7. Wniosek o wydanie/zmianę warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów

Wróć do strony FAQ

Wniosek o:

Dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci

Wprowadź numer telefonu w formacie (+48) 000 000 000
(uzupełnić w przypadku odbioru warunków e-mail)
Zleceniodawca/osoba upoważniona odpowiada za skuteczne doręczenie korespondencji Aquanet S.A. na jego adres e-mail. Aquanet S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia pisma do Zleceniodawcy/osoby upoważnionej z uwagi na nieprawidłowy adres e-mail wskazany we wniosku, uznania e-mail Aquanet S.A. jako spam, brak pojemności skrzynki e-mail Zleceniodawcy/osoby upoważnionej, itp. Dzień wysłania przez Aquanet S.A. maila będzie uznany jako dzień odbioru pisma przez Zleceniodawcę/osobę upoważnioną.

Adres zamieszkania / siedziby podmiotu

Nieruchomość

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości:

Zapotrzebowanie na wodę

Poniższe wartości wypełnić wg. normy PN-92/B-01706.

Qdśr
m3/d
Qhmax
dm3/d
qs
dm3/d
Qdśr
m3/d
Qhmax
dm3/d
qs
dm3/d
Qdśr
m3/d
Qhmax
dm3/d
qs
dm3/d
Qdśr
m3/d
Qhmax
dm3/d
qs
dm3/d
Qdśr
m3/d
Qhmax
dm3/d
qs
dm3/d

Ilość odprowadzanych ścieków

Qdśr
m3/d
Qdśr
m3/d
qs
dm3/d
Wielkość ładunku zanieczyszczeń charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - należy podać w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.
LP Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka Wartości dopuszczalne Przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wytwarzanych Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wytwarzanych nie są jeszcze znane na etapie składania wniosku
Stan ścieków
1 Temperatura 35°C
2 Odczyn pH 6,5 - 9,5**
Skład ścieków
Grupa I
1 Zawiesiny łatwo opadające ml/l 10
2 Zawiesiny ogólne mg/l 500
3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu<br>(ChZTCr) mg O2/l 1500
4 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l 800
5 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/l 400
6 Azot amonowy mg NNH4/l 100
7 Azot azotynowy mg NNO2/l 10
8 Azot ogólny mg N/l 110
9 Fosfor ogólny mg P/l 10
10 Chlorki mg Cl/l 1000
11 Siarczany mg SO4/l 500
12 Siarczyny mg SO3/l 10
Grupa II
1 Antymon mg Sb/l 5
2 Arsen mg As/l 5
3 Bar mg Ba/l 5
4 Beryl mg Be/l 1
5 Bor mg B/l 10
6 Cynk mg Zn/l 5
7 Cyna mg Sn/l 2
8 Chrom+6 mg Cr/l 2
9 Chrom ogólny mg Cr/l 1
10 Kobalt mg Co/l 1
11 Miedź mg Cu/l 1
12 Molibden mg Mo/l 1
13 Nikiel mg Ni/l 1
14 Ołów mg Pb/l 1
15 Selen mg Se/l 1
16 Srebro mg Ag/l 5
17 Tal mg Tl/l 1
18 Tytan mg Ti/l 2
19 Wanad mg V/l 2
20 Chlor wolny mg Cl2/l 1
21 Chlor całkowity mg Cl2/l 4
22 Cyjanki związane mg CN/l 5
23 Cyjanki wolne mg CN/l 5
24 Fluorki mg F/l 20
25 Siarczki mg S/l 1
26 Rodanki mg CNS/l 30
27 Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15
28 Węglowodory ropopochodne mg/l 15
29 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100
30 Insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1
31 Lotne związki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/l 1,5
32 Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/l 1
33 Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - benzen, toluen, ksylen) mg/l 1
34 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mg C/l 0,2
35 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg/l 15
36 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) mg/l 20
37 Rtęć (Hg) mg Hg/l 0,06
38 Kadm (Cd) mg Cd/l 0,4
39 Heksachlorocykloheksan (HCH) mg HCH/l 0*
40 Tetrachlorometan (CCl4) mg CCl4/l 3
41 Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6- pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole mg PCP/l 2
42 Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna mg/l 0*
43 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) mg/l 0*
44 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) mg/l 0*
45 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) mg/l 0*
46 Heksachlorobenzen (HCB) mg HCB/l 2
47 Heksachlorobutadien (HCBD) mg HCBD/l 3
48 Trichlorometan (chloroform) (CHC13) mg CHCl3/l 2
49 1,2-dichloroetan (EDC) mg EDC/l 0,2
50 Trichloroetylen (TRI) mg TRI/l 0,2
51 Tetrachloroetylen (PER) mg PER/l 1
52 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) mg TCB/l 0,1

* Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.
** ścieki zawierające cyjanki i siarczki - pH mieści się w przedziale od 8 do 10;

qs
dm3/s
(dotyczy wyłącznie podłączenia do sieci kanalizacji ogólnospławnej)

Załączniki do wniosku

Oświadczenia

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako:

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.