Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 04.07.2018 r.

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów
2018/S 126-288373
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Swarzędz w ramach zadania inwestycyjnego nr 3-07-03-348-0 „Swarzędz – sieć wodociągowa w Placu Niezłomnych” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót

 

Ogłoszenie

IDW

OPZ

Warunki techniczne

Umowy

Zmiany SIWZ

 - Aktualna Umowa na prace projektowe i aktualna Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego

 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zmiany SIWZ II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY

POWRÓT DO LISTY