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków pozwoliło na elastyczną eksploatację obiektu oraz obniżenie jego uciążliwości zapachowej. Z kolei wprowadzenie nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania pracą, przyczyni się do zmniejszenia awaryjności i energochłonności oczyszczalni.

Ponadto, w 2015 r. zakończyła się hermetyzacja osadników wstępnych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach (opisana w rozdziale „Ścieki”) oraz budowa Kolektora Ogólnospławnego 2200 mm wraz z przelewem burzowym w al. Niepodległości w Poznaniu, której efektem jest wybudowanie 520 m kolektora sanitarnego o śr. 2,2 m oraz dwa kanały równoległe o łącznej dł. 238 m (śr. 1,4 m i 1,5 m), a także przelew burzowy. Inwestycja trwała blisko 13 miesięcy, począwszy od stycznia 2014 r., i zakończyła się szybciej, niż zaplanowano. Jej realizacja w ruchliwym centrum miasta, znajdującym się w dodatku pod kontrolą Miejskiego Konserwatora Zabytków, należała do skomplikowanych. Zarówno Aquanet jako inwestor oraz Wykonawca musieli wykazać wyjątkową troskę o dobre relacje z mediami i mieszkańcami, a także szczególną dbałość o prawidłowy przebieg prac budowlanych i właściwą organizację ruchu drogowego. Głównym celem inwestycji było usprawnienie działania kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta Poznania.

Opisane inwestycje zostały podsumowane w szczególny sposób. Na zakończenie każdej z nich Aquanet zorganizował w miejscu realizacji prac uroczyste spotkanie z udziałem wszystkich podmiotów zaangażowanych w dane przedsięwzięcie, połączone z konferencję prasową. Spółka nie zapomniała również o mieszkańcach, których zaprosiła do zwiedzania m.in. zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie i Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, a w przypadku inwestycji na al. Niepodległości, dziękowała mieszkańcom za wytrwałość, obdarowując ich ulotką w kształcie serca i gorącą kawą. 

W 2015 r. włączyliśmy do eksploatacji kolektor Umultowsko-Sucholeski, dzięki któremu ścieki z rejonów miasta Poznania oraz z części gminy Suchy Las trafiają bezpośrednio do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, pomijając centrum Poznania i Przepompownię Garbary. Zakończyliśmy także prace przy budowie Kolektora Junikowskiego na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Czechosłowackiej w Poznaniu, co przyczyniło się do poprawy sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych z Lubonia. Udało nam się też zakończyć wiele inwestycji polegających na budowie nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie m.in.: Lubonia, Krosinka, Kamionek, Daszewic, Suchego Lasu, Rogalinka, Murowanej Gośliny oraz Poznania (Marlewo, Minikowo, Szczepankowo, Piotrowo, Sypniewo, Głuszyna, os. Księdza Skorupki). Celem rozbudowy kanalizacji sanitarnej jest przyłączenie do niej nowych Klientów – w ten sposób Aquanet realizuje efekt ekologiczny, do osiągnięcia którego został zobowiązany w kontraktach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .

Kontynuowaliśmy

Aquanet kontynuował w 2015 r. jedną z trudniejszych inwestycji na terenie Poznania - modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Sołacza w Poznaniu. To dwuetapowe przedsięwzięcie polega na przebudowie układu kanalizacyjnego i sieci wodociągowej w rejonie Stawów Sołackich. Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne konieczne jest tutaj wzmocnienie podłoża przez wykonanie kolumn (pali) na trasie rurociągu. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2016 r.

Spółka realizowała ponadto inwestycję na terenie 100-letniej Przepompowni Ścieków Garbary – najstarszego obok Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków obiektu kanalizacyjnego w Poznaniu. Zadanie polega na budowie nowego budynku przepompowni, który ma łączyć „przeszłość z teraźniejszością”. Docelowo nowy obiekt zapewni przepływ ścieków na poziomie 4,5 m³ na sekundę.

Przed nami

Rok 2016 będzie dla Aquanetu czasem ostatecznego zakończenia i rozliczenia wszystkich zadań, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Nadal będziemy aktywnie modernizować i rozbudowywać naszą infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. W Poznaniu zaplanowaliśmy m.in. budowę kolejnego odcinka Kolektora Junikowskiego od ul. Głogowskiej do ul. Samotne.j oraz szereg mniejszych inwestycji w ulicach miasta Poznania, m.in. ul. Słonecznej, Gołężyckiej oraz Naramowickiej.