Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

19/03/2020 drukuj

Poznań, 20. 01. 2020

Dział Przetargów „Aquanet” S. A.,  ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 201, faks (61) 8 359-321, mail: malgorzata.danek@aquanet.pl
działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza  przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 600.000 PLN
na:

„Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu” – etap I”  -   Z/90/2019

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji:  do 13 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w tym:
- wykonanie kompletnej Dokumentacji projektowej i podpisanie Protokołu Odbioru Dokumentacji –  do 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
- wykonanie Robót i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego  - do 13 miesięcy od daty zawarcia Umowy

Kryterium wyboru ofert:
1) Cena netto oferty  - Waga kryterium 85 %
2) Kryterium technologiczne  - Waga kryterium – 15%

Wadium: 15.000 PLN

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w § 45 ust. 5 i 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez „AQUANET” S. A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieścił na stronie internetowej.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z opisanym tematem zadania należy złożyć
w Kancelarii AQUANET, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, do dnia 19. 02. 2020r. godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi w AQUANET, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, sala 221 w dniu 19. 02. 2020r. godz. 11.00.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie §45 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny.

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Danek tel. (61) 8 359 - 201,
Faks 61 8359 321, email: malgorzata.danek@aquanet.pl

SIWZ

OPZ

UMOWA

zmiana terminu sładania ofert

odpowiedzi na pytania

wykaz cen z dn. 25.02.2020

formularz ofertowy z dn. 25.02.2020

POWRÓT DO LISTY