Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 03.04.2017r.

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 375, faks (61) 8 359-286, działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza  przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 600.000 PLN
na:
Wymianę infrastruktury wodociągowej w ulicy Lipowej w Luboniu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Kryterium wyboru ofert: cena 100%
Wadium: 15.000,00 PLN

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieścił na stronie internetowej. Można ją także (cena brutto – 86,10 PLN) odebrać osobiście w Dziale Przetargów, ul. Dolna Wilda 126, pok. 223 w godz. 8.00 – 14.00 po uprzednim uregulowaniu należności w kasie (nr przetargu Z/17/2017). Na życzenie Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana pocztą po wcześniejszym przesłaniu dowodu wpłaty (na konto Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 78 1130 0007 0001 3099 1520 0001) pocztą lub faxem na nr (061) 8 359 - 286.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z opisanym tematem zadania należy złożyć w Kancelarii AQUANET, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, do dnia 25.04.2017r. godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w AQUANET, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, sala 203 w dniu 25.04.2017r. godz. 11:00.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie §32 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny.

SIWZ I

OPZ

Umowa

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2017r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.04.2017r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 19.04.2017r.


Sprawę prowadzi:
Anna Urbaniak, tel. (61) 8 359 - 375,
pok.223 Dział Przetargów AQUANET S.A.
anna.urbaniak@aquanet.pl

POWRÓT DO LISTY
*}