Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Wykaz usług 2021r.

08/04/2021

WYKAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AQUANET S.A. 

 

Usługi Sieci Wodociągowej (MSW) i Działu Sieci Kanalizacyjnej (MSK)

  Opis Usługi
1. Lokalizacja wycieków
2. Prace na sieci i obiektach wod-kan.
3. Likwidacja przyłączy i zamykanie rurociągów.
4. Hydrodynamiczne czyszczenie sieci i obiektów kanalizacyjnych.
5. Odbiór w stanie odkrytym punktu pomiaru ilości ścieków.
6. Odbiór techniczny punktu pomiaru ilości ścieków.
7. Dostawa wody beczkowozem na życzenie klienta.
8. Wynajem beczki z wodą na platformie samochodowej – 5 m3 / 1 m3.
9. Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery TV.
10. Wydanie opinii z inspekcji TV na podstawie filmów dostarczonych przez wykonawcę zewnętrznego oraz realizowanych siłami własnymi
11. Badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru.
12. Badanie ciśnienia i wydatku wody w jednym punkcie poboru.
13. Badanie przewodności drutu lokalizacyjnego
14. Zamknięcie i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych.

 

Usługi Działu Rozwoju Majatku (IBM)

  Opis usługi
1. Wydawanie i aktualizacja warunków technicznych na wykonanie punktu pomiaru ilości ścieków
2. Opiniowanie dokumentacji projektowej punktu pomiaru ilości ścieków
3. Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni ścieków

 

Usługi Działu Oczyszczania Ścieków (MOŚ)

  Opis Usługi
1. Przyjęcie odpadów o kodach 19 08 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 99, 02 05 02, 02 05 80, 02 05 99, 02 08 09, 20 01 08, 19 08 05 w ramach procesu odzysku
2. Przyjęcie uwodnionych osadów ściekowych
3. Kontrola jakości ścieków zrzucanych na punktach zlewnych

 

Usługi Doradcze

 
  Opis Usługi
1. Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (doradztwo organizacyjne, ekonomiczne, majątkowe, personalne).
2.

Konsultacja i opiniowanie:

- koncepcji programowo-przestrzennych w zakresie branży  wod.-kan.,

- programów rozwoju w zakresie branży wod.-kan.,

- dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury wod.-kan., w tym ujęcia i stacje uzdatniania wody, przepompownie, oczyszczalnie ścieków.

3. Analiza zużycia wody z określeniem jednostkowego wskaźnika zapotrzebowania wody dla celów programowania – bilans wody i ścieków.
4. Doradztwo w zakresie planowania inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych i rozwojowych wraz z opracowaniem analiz opłacalności dla inwestycji rozwojowych.
5. Doradztwo w zakresie doboru i zakupu specjalistycznych maszyn, urządzeń, armatury branży wod.-kan.
6. Doradztwo techniczne i technologiczne dotyczące eksploatacji sieci kanalizacyjnej i obiektów na tej sieci i oczyszczalni ścieków.
7. Doradztwo techniczne i technologiczne dotyczące eksploatacji sieci wodociągowej i obiektów na tej sieci oraz stacji uzdatnia wody.
8. Doradztwo technologiczne dotyczące procesu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

* Informacja o cenach usług będzie przekazywana klientom przez dział świadczący te usługi, przed  przyjęciem zlecenia na ich wykonanie.