Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Badania uciążliwości COŚ

11/04/2012

   

20 maja 2011 roku rozpoczęły się kompleksowe badania atmosfery wokół Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz oddziaływania zapachowego i mikrobiologicznego COŚ na otoczenie. Ekspertami w tej dziedzinie są naukowcy z Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, którzy będą przeprowadzać niniejsze badania aż do kwietnia 2012 r., we współpracy z przedstawicielami Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Państwowego Zakładu Higieny, jak również Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sandomierzu.

Cel badań:

- Określenie wpływu zapachowego oraz zdrowotnego COŚ w Koziegłowach na otoczenie oraz na mieszkańców terenów przyległych do badanego obiektu.
- Rzeczywista identyfikacja zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych dla badanego obszaru dzięki unikalnym w kraju połączonym metodom badań mikrobiologicznych oraz olfaktometrycznych (zapachowego stężenia wonnych zanieczyszczeń)

Zakres badań:

- Ocena procesów technologicznych COŚ, unieszkodliwiania osadów, ciągu gospodarki gazowej i energetycznej.
- Oddziaływanie zapachowe wraz z identyfikacją substancji odorotwórczych.
- Oddziaływanie mikrobiologiczne.
- Oddziaływanie COŚ na zdrowie.
- Eko-mediacja w zakresie wykonanej analizy oddziaływania.

Zespół badawczy:

- prof. zw. dr hab. Jerzy Zwoździak - autor projektu badawczego i kierownik zespołu
- dr inż. Łukasz Szałata - organizator badań
- dr inż. Izabela Sówka - koordynatorka badań w zakresie oddziaływania zapachowego COŚ
- dr inż. Michał Mańczak - koordynator badań dot. procesów technologicznych COŚ
 - prof. nadzw. dr hab. Barbara Kołwzan - koordynatorka badań z zakresie mikrobiologicznego oddziaływania COŚ
 - dr hab. n. med. Krystyna Pawlas - koordynatorka badań w zakresie analizy medycznej

Przebieg badań:

- Badanie będzie realizowane w sposób ciągły, w trzech 4-miesięcznych etapach.
- Po każdym etapie badania zostanie sporządzony raport (2 pierwsze etapy zakończone zostaną raportami częściowymi; ostatni etap zakończony zostanie raportem końcowym odnoszącym się do całości zadania).
- Przez cały okres badania będą prowadzone analizy pracy COŚ, a każde odstępstwo od prawidłowych warunków technologicznych będzie udokumentowane odpowiednim protokołem.
- Badania zostaną przeprowadzone na terenie COŚ i poza nim w punktach badawczych należących do IMiGW.


Dotychczasowe badania na terenie COŚ

1991 r. - decyzja Wojewody Wielkopolskiego OS XII 8331-SO/08/89/91/i o konieczności prowadzenia pomiarów powietrza w celu ustanowienia granic rzeczywistej strefy ochronnej

- 1994 r.- 2004 r. - I etap badań powietrza prowadzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Sanepid:
          o identyfikacja i pomiar związków odorogennych
          o 8 stałych i 1 mobilny punkt pomiarowy
- 2005 r. - 2009 r. - kontynuacja badań powietrza prowadzona przez IMiGW i Sanepid
          o 10 punktów pomiarowych

Punkty badawcze IMiGW - do pobrania
Punkty badawcze Politechniki Wrocławskiej - do pobrania

Według badań prowadzonych przez IMiGW i Sanepid nad rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez COŚ jednoznacznie wynika, że:

- od kilku lat pogłębia się tendencja zniżkowa w poziomach stężeń uciążliwych substancji w powietrzu wokół COŚ i to zarówno na posterunkach pomiarowych na terenie COŚ jak i poza nią
- najwyższe stężenia substancji odorowych poza terenem COŚ występowały w punkcie nr 5 przy ulicy Gdyńskiej 14 - naprzeciwko tymczasowego składowiska osadów
- najniższe stężenia odnotowano na stanowisku usytuowanym na Osiedlu Leśnym w odległości ponad 1000 m od źródła emisji
- zasięg rzeczywistego rozprzestrzeniania się z terenu COŚ złowonnych gazów i par oraz aerozoli zawierających mikroorganizmy chorobotwórcze, można określić na mniej niż 150 m od granicy pól osadowych i 100 m od granicy osadników wstępnych
- prowadzone badania potwierdzają, że głównym emitorem zapachów jest osad zgromadzony na placu tymczasowym, który sukcesywnie jest opróżniany, aż do jego całkowitej likwidacji.

W/w badania są ogólnodostępne, przekazywane do Urzędu Gminy Czerwonak oraz WIOŚ w Poznaniu.