Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Cennik usług 2020

17/02/2020

 

 

Cennik usług Aquanet S.A.

 

 

obowiązuje od 01.02.2020 r.

 

Cennik zawiera ceny netto oraz ceny brutto usług.
Ceny brutto zawierają doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

Usługi Działu Rozwoju Majątku (IBM)

Lp.

Opis Usługi

Cena netto (zł)

Stawka podatku VAT

Cena brutto (zł)

1.

Wydawanie warunków technicznych na budowę sieci - wodociągowej, kanalizacji sanitarnej:

       
 

* budowa jednej z sieci - do 100 m

386,00 8% 416,88
 

* każde następne rozpoczęte 100 m sieci

39,00 8% 42,12
 

* budowa dwóch sieci - do 100 m każdej z sieci

550,00 8% 594,00
 

* każde następne rozpoczęte 100 m każdej z sieci

39,00 8% 42,12
2.

Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę sieci - wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

     
 

* budowa jednej z sieci 

137,00 8% 147,96
 

* budowa dwóch sieci

187,00 8% 201,96
3.

Wydawanie warunków technicznych na przebudowę uzbrojenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, związaną z projektami drogowymi/kolizją:

     
 

* przebudowa każdej z ww. sieci do 100m

409,00 8% 441,72
 

* każde następne rozpoczęte 100m z ww. sieci

80,00 8% 86,40
 

- w przypadku, gdy sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wod.-kan. było wykonane w ramach oddzielnej usługi – rabat 10% od całkowitej ceny ww. usługi

- w przypadku przebudowy dwóch sieci -  25% rabatu – od całkowitej ceny usługi

       
4.
 

Wydanie duplikatów opinii, warunków technicznych, pism uzgadniających, kopii projektów:

     
 

* pierwsza formatka A4,

15,00 8% 16,20
 

* następna formatka A4.

3,00 8% 3,24
5.

Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej (jedna z sieci):

     
 

* do 100 m.b. jednego rodzaju sieci,

192,00 8% 207,36  
 

* każde następne rozpoczęte 100 m.b. jednego rodzaju sieci.

31,00 8% 33,48
 

- 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania  uwag -  50% ceny jak za uzgodnienie

- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag -  100% jak za uzgodnienie projektu

* rabaty do usługi na końcu tabeli usług Biura Rozwoju Majątku

     
6. 

Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (dwa rodzaje sieci):

     
 

* do 100 m.b. dwóch sieci,

292,00 8% 315,36
 

* każde następne rozpoczęte 100 m.b. każdego rodzaju sieci.

31,00 8% 33,48  
 

- 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania  uwag -  50% ceny jak za uzgodnienie
- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag -  100% jak za uzgodnienie projektu
* rabaty do usługi na końcu tabeli usług Biura Rozwoju Majątku

     
7.

Aktualizacja projektu:  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej,  podczyszczania ścieków, opomiarowania ilości ścieków.

50% ceny jak za uzgodnienie   50% ceny jak za uzgodnienie
8.

Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni ścieków: 

     
 

* 1 sztuka  

1130,00 8% 1220,40
 

każda następna przepompownia w jednym projekcie

n x 387 8% n x 417,96
9.

Uzgadnianie zmian do projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej:

     
 

* formatka A4

34,00 8% 36,72
10.

Opiniowanie projektów drogowych (poza terenem Miasta Poznania):

     
 

* formatka A4,

158,00 8% 170,64
 

* następna formatka  A4.

n x 48 8% n x 51,84
 

- 20% rabatu w przypadku, gdy sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wod.-kan. było wykonane w ramach oddzielnej usługi
n* - wielokrotność formatu A4

     
11.

Opiniowanie projektu podczyszczania ścieków przemysłowych i wód opadowych:

     
 

* 1 sztuka projektu

45,00 8% 48,60
 

- 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania  uwag -  50% ceny jak za uzgodnienie
- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag -  100% jak za uzgodnienie projektu

     

 

Do cen netto usług świadczonych przez Dział Rozwoju Majątku Aquanet S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2020 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

50% rabatu za uzgodnienie projektu budowlanego w przypadku gdy uzgodnienie  jest dwuetapowe tj: uzgadniany jest projekt budowlany i  projekt wykonawczy

50% rabatu za uzgodnienie projektu po pierwszym złożeniu do uzgodnienia (nie dotyczy projektu budowlanego)

25% rabatu za uzgodnienie projektu po uwzględnieniu wszystkich uwag Aquanet (drugie złożenie projektu do uzgodnienia)

 

Usługi Działu Sieci Wodociągowej (MSW)

Lp.

Opis Usługi

Cena netto (zł)

Stawka podatku VAT

Cena brutto (zł)

1.

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Wodociągowego Aquanet tj. jednorazowy dojazd do posesji klienta na jego życzenie, związany m.in. z zamknięciem wody na wniosek klienta itp.

Według kalkulacji 8% Według kalkulacji
2.

Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu naziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje):

     
 

* dojazd Pogotowia Wodociągowego (dwukrotny)

445,00 23% 547,35
 

* wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni

297,00 23% 365,31
 

* wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za 1 dzień

10 zł/ dzień 23% 12,30
 

* zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza 

wg obowiązujących taryf   wg obowiązujących taryf
3.

Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu podziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje):

     
 

* dojazd Pogotowia Wodociągowego (dwukrotny)

445,00 23% 547,35
 

* wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni

352,00 23% 432,96
 

* wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za 1 dzień

12 zł/ dzień 23% 14,80
 

* zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza

wg obowiązujących taryf   wg obowiązujących taryf

 

Do cen netto usług świadczonych przez Dział Sieci Wodociągowej Aquanet S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2020 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

 

Usługi Działu GIS (IBG)

Lp.

Opis Usługi

Cena netto (zł)

Stawka podatku VAT

Cena brutto (zł)

1.

Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu.

     
 

* format A4 rysunku

24,00 8% 25,92
 

* kolejny format A4 rysunku,

13,00 8% 14,04
 

* każdy większy format A4 rysunku;

13,00 8% 14,04
2.

Udostępnianie kserokopii dokumentacji powykonawczej lub z map branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (poza sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci)

     
 

* format A4

18,00 23% 22,14
 

* format A3

30,00 23% 36,90
 

* format A2

48,00 23% 59,04
 

* format A1

65,00 23% 79,95

 

Do cen netto usług świadczonych przez Dział GIS Aquanet S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2020 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

 

Usługi Działu Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń (HWR)

Lp.

Opis Usługi

Cena netto (zł)

Stawka podatku VAT

Cena brutto (zł)

1.

Montaż i demontaż wodomierzy; udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy:

     
      * koszt wodomierza wg aktualnej ceny   wg aktualnej ceny 
 

* montaż wodomierza domowego (DN 13 – 40 mm); dotyczy jednego wodomierza na jednym przyłączu

80,00 23% 98,40
 

* montaż kolejnego wodomierza na tym samym przyłączu w tym samym czasie

25,00 23% 30,75
 

* montaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – 100 mm);

100,00 23% 123,00
 

* montaż wodomierza przemysłowego (DN 150 – 250 mm);

142,00 23% 174,66
 

* ponowne oplombowanie wodomierza na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy; dotyczy jednego wodomierza na jednym przyłączu,

61,00 23% 75,03
 

* plombowanie kolejnego wodomierza na tym samym przyłączu i w tym samym czasie

12,00 23% 14,76
2.

Montaż i demontaż wodomierza domowego (DN 13 – 40 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

80,00 23% 98,40
 

- koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg aktualnej ceny   wg aktualnej ceny
 

- koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg faktury wykonawcy ekspertyzy   wg faktury wykonawcy ekspertyzy
 

* Montaż i demontaż kolejnego wodomierza (DN 13 – 40 mm) na tym samym przyłączu i w tym samym czasie, przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

25,00 23% 30,75
 

- koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg aktualnej ceny   wg aktualnej ceny
 

- koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza),

wg faktury wykonawcy ekspertyzy   wg faktury wykonawcy ekspertyzy
 

* Montaż i demontaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – 100 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

100,00 23% 123,00
 

* Montaż i demontaż wodomierza przemysłowego (DN 150 – 250 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

142,00 23% 174,66
 

- koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg aktualnej ceny   wg aktualnej ceny
 

- koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg faktury wykonawcy ekspertyzy   wg faktury wykonawcy ekspertyzy
3.

Montaż i demontaż podlicznika ogrodowego przy wymianie wodomierza głównego - wymiana na wodomierz z nakładką radiową.

66,00 23% 81,18
 

Montaż i demontaż podlicznika ogrodowego na życzenie klienta - wymiana na wodomierz z nakładką radiową..

140,00 23% 172,20
 

Koszt wodomierza bez nakłądki radiowej

wg aktualnej ceny   wg aktualnej ceny

 

* W przypadku gdy Zleceniodawca oświadczy (na odrębnym druku), że przyłącze doprowadza wodę do lokalu mieszkalnego o powierzchni do 150 m2 lub budynku mieszkalnego o powierzchni do 300 m2, wówczas do kosztów wymiany wodomierza doliczony zostanie niższy podatek VAT w wysokości 8%.

Do cen netto usług świadczonych przez Dział Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń Aquanet S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2020 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej

 

Usługi Działu Oczyszczania Ścieków (MOŚ)

Lp.

Opis Usługi

Cena netto (zł)

Stawka podatku VAT

Cena brutto (zł)

1.

Ścieki dowożone do punktów zlewnych.

9,50 8% 10,26
2.

Ścieki dowożone z ROD

15,00 8% 16,20
3.

Ścieki dowożone z toalet przewoźnych.

31,26 8% 33,76
4.

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków

45,00 8% 48,60

 

Do cen netto usług świadczonych przez Dział Oczyszczania Ścieków Aquanet S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2020 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

 

Usługi Działu Realizacji Inwestycji (IB)

Lp.

Opis Usługi

Cena netto (zł)

Stawka podatku VAT

Cena brutto (zł)

1.

Odbiory robót zanikających sieci wod-kan:

     
 

* do 50 m

111,00 8% 119,88
 

* każde następne rozpoczęte 50 m

24,00 8% 25,92
 

* do 50 m - usługa wykonywana łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta, w tym samym czasie

37,00 8% 39,96
 

Pisemne lub telefoniczne zgłoszenie usługi z określeniem zakresu odbioru.

Termin wykonania usługi: 5 dni.

     
2.

Odbiory techniczne, końcowe sieci wod-kan:

     
 

* do 50 m

272,00 8% 293,76
 

* każde następne rozpoczęte 50 m

33,00 8% 35,64
 

* do 50 m - usługa wykonywana łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta, w tym samym czasie

140,00 8% 151,20
 

Pisemne zgłoszenie usługi z oświadczeniem o zakończeniu budowy, podaniem tytułu zadania i zakresu rzeczowego.

Termin wykonania usługi: 14 dni.

W przypadku, gdy odbiór końcowy jest poprzedzony odbiorem robót zanikających, na odbiór końcowy udziela się 10% rabatu.

     
3.

Weryfikacja w terenie: sieci, obiektów i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji technicznej

93,00 8% 100,44  
4.

Odbiór techniczny sieci wod-kan - próba szczelności:

122,00 8% 131,76
 

* usługa wykonywana łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta w tym samym czasie

52,00 8% 56,16

 

Do cen netto usług świadczonych przez Dział Realizacji Inwestycji Aquanet S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2020 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

 

Usługi Działu Zarządzania Środowiskowego (JOS)

Lp.

Opis Usługi

Cena netto (zł)

Stawka podatku VAT

Cena brutto (zł)

1. Kontrola jakości ścieków realizowana w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm lub  na wniosek zakładu: 282,00 23% 346,86
 

 

refaktura kosztów analiz laboratoryjnych   refaktura kosztów analiz laboratoryjnych
2.

Udostępnienie wyników badań laboratoryjnych związanych z kontrolą jakości ścieków.

75,00 23% 92,25

 

Do cen netto usług świadczonych przez Dział Zarządzania Środowiskowego Aquanet S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2020 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

 

Opłaty związane z działalnością Spółki, tj.: ujawnieniem nielegalnych przyłączy, kosztami zamykania i otwierania wody dłużnikowi, przerwania czynności odbiorowych sieci i pryłączy, samowolnego demontażu wodomierza i inne.

Lp.

Opis Usługi

Cena netto (zł)

Stawka podatku VAT

Cena brutto (zł)

1.

Legalizacja przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego, ujawnienie nielegalnego poboru wody /odprowadzania ścieków - w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście przez klienta.

500,00

23%

615,00

2.

Legalizacja przyłącza wod.-kan. i/lub nielegalnego poboru wody /odprowadzania ścieków.

1 000,00

23%

1 230,00

3.

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza wodociągowego.

750,00

23%

922,50

4.

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza kanalizacyjnego.

1 250,00

23%

1 537,50

5.

Przywrócenie dostawy wody

250,00

8%

270,00

6.

Montaż wodomierza w związku z samowolnym demontażem.

1000,00

23%

1230,00

 

plus koszt wodomierza.

wg aktualnej ceny    
7.

Przerwanie czynności  odbioru robót zanikających, odbioru końcowego  sieci z przyczyn zależnych od inwestora.

272,00

23% 334,56

8.

Opłata za wydanie dokumentu niezbędnego do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych pt: "Zgoda na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych".

61,00

23% 75,03

9.

Opłata za złamanie regulaminu stacji zlewnych.

500,00 8% 615,00

10.

Opłata za inwentaryzację geodezyjną przyłączy.

     

 

- jedno przyłącze na jednej posesji,

570,00 23% 701,10

 

 - kolejne przyłącze na jednej posesji, 250,00 23% 307,50

 

  - jedno przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem, 720,00 23% 885,60

 

 - kolejne przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem  250,00 23% 307,50

 

  - otwarcie zlecenia zgłoszenie usługi w ośrodku geodezyjnym 120,00 23% 147,60

10.

Cena za korzystanie z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania 1m3  wód opadowych i roztopowych:

5,38 8% 5,81

 

Do opłat netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2020 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

 

Informacja o ochronie danych osobowych w Aquanet S.A.

 

 

Umów wizytę
w Punkcie Obsługi
Klienta Aquanet

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Rozumiem