Rozpocznij wpisywanie...

Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2016 r.

 

Każdego roku prowadzimy na obszarze aglomeracji poznańskiej kilkadziesiąt inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. W 2016 r. realizowaliśmy Program Działań Inwestycyjnych na lata 2016-2025 obejmujący zadania wykonywane w ramach własnego budżetu, jak i kontrakty dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Poprzez systematyczną modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aquanetu, zapewniamy naszej firmie ciągły rozwój oraz podnosimy jakość świadczonych usług.

Co za nami
W 2016 r. Aquanet poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 131 979 tys. zł na:
• budowę nowej infrastruktury – 56 728 tys. zł,
• inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe – 70 822 tys. zł,
• pozostałe zadania – 4 429 tys. zł.


Wartość nakładów inwestycyjnych [tys. zł] na 31.12.2016 r.
Zadania własne 87 611
Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Spójności 44 368
OGÓŁEM 131 979

Najwięcej środków pieniężnych przeznaczyliśmy na realizację poniższych zadań:
• zakup pojazdów specjalistycznych – 10 190 tys. zł
• modernizacja przepompowni ścieków „Garbary” w Poznaniu – 8 774 tys. zł
• modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Wiśniowa” (dostawa i montaż pomp wałowych – 4 979 tys. zł;  lampa UV i pompownia wody czystej II stopnia – 4 133 tys. zł)
• modernizacja Poznańskiego Sytemu Kanalizacyjnego (PSK) – 4 762 tys. zł
• renowacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Baraniaka w Poznaniu – 4 740 tys. zł
• modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Sołacza w Poznaniu – 4 720 tys. zł
• budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepankowie - etap II – 3 807 tys. zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W październiku 2016 r. oficjalnie zakończyliśmy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2007-2013. W ciągu ostatnich 9 lat zrealizowaliśmy 5 etapów projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” złożonego z 58 kontraktów budowlanych, 36 kontaktów dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego oraz 4 kontraktów związanych z dostawami. Wartość netto programu wyniosła 967 mln zł, a pozyskane dofinansowanie 440 mln zł netto.

W ramach wspomnianego projektu Aquanet:
- wybudował ok. 200 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w tym poznańskie kolektory: Prawobrzeżny, Junikowski, Umultowsko-Sucholeski i w al. Niepodległości,
- przeprowadził renowację ok. 47 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
- przebudował oczyszczalnie ścieków w Borówcu i Mosinie
- zhermetyzował osadniki wstępne w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach,
- wybudował 2 nowe przepompownie ścieków „Hetmańska” i „Garbary”,
- wybudował ok. 4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- przebudował ok. 16 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- zmodernizował Stację Uzdatniania Wody w Mosinie,
- zmodernizował pompownię wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody „Wiśniowa”,
- zakupił samochody do inspekcji CCTV i czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom Aquanet osiągnął pożądany efekt ekologiczny. Przede wszystkim stworzyliśmy miastu Poznań odpowiednie warunki do dalszego rozwoju infrastrukturalnego i skuteczniej zabezpieczyliśmy centrum przed powodziami. W zakresie gospodarki ściekowej umożliwiliśmy ok. 37 tys. mieszkańców podłączenie posesji do kanalizacji. W Poznaniu uporządkowaliśmy gospodarkę ściekową na obszarach: Szczepankowa, Marlewa i Minikowa, Naramowic, Starołęki, Głuszyny, Czapur, Wiórka, Fabianowa, Górczyna – os. ks. Skorupki. W gminach z nowej kanalizacji skorzystali mieszkańcy Borówca i Kamionek (gm. Kórnik), Daszewic i Krosinka (gm. Mosina) oraz Lubonia.
Zadbaliśmy o ochronę Stawów Sołackich przebudowując istniejący w ich okolicach poniemiecki system kanalizacji sanitarnej i wymieniając stare, często ponad 100-letnie rury w ul. Pułaskiego. Usprawniliśmy system kanalizacji sanitarnej w rejonie poznańskiej Śródki.

Z kolei w zakresie gospodarki wodnej, najważniejszym zadaniem było udoskonalenie technologii produkcji wody, zapewnienie ciągłości dostaw uzdatnionej wody i podniesienie jej jakości. W tym celu Spółka kompleksowo zmodernizowała Stację Uzdatniania Wody w Mosinie i wybudowała pompownię wody czystej w Stacji Uzdatniania Wody „Wiśniowa”.

Najważniejsze inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

Zakończyliśmy
W lutym 2016 r., po 11 miesiącach pracy, zakończyliśmy II etap modernizacji Poznańskiego Sytemu Kanalizacyjnego (PSK). Zadanie obejmowało renowację sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej na terenie Śródmieścia, Wildy, Dębca, Łazarza oraz w ulicach Zawady, Bałtycka, Chemiczna. i Uszczelniliśmy i wzmocniliśmy kanały o łącznej długości 20,7 km, zamontowaliśmy 2213 szt. kształtek kapeluszowych i poddaliśmy renowacji 510 szt. studni.

W kwietniu 2016 r., po 22 miesiącach robót, dobiegła końca budowa pompowni drugiego stopnia wraz z wyposażeniem technologicznym i lampami UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Wiśniowa".  Celem inwestycji była optymalizacja pracy układu pomp drugiego stopnia pod kątem energetycznym i technologicznym, a także zapewnienie ciągłości stabilizacji mikrobiologicznej wody uzdatnionej. Nowa pompownia jest w pełni zautomatyzowana i zdalnie sterowania z poziomu Centralnej Dyspozytorni. Obiekt wyposażono m.in. w:
• instalację pomp drugiego stopnia o wydajności 500-5000 m³/h,
• instalację do dezynfekcji wody promieniami ultrafioletowymi o wydajności 500-4000 m³/h,
• instalację pomp próżniowych do odpowietrzania instalacji lewarowych,
• instalację wewnętrzną wody chlorowej,
• instalację awaryjnego odwodnienia pompowni.
Gruntownej renowacji poddane zostały stare urządzenia wodociągowe, które wyeksponowaliśmy jako pamiątkę w specjalnie wygospodarowanej na terenie pompowni przestrzeni.

W efekcie naszych działań woda produkowana w Stacji Uzdatniania Wody „Wiśniowa” i wprowadzana do Poznańskiego Systemu Wodociągowego jest dodatkowo dezynfekowana za pomocą lamp UV. Ta całkowicie bezpieczna metoda dezynfekcji pozwala nam również na lepsze zabezpieczenie procesu uzdatniania wody podczas powodzi.

Jedną z trudniejszych inwestycji realizowanych na terenie Poznania od marca 2014 r. do czerwca 2016 r. była dwuetapowa modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Sołacza - w rejonie Stawów Sołackich. Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne należało wzmocnić podłoże przez posadowienie pali na trasie rurociągu. Całkowity zakres wykonanych prac obejmował wymianę 2,3 km kanalizacji sanitarnej wraz z 84 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej dł. 0,9 km, a także 0,4 km sieci wodociągowej z 27 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 0,1 km.

W październiku 2016 r. Poznań zyskał nową przepompownię ścieków położoną na terenie 100-letniej przepompowni „Garbary”. Po 34 miesiącach ciężkich robót z sukcesem oddaliśmy do eksploatacji nowy budynek, który zapewni przepływ ścieków na poziomie 4,5 m³/s . Umiejscowienie w jednej lokalizacji obu przepompowni ścieków, starszej i nowoczesnej, to wymowne połączenie „przeszłości z teraźniejszością”.

Również w październiku zakończyliśmy kolejne dwie inwestycje. Na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Wiśniowa”, po 14 miesiącach prac, zrealizowaliśmy ostatecznie inwestycję polegającą na dostawie i montażu 5 pomp wałowych w studniach zbiorczych wraz z armaturą i instalacjami towarzyszącymi oraz układem AKPiA. Celem przedsięwzięcia była optymalizacja kosztów produkcji wody oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ciągłości i jakości produkcji wody. Z kolei, po 9 miesiącach robót, zakończyliśmy renowację kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Baraniaka w Poznaniu. Nasze działania, realizowane przy okazji przebudowy układu drogowego w rejonie Centrum Handlowego Posnania, dotyczyły kolektorów sanitarnych o łącznej dł. 0,3 km oraz 9 komór kanalizacyjnych.

Powyższe zadania Aquanet realizował w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Rozpoczęliśmy

W 2016 r. podjęliśmy szereg nowych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Poznania i okolicznych gmin.

Wraz z Gminą Suchy Las rozpoczęliśmy budowę ok. 13,5 km kanalizacji sanitarnej o śr. 250 mm oraz 1,2 km kanalizacji sanitarnej tłocznej z 4 nowymi przepompowniami ścieków. We współpracy z Gminą Luboń zaczęliśmy realizację 0,3 km odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Armii Poznań "Kolonia PZNF" i Romana Maya. Z kolei w Swarzędzu podjęliśmy się dwuetapowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie cieku Mielcuch. W ten sposób chcemy ograniczyć dopływ do cieku ścieków sanitarnych z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych i zmniejszyć zagrożenie dla środowiska naturalnego. W ramach I etapu wybudujemy w rejonie ul. Marcinkowskiego sieć wodociągową wraz z przyłączami o łącznej dł. 0,6 km, kanalizację sanitarną z przyłączami oraz kanalizację tłoczną o łącznej dł. 1,7 km, a także przepompownię ścieków. II etap obejmie realizację w rejonie ul. Bocznej sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej dł. 0,5 km oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej dł. 0,7 km.

W Poznaniu podjęliśmy działania związane z poprawą stanu technicznego sieci wodociągowej w niektórych ulicach i zapewnieniem ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. W ul. Słonecznej rozpoczęliśmy budowę 0,4 km sieci wodociągowej o śr. 200 mm oraz wymianę 27 szt. przyłączy. W ul. Grochowskiej zaczęliśmy wymianę magistrali wodociągowej o dł. 0,2 km i śr. 300 mm na odcinku od skrzyżowania z ul. Promienistą do ul. Słonecznej.

Ponadto rozpoczęliśmy inwestycję polegającą na budowie kolektora sanitarnego Junikowskiego na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej w Poznaniu. Jej celem jest zwiększenie przepustowości istniejącego kolektora i umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zlokalizowanych w pd.-zach. części Poznania m.in.: Kotowa, Fabianowa, a także Lubonia. Istniejący kolektor Junikowski na wspomnianym odcinku jest przeciążony, co uniemożliwia obecnie rozwój infrastruktury kanalizacyjnej.
Zakres zadania obejmuje budowę:
• rurociągu tłocznego o śr. 700 mm na dł. 2,5 km
• kolektora grawitacyjnego o śr. 1400 mm na dł. 1,1 km
• przepompowni ścieków o przepustowości: Q = 580 l/s.

W rejonie ul. Kolejowej w Poznaniu w związku z przebudową przez Poznańskie Inwestycje Miejskie układu drogowego prowadziliśmy bezwykopową renowację kanalizacji ogólnospławnej wraz ze studniami i przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W ramach inwestycji wykorzystujemy różne metody renowacji z zastosowaniem: rękawów z włókna szklanego utwardzonego promieniami UV, rękawów filcowych utwardzonych gorącą wodą, chemii budowlanej nakładanej metodą natrysku mechanicznego, natrysku odśrodkowego polimocznikiem czy kształtek kapeluszowych. Nasze działania dotyczą ulic: Calliera, Granicznej, Karwowskiego, Mottego, Gąsiorowskich, Kolejowej, Kanałowej. Dodatkowo w ul. Calliera wybudujemy nowy wodociąg o śr. 180 mm o dł. 60 m.

Przed Nami
Najważniejszym zadaniem w 2017 r. będzie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowanego na lata 2014-2020. Projekt będzie obejmował ok. 50 zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej 357 mln zł i dofinansowaniu planowanym na poziomie 225 mln zł.