Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej w ramach PPDSK

02/04/2020

W 2019 roku AQUANET S.A. uruchomił kolejną edycję programu podłączeń do sieci kanalizacyjnej na specjalnych warunkach. Szczegóły dotyczące programu znajdują się w broszurze informacyjnej (ulotka).

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Wnioski od naszych Klientów zbieraliśmy do 31.10.2019, po tym terminie nie przyjmujemy kolejnych zgłoszeń.

WERYFIKCJA WNIOSKÓW I INFORMACJA O WYNIKACH

Złożone przez naszych Klientów wnioski zostaną zweryfikowane przez pracowników AQUANET pod kątem spełnienia warunków udziału w programie, zawartych w ulotce informacyjnej. Dodatkowo weryfikację na naszą prośbę przeprowadzą Urzędy Miast i Gmin, które określą możliwość wykonania robót w pasie drogowym, który jest ich własnością.

O wynikach weryfikacji poinformujemy Państwa do 15.05.2020 listownie lub wiadomością e-mail, jeżeli podali we wniosku Państwo adres e-mail. Pierwotny termin do 31.03.2020 został zmieniony w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i wynikających z niego dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Razem z informacją o wynikach weryfikacji, osoby które zostały pozytywnie zweryfikowane otrzymają do podpisu zlecenie wykonania usługi podłączenia oraz ostateczną kalkulację kosztów wykonania podłączenia. Podpisane zlecenie będzie trzeba dostarczyć do siedziby AQUANET maksymalnie do 15 czerwca 2020 roku. Pierwotny termin do 30 kwietnia 2020 został zmieniony w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i wynikających z niego dodatkowych środków bezpieczeństwa.

WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT

Kolejnym krokiem, jaki wykona AQUANET S.A., będzie wybranie Wykonawcy prac. Chcemy by był on znany najpóźniej w październiku 2020 roku.

PROJEKTOWANIE

W związku z tym od października 2020 roku rozpoczną się prace projektowe, w ramach których mogą się Państwo spodziewać kontaktu ze strony biura projektowego oraz wizyty jego przedstawiciela. Na tym etapie projektant będzie musiał pozyskać od Państwa wymagane prawem oświadczenia oraz zgody.

ROBOTY BUDOWLANE

Zakładamy, że prace projektowe potrwają maksymalnie do marca 2021 roku, dlatego też zakładamy że w roku 2021 zostaną wykonane prace budowlane, dzięki którym zostaną Państwo podłączeniu do sieci kanalizacyjnej. W trakcie fazy realizacji podłączeń Wykonawca prac będzie miał obowiązek skontaktować się z Państwem przed rozpoczęciem robót i umówić termin ich wykonania. Po zakończeniu prac obowiązkiem właściciela posesji będzie dokonanie odbioru terenu własnej posesji, który zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Wykonawcę prac i właściciela nieruchomości. Wykonawca powinien po zakończonych robotach uporządkować teren Państwa posesji i przywrócić naruszoną zieleń do stanu sprzed rozpoczęcia prac. W ramach programu nie są wykonywane odtworzenie nawierzchni utwardzonych (chodników, tarasów), które znajdują się na Państwa działce. Wykonawca ma jednak obowiązek wykonać wszelkie prace odtworzeniowe w obrębie ulicy / drogi, które następnie zostaną odebrane przez właściwy urząd.

Wykonawca będzie miał obowiązek zakończyć prace budowalno-montażowe do końca 2021 roku.

PŁATNOŚĆ

Dopiero po zakończeniu prac budowalnych na Państwa posesji AQUANET S.A. wystawi fakturę za wykonanie podłączenia. Po wystawieniu faktury dokonują Państwo płatności.

MINIMALNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW A MAKSYMALNY EFEKT

Nad całością prac czuwać będą przedstawiciele AQUANET S.A., którzy zawsze będą służyli Państwu pomocą. Wiemy, że wszelkie roboty budowlane generują problemy a dokumenty, które są wymagane by je rozpocząć są dla osób niezwiązanych z branż budowlaną często niezrozumiałe i zbyt zawiłe, dlatego całość prac nadzorować będzie AQUANET. Naszych Klientów chcemy angażować tylko w sytuacjach gdy będzie to niezbędne. Liczymy, że nasza pomoc będzie dla Was ogromnym ułatwieniem a efekt końcowy, czyli podłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie dla Was powodem do zadowolenia i zrzucenia z siebie problemu wywozu nieczystości i związanych z tym kosztów.

Jeżeli mają Państwo pytania, możesz się z nami skontaktować na kilka sposobów:
- telefonicznie pod numerem telefonu 61 83 59 100
- pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: techniczny@aquanet.pl z dopiskiem „PPDŚK”
- tradycyjną pocztą, wysyłając list na adres: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
- osobiście, w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1) Kiedy otrzymam informację czy zostałem zakwalifikowany do programu?
Do 15 maja 2020 roku każdy kto złożył wniosek otrzyma odpowiedź z naszej strony.

2) Kiedy otrzymam zlecenie?
Zlecenie wykonania usługi podłączenia otrzymają Państwo razem z pismem o wynikach weryfikacji zgłoszenia, czyli do 15 maja 2020.

3) Kiedy poznam ostateczną cenę za wykonanie podłączenia?
Razem ze zleceniem otrzymają Państwo ostateczną wycenę prac.

4) Czy mogę nie podpisać zlecenia, gdy na przykład koszt jest dla mnie zbyt wysoki?
Tak. Nie zostanie wtedy zrealizowane podłączenie Państwa nieruchomości oraz nie zostaną naliczone żadne opłaty bądź koszty.

5) Dostałem informację o negatywnej weryfikacji. Co to oznacza?
Oznacza to, że nie zostali Państwo zakwalifikowani do programu podłączeń, ponieważ nie zostało spełnione choćby jedno z wymagań, które były określone. Dokładne uzasadnienie powinno być opisane w otrzymanym piśmie.

6) Czy mogę się odwołać od negatywnego wyniku weryfikacji?
Tak, mają Państwo takie prawo. Prosimy napisać do nas wiadomość lub pismo odnoszące się do naszego decyzji i wysłać tak samo jak został złożony wniosek a my się do niego ustosunkujemy.

7) Kto będzie wykonywał prace?
Wykonawca zostanie wybrany do października 2020 roku. Na pewno poinformujemy o tym kto nim został.

8) Kiedy faktycznie zostanie wykonane podłączenie?
Realizację podłączeń zaplanowaliśmy na rok 2021 (Wykonawca będzie miał obowiązek zrealizować wszystkie podłączenia do końca 2021 roku). Samą realizację poprzedzi przygotowanie dokumentacji projektowej a przed samym wykonaniem robót, Wykonawca skontaktuje się z Państwem i uzgodni termin prac.

9) Czy nie można wykonać podłączenia wcześniej?
Chcemy traktować wszystkich zakwalifikowanych do programu jednakowo, dlatego nie będziemy nikogo wyróżniać i wszyscy, którzy zostali zakwalifikowani do programu będą mieć wykonane podłączenie w podobnym czasie.

10) Czy zostanie podłączony do kanalizacji budynek czy jedynie zostanie zamontowana studzienka za granicą?
Zostanie wykonane podłączenie budynku, tak by ścieki od razu były skierowane do sieci kanalizacyjnej.

11) Co z szambem lub przydomową oczyszczalnią ścieków, gdy zostaną już odłączone?
W własnym zakresie i na własny koszt powinni Państwo zdemontować zbiornik na nieczystości (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

12) Co musi odtworzyć Wykonawca na mojej nieruchomości?
Wykonawca powinien odtworzyć tereny zielone, który naruszył by wykonać prace. Chodniki, tarasy i inne nawierzchnie utwardzone nie podlegają odtworzenie w ramach programu – należy odtworzyć je samodzielnie i na swój koszt.

13) Wykonawca podczas prac uszkodził coś na mojej posesji. Co robić?
Prosimy wykonać zdjęcia i przesłać je do nas. Dodatkowo w protokole odbioru terenu (dot. Państwa nieruchomości) prosimy wpisać co zostało uszkodzone, pomożemy wyjaśnić to z Wykonawcą.

14) Kiedy mam zapłacić za podłączenie?
Po wykonaniu podłączenia i dokonaniu przez naszych pracowników jego odbioru zostanie przygotowana dla Państwa faktura, którą należy opłacić w wskazanym na niej terminie. Krótko mówiąc płatność za podłączenie będzie miała miejsce w 2021 roku, po pracach budowalnych.