Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 10.08.2017r.

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286, działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza  przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 600.000 PLN
na:
Modernizację ujęcia lewarowego Sowiniec na terenie
Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Kryterium wyboru ofert: cena 100%
Wadium: 100.000,00 PLN

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w § 45 ust. 5 i 6 Regulaminu.

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieścił na stronie internetowej.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z opisanym tematem zadania należy złożyć w Kancelarii AQUANET, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, do dnia 06.09.2017r. godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w AQUANET, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, sala 203 w dniu 06.09.2017r. godz. 10:00.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 45 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny.

 

SIWZ I

OPZ

Umowa

Odpowiedzi na pytania (1) z dnia 01.09.2017r.

rozstrzygnięcie_Z_49_2017

 


Sprawę prowadzi:
Anna Urbaniak, tel. 61 8 359-375
pok.223 Dział Przetargów AQUANET SA
anna.urbaniak@aquanet.pl

POWRÓT DO LISTY
*}