Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 17-07-2017r.

AQUANET SA – Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel.8359-233 faks 8359-321, 8359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych  umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.poznan.pl/przetargi
         
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 600.000 PLN

Roboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnego

Poznań – sieć wodociągowa w ul. Wichrowej     (Z/34/2017)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia:   9 miesięcy,  licząc od dnia podpisania umowy.
  
Kryterium wyboru ofert:   cena  100 % .

Wadium :   20.000 PLN.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w § 45 ust. 5 i 6 Regulaminu.


Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieścił na stronie internetowej.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z opisanym tematem zadania należy złożyć w Kancelarii AQUANET SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492  Poznań, do dnia  08-08-2017r. godz. 10,30.

Otwarcie ofert nastąpi w AQUANET SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, Salka konferencyjna nr 203 w dniu  08-08-2017r. godz. 11,oo.

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie § 45 Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia (w każdym momencie) od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny (podstawa § 77 Regulaminu...).

Sprawę prowadzi: Dorota Nowak tel.8359-233 , pokój 221 – Dział Przetargów, dorota.nowak@aquanet.pl

- SIWZ I 

- SIWZ II - OPZ

- SIWZ III - Umowa

 

- zmiana terinów  (skladania i otwarcia ofert)

- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania (Pakiet I i II)

 - Decyzja zezwalajaca na wycinkę

 - Decyzja w sprawie zmiany terminu wycinki

Odpowiedzi na pytania (Pakiet III)

 

- Wynik postępowania 

POWRÓT DO LISTY
*}