Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2017/S 193-396855
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

„Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy:

Pakiet 1 - sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Glinianej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.
Pakiet 2 - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Zamysłowskiej w Poznaniu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

ogłoszenie o zamówieniu 

TOM I - IDW

TOM II - OPZ PAKIET 1

TOM II - OPZ PAKIET 2

TOM III - UMOWA PAKIET 1

TOM III - UMOWA PAKIET 2

zmiana SIWZ

informacja z otwarcia ofert
 

powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

POWRÓT DO LISTY
*}