Rozpocznij wpisywanie...
drukuj

Poznań, dnia 09.10.2017 r.

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów
2017/S 193-396856
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi

Nazwa:

„Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy:

Pakiet I:  Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Nad Strumykiem i w ul. Puszkina w Luboniu w ramach zadania inwestycyjnego 3 -02-06-019-0 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Pakiet II: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przy  ul. Olszynowej  w Luboniu w ramach zadania inwestycyjnego 5-02-15-222-1 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
oraz
pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót”

Ogłoszenie

IDW dla Pakietu I i Pakiet II

Pakiet I

Pakiet II

Załączniki do OPZ dla Pakietu I i Pakietu II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

POWRÓT DO LISTY
*}