Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Gospodarka osadowa

23/08/2018

 

 

OSADY ŚCIEKOWE

Osady ściekowe są produktem ubocznym oczyszczania ścieków i powstają wskutek szeregu procesów fizycznych, fizyczno-chemicznych i biologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków.

 

Czym są osady ściekowe?

Osady ściekowe są produktem ubocznym oczyszczania ścieków i powstają na skutek szeregu procesów fizycznych, fizyczno-chemicznych i biologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków. W procesie oczyszczania ścieków powstaje osad wstępny w osadnikach wstępnych i osad biologiczny w osadnikach wtórnych.

 

Rodzaje osadów

OSAD WSTĘPNY OSAD WTÓRNY (BIOLOGICZNY)

 

powstaje w osadnikach wstępnych w wyniku opadania pod wpływem siły grawitacji lub siły bezwładności zawiesin łatwo opadających (oczyszczanie mechaniczne)  

 

powstaje w osadnikach wtórnych jako wynik biologicznego rozkładu związków organicznych, nieusuniętych w osadniku wstępnym (oczyszczanie biologiczne)

 

Właściwości osadów

Fizyczne: Chemiczne: Biologiczne:
masa sucha masa zawartość bakterii i pasożytów
temperatura sucha masa organiczna zawartość białka i tłuszczów
barwa zawartość związków chemicznych:
azotu, fosforu, potasu, metali ,
kwasów lotnych, itd.
 
uwodnienie    
konsystencja    

 

Skład osadów

Skład osadów jest bardzo ważny ze względu na dobór metod jego ostatecznego unieszkodliwienia. Skład osadów jest uzależniony od ilości i rodzaju zanieczyszczeń wprowadzanych do kanalizacji (np. zawartość metali ciężkich) oraz metod ich oczyszczania. W ostatnich latach obserwuje się obniżenie zawartości metali ciężkich w osadach, gdyż ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do kanalizacji muszą być podczyszczone. Zmiany w składzie osadów ściekowych wynikają również z coraz większego zużycia środków chemicznych w przemyśle i gospodarstwie domowym.

 

GOSPODARKA OSADOWA NA COŚ

Osady powstające w oczyszczalni ścieków muszą być przetworzone w nieszkodliwe produkty końcowe i usunięte z terenu oczyszczalni. Celem przeróbki osadów jest również zmniejszenie ich objętości, co odbywa się poprzez tzw. zagęszczanie (osad zmniejsza swoją objętość, nie tracąc własności cieczy) oraz odwadnianie (osad zmniejsza swoją objętość, tracąc własność cieczy).

 

Od osadu do energii

W Centralnej Oczyszczalni Ścieków zagęszczony osad trafia do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych, gdzie w temperaturze 35 – 38oC następuje rozkład związków organicznych w procesie beztlenowej fermentacji przez około 30 dni. W tym czasie powstaje biogaz (w ilości ok. 22 000 m3/dobę), który rurociągami transportowany jest do stacji zespołów prądotwórczych gdzie zostaje przetworzony na energię elektryczną, która jest wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni.

Jednocześnie odzysk ciepła tzw. ciepło odpadowe z zespołów prądotwórczych (odzyskiwane podczas chłodzenia silników) wykorzystywane jest na potrzeby technologiczne oraz do ogrzewania budynków socjalnych i technologicznych oczyszczalni.

Przefermentowany i odgazowany osad jest następnie odwadniany na wirówkach oraz prasach taśmowych do stężenia suchej masy ok. 21 do 23%. Część odwodnionego osadu jest kierowana do Stacji Termicznego Suszenia Osadu w celu wysuszenia. Powstały w wyniku suszenia granulat jest ostatecznie zagospodarowany przez firmy zewnętrzne m.in. jako materiał energetyczny.

 

SKŁADOWANIE I WYWÓZ OSADÓW NA COŚ

Jak było?

Do maja 2011 roku osady ściekowe, które nie zostały wysuszone w Stacji Termicznego Suszenia Osadów były magazynowane w kontenerach znajdujących się w odpowiednio filtrowanej hali buforowej, bądź na tymczasowym placu składowym (4 kwatery na tymczasowym placu osadowym o powierzchni łącznej ok. 10 ha), będącym głównym emitorem nieprzyjemnych zapachów wokół COŚ.

5 maja 2011 roku Aquanet podpisał umowę na awaryjny wywóz osadów z terenu COŚ. W umowie uwzględniono wywóz osadów zalegających na tymczasowym placu osadowym, a także bieżący wywóz z terenu oczyszczalni osadów ściekowych, które w przypadku postoju Stacji Termicznego Suszenia Osadów nie mogły zostać wysuszone.

 

 

 

Jak jest i będzie?

Dotychczasowy plac składowy, który do września 2011 roku został całkowicie oczyszczony i uporządkowany poprzez wyrównanie terenu i wysiew trawy nie służy już magazynowaniu osadów ściekowych. Oznacza to, że obecnie i w przyszłości osady odwodnione, niewysuszone w Stacji Termicznego Suszenia Osadów, będą gromadzone tylko w odpowiednio filtrowanej hali buforowej lub ładowane bezpośrednio na samochody i wywożone na bieżąco z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Wywożone osady są zagospodarowywane przez firmy zewnętrzne na podstawie posiadanych przez te firmy decyzji administracyjnych.