Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 13.04.2017 r.

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 107, faks (61) 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 600.000 PLN
na:
Budowa wartowni nr 2 – Centralna Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin realizacji: 8 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy
Kryterium wyboru ofert: cena 100%
Wadium: 7.000 PLN

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający zamieścił na stronie internetowej. Można ją także (cena brutto – 86,10 PLN) odebrać osobiście w Dziale Przetargów, ul. Dolna Wilda 126, pok. 223 w godz. 8.00 – 14.00 po uprzednim uregulowaniu należności w kasie (nr przetargu Z/5/2017). Na życzenie Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana pocztą po wcześniejszym przesłaniu dowodu wpłaty (na konto BGK 78 1130 0007 0001 3099 1520 0001) pocztą lub faxem na nr (61) 8 359 - 286.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z opisanym tematem zadania należy złożyć w kancelarii AQUANET, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, do dnia  11.05.2017r. godz. 12.30.
Otwarcie ofert nastąpi w AQUANET SA, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, sala 203 w dniu 11.05.2017r. godz. 13.00.

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie§ 32 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny.

SIWZ:

Część I SIWZ (IDW)

Część II SIWZ (OPZ)

Część III SIWZ (Wzór umowy)

 

Sprawę prowadzi:
Tomasz Jerzak, tel. (61) 8 359 – 107, fax (61) 8 359-286
e-mail: tomasz.jerzak@aquanet.pl
pok. 223  Dział Przetargów AQUANET SA

 

POWRÓT DO LISTY
*}