Instrukcja obciążania odbiorców usług na lata 2021 – 2024

Instrukcja rozliczania odbiorców korzystających z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez Aquanet S.A.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Instrukcja obowiązuje od 7 października 2021 roku na terenie miast Poznania, Lubonia, Puszczykowa, i gmin Mosina, Swarzędz, Brodnica, Kórnik, Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Dopiewo, Pobiedziska, Rokietnica, Skoki oraz Kostrzyn.
2. Podstawę prawną wprowadzenia nowego taryfikatora cen i stawek opłat, a także prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowią przepisy:
a. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Nr 2028) – dalej zwana „Ustawą”,
b. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2021 r. poz. 520), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
c. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70) zwanego dalej „Rozporządzeniem ryczałtowym”.
3. Taryfy zostały zatwierdzone przez organ regulacyjny tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, zgodnie z art. 24c ust. 2 Ustawy.
4. Taryfy wchodzą w życie z dniem 7 października 2021 roku na terenie miast Poznania, Lubonia, Puszczykowa, i gmin Mosina, Swarzędz, Brodnica, Kórnik, Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Dopiewo, Pobiedziska, Rokietnica, Skoki oraz Kostrzyn – w zakresie dostawy wody, dla gminy Kostrzyn.
5. Obowiązująca taryfa wieloczłonowa składa się z następujących elementów:
a. ceny za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,
b. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych (w tym również w zakresie urządzeń ppoż.).
6. Do cen i opłat netto w taryfie doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości.

II. Standardy jakościowe usług

1. Określone w Instrukcji taryfy ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w Regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Poziomie Świadczenia Usług Spółki.
2. Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

III. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie celów zużycia wody lub odprowadzanych ścieków i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wyodrębnione zostały trzy grupy odbiorców:

gospodarstwa domowe
Do grupy przyporządkowuje się wszystkich odbiorców odprowadzających ścieki oraz pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych do celów socjalno-bytowych lub innych celów służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, tj.:

  • właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych;
  • właścicieli bądź zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych;
  • właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych;
  • spółdzielnie mieszkaniowe.

pozostali odbiorcy
Do grupy odbiorców usług pobierających wodę lub odprowadzających ścieki zalicza się:

  • odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych;
  • jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja, wojsko i inni);
  • odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie innym niż wymieniony wyżej oraz innych odbiorców usług nie wymienionych w pozostałych taryfowych grupach odbiorców usług.

W tej grupie mieszczą się wszyscy odbiorcy odprowadzający ścieki, które nie są ściekami bytowymi.

woda pobierana na cele przeciwpożarowe
Do tej grupy zalicza się odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów gaśniczych i przeciwpożarowych. W tym zakresie odbiorcy świadczonych usług rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy i odrębnych umów.
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych pobierana jest opłata abonamentowa.

IV. Taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Od dnia 7 października 2021 roku obowiązują taryfy zawierające jednolite ceny za dostarczaną zimną wodę, odprowadzane ścieki oraz zróżnicowane stawki opłat abonamentowych naliczanych za utrzymanie w gotowości urządzeń wod. – kan. dla taryfowych grup odbiorców. Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet S.A. obowiązująca od dnia 7 października 2021 do 6 października 2022 roku:

Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy

 

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4,66 5,03
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4,66 5,03
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,66 5,03

Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/m3 6,84 7,39
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 6,84 7,39

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 5,04 5,44
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 15,71 16,97
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 45,36 48,99

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,79 11,65
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 33,29 35,95

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet S.A. obowiązująca od 7 października 2022 do 6 października 2023:

Wysokość cen za dostarczoną wodę w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4,68 5,05
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4,68 5,05
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,68 5,05

Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/m3 6,93 7,48
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 6,93 7,48

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 5,29 5,71
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 16,48 17,80
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 47,58 51,39

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 11,32 12,23
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 34,92 37,71

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet S.A. obowiązująca od 7 październik 2023 do 6 października 2024 roku:

Wysokość cen za dostarczoną wodę w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4,70 5,08
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4,70 5,08
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,70 5,08

Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/m3 7,11 7,68
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 7,11 7,68

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 5,53 5,97
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 17,22 18,60
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 49,72 53,70

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 11,83 12,78
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 36,49 39,41

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na dzień 7 października 2021 roku.

V. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Rozporządzenia ryczałtowego oraz regulaminami dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującymi na terenie działania Spółki.
2. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
z wyjątkiem przypadku, kiedy to ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego, na podstawie umowy zawartej na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych oraz z osobami korzystającymi z lokali na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.
4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego lub odczytu wodomierza własnego, a w przypadku ich braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub określonej w umowie.
6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
7. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny cen i stawek opłat, oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
8. Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z wysokości tej stawki są regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania czynnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego obliguje odbiorcę do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków.
9. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się jednomiesięczne, dwumiesięczne, trzymiesięczne, sześciomiesięczne lub jednoroczne okresy obrachunkowe, ustalone w umowie zawartej z odbiorcą usług.
10. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie odczytu wodomierza własnego, wodomierza głównego innego dostawcy wody lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
11. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym oraz z właścicielem lub zarządcą tego budynku należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki mogą być regulowane na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
12. Prognoza, o której mowa w pkt. 11, wynika z umowy i jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym.
13. Odbiorcy usług, o których mowa w pkt. 11, regulują należności, których wielkość jest ustalona na podstawie prognozy, w terminach wynikających z zawartej umowy.
14. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki
w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
15. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na wniosek odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi odczyty:
– w sposób tradycyjny – metodą manualną, pracownik dokonuje fizycznego odczytu bezpośrednio w miejscu zamontowania wodomierza,
– zdalnie (radiowo) – metoda ta wymaga pojawienia się pracownika z odbiornikiem sygnału, w zasięgu propagacji fal radiowych z nakładki radiowej, zamontowanej na wodomierzu.

17. Nakładka radiowa służy do zdalnego odczytywania stanów wodomierza, bez konieczności wizyty pracownika Spółki na terenie nieruchomości. Wizyta pracownika Spółki będzie potrzebna do ewentualnej kontroli działania nakładki lub wodomierza.
18. Nie wolno demontować nakładki, narażać jej na zalanie wodą lub zapylenie. Pomieszczenie, w którym zamontowany jest wodomierz powinno być ocieplone i utrzymywanie w stanie technicznym umożliwiającym jego prawidłowe działanie.
19. Podstawą w rozliczeniach jest stan wodomierza wykazany na jego tarczy. Nakładka radiowa służy wyłącznie do zdalnego odczytu stanu wodomierza. Zalecamy okresową kontrolę prawidłowości odczytów nakładki w porównaniu do wskazań na tarczy wodomierza.
20. W przypadku wodomierzy odgrodowych, zalecamy stosowanie modeli kompatybilnych ze stosowanymi nakładkami – można zlecić nam wymianę (więcej na stronie internetowej www.aquanet.pl w zakładce Dla Klienta – załatw sprawę – wodomierz ogrodowy). W przeciwnym razie konieczne będzie samodzielne podawanie odczytów wodomierza ogrodowego.

VI. Sposoby załatwiania reklamacji

1. Odbiorcy usług mają prawo składać reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty. Reklamacje należy składać do Działu Obsługi Klienta Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 60-464 Poznań.
2. Wszystkie reklamacje można zgłaszać:
a) osobiście w Punkcie Obsługi Klienta – lista aktualnej lokalizacji punktu dostępna jest na stronie pod adresem www.aquanet.pl.
b) telefonicznie pod numerem wskazanym na fakturze.
3. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie. Odbiorca usług, może wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację pisemną w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
5. W szczególnych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 30 dni.
6. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – na wniosek odbiorcy usług – występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
9. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

VII. Wystawianie faktur w okresie przejściowym

1. Rozliczając odbiorców za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie przejściowym tzn. w okresie zmiany wysokości taryfowych cen i stawek opłat, tj. do dnia obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz od dnia obowiązywania nowej taryfy, Spółka dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na podstawie średniodobowego zużycia pomiędzy odczytami, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki naliczona będzie według określonej w ten sposób ilości wody i odprowadzanych ścieków i stawek opłat, obowiązujących odpowiednio w poprzedniej i nowej taryfie.

VIII. Podstawowe pojęcia wykorzystane w Instrukcji

1. odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Aquanet S.A..
2. cena za dostarczoną wodę – kwota wyrażona w złotych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
3. cena za odprowadzone ścieki – kwota wyrażona w złotych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
4. stawka opłaty abonamentowej jest to kwota wyrażona w złotych na odbiorcę usług, wyliczona za okres miesięczny, którą odbiorca jest obowiązany zapłacić Spółce za utrzymanie urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.