Rozpocznij wpisywanie...

Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2017 r.

W 2017 r. Aquanet poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 114 547 000,00 zł na:

 • budowę infrastruktury;
 • inwestycje modernizacyjno- odtworzeniowe
 • pozostałe zadania

Najwięcej środków pieniężnych przeznaczyliśmy na realizację zadań takich jak:

 • Kolektor Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej - 25 544 618,41 zł.
 • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie - 3 822 848,54 zł.
 • Swarzędz - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w obrębie cieku Mielcuch (ETAP I i II) – 3 902 095,51 zł
 • Swarzędz - kanalizacja sanitarna w ul. Łowęcińskiej i Wrzesińskiej w m. Jasin - 2 561 410,74 zł.
 • Poznań - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. Jana Pawła II, Krzywoustego, Łacina (Posnania) - 2 909 159,09 zł.

WARTOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

WYSZCZGÓLNIENIE                                                    

WYKONANIE NA DIZEŃ 31.12.2017 r.       

Zadanie własne 75 187 000
Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Spójności 39 360 000
   
OGÓŁEM 114 547 000

 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

W 2017 r. przygotowywaliśmy się do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowanego na lata 2014-2020. 

W październiku udało się nam podpisać umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 241 mln złotych.  W ramach projektu realizowanych będzie 61 zadań inwestycyjnych, które będą realizowane nie tylko na terenie Poznania, ale także w gminach: Czerwonak, Luboń, Mosina i Swarzędz. Wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 126km oraz wodociągowa ok 2,7km.

 

Zadaniami o największym oddziaływaniu, realizowanymi w ramach Projektu są:

Miasto Poznań:

 • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa,
 • renowacja kolektora Prawobrzeżnego I,
 • budowa kolektora Junikowskiego,
 • budowa kanalizacji ogólnospławnej,
 • budowa kanalizacji sanitarnej (m.in. Krzesiny i Krzesinki).

Gmina Czerwonak:

 • modernizacja Centralnej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach,
 • budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czerwonaku.

Gmina Luboń:

 • budowa kanalizacji sanitarnej.

Gmina Mosina:

 • budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie wsi Czapury, Wiórek i Babki. Gmina Swarzędz:
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Głównymi celami projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI” jest m.in.

 • polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej, ograniczającą niekontrolowane zrzuty ścieków do odbiorników oraz umożliwiającą podłączenie do niej kolejnych budynków mieszkalnych,
 • zapewnienie dostaw wody ze zbiorczego systemu zasilania w wodę i poprawa funkcjonowania siei wodociągowej,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej w sieci wodociągowej;
 • zapewnienie niezawodnego i w pełni efektywnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków;
 • osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony;
 • usprawnienie systemu zarządzania i kontroli pracy obiektów gospodarki wodno- ściekowej.

 

ZAKOŃCZYLIŚMY

W 2017 r  udało nam się m.in. zakończyć budowę sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Poznaniu. W sumie wybudowaliśmy ok 0,4 km sieci wodociągowej o śr. 200 mm oraz wymieniliśmy 27 szt. przyłączy. W ulicy Grochowskiej wymieniliśmy magistralę wodociągową o dł. 0,2 km i śr. 300 mm na odcinku od skrzyżowania z ul. Promienistą do ul. Słonecznej.

Po ok 4 miesiącach robót, w czerwcu ubiegłego roku zakończyliśmy również renowację sieci wodociągowej w ul. Fredry (na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Mielżyńskiego).Poza renowacją samego wodociągu, wymieniono wszystkie przyłącza i hydranty.

Prowadziliśmy też działania związane z wybudowaniem nowej lub modernizowaniem już istniejącej kanalizacji sanitarnej.  W maju ubiegłego roku ukończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej  w ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.  W sumie wybudowaliśmy tam ok  0,2 km się sieci kanalizacyjnej o średnicy 200 mm.

Pod koniec 2017 r. zakończyliśmy dwuetapową inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie cieku Mielcuch w Swarzędzu. Łącznie na zrealizowanie inwestycji przeznaczono ponad 3 mln zł. W skład wykonanych robót ETAPU I wchodziły roboty wodno – kanalizacyjne w ulicach: Marcinkowskiego, Dąbrowskiego, Kórnickiej, Sikorskiego, Kościuszki, Strzeleckiej, Poznańskiej. II ETAP obejmował prace w ul. Kościuszki, Bocznej i Polnej. Powstała sieć wodociągowa o łącznej długości ponad 0,5 km. Długość nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniosła tam 2,5 km.

 

ROZPOCZĘLIŚMY

Kontynuujemy budowę Janikowskiego kolektora sanitarnego na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej. W związku z realizacją zadania, rozbudowana będzie sieć kanalizacyjna m.in. Lubonia, Kotowa i Fabianowa

W 2017 r. rozpoczęliśmy modernizację  oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie. Oczyszczalnia jest obiektem czynnym. Aktualnie zasięgiem sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni objęta jest część gm. Murowana Goślina, część gm. Czerwonak i miejscowość Biedrusko należąca do gm. Suchy Las.

W związku z wdrażaniem przez nas strategii ograniczania bezpośredniej obsługi na obiektach na rzecz kontroli i sterowania zdalnego, występuje potrzeba wyeliminowania istniejących i przewidywanych problemów eksploatacyjnych. W celu zapewnienia dużej niezawodności technicznej urządzeń oraz zapewnienia stabilności procesu technologicznego w warunkach ograniczonej obsługi obiektowej na oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych w wyznaczonych punktach układu technologicznego.

W grudniu rozpoczęliśmy przebudowę budynku Pompowni Wody Czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytorni. Inwestycja realizowana jest na terenie SUW Wiśniowa.. Stanowić ona będzie centrum kontroli pracy obiektów eksploatowanych przez Aquanet SA. Umożliwi pracę specjalistów spółki w jednym miejscu, zbieranie informacji z rozproszonych terytorialnie obiektów i sterować pracą poszczególnych urządzeń wod- kan.