Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

Instrukcja obciążania odbiorców usług z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

17/11/2020

Instrukcja obciążania odbiorców usług z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

I. Postanowienia ogólne

1. Instrukcja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

2. Podstawowe pojęcia użyte w Instrukcji:
- wody opadowe i roztopowe (dalej wody opadowe) – wody będące skutkiem opadów atmosferycznych, 
- łączna powierzchnia spływu - jest to powierzchnia wyrażona w m2 stanowiąca sumę powierzchni dachów i innych powierzchni z których mogą być odprowadzane wody opadowe do urządzeń kanalizacyjnych,
- Nieruchomość - posesja do której Odbiorca posiada tytuł prawny i z której odprowadzane są wody opadowe, zarówno powierzchniowo lub z wykorzystaniem przewodów kanalizacyjnych,
- Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z kanalizacji ogólnospławnej Spółki na terenie Miasta Poznania w zakresie odprowadzania wód opadowych z Nieruchomości.

3. Instrukcja określa zasady rozliczania Odbiorców usług z terenu Miasta Poznania za korzystanie z urządzeń z kanalizacji ogólnospławnej, w zakresie odprowadzania wód opadowych.

4. Rozliczenie usługi korzystania z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych, odbywa się na podstawie ceny i ilości odprowadzanych wód opadowych.

5. Wysokość ceny z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych jest publikowana na stronie internetowej www.aquanet.pl.

II. Wysokość ceny

1. W rozliczeniach z Odbiorcami usług obowiązuje jednolita cena, wyrażona jako kwotach złotych za 1 m3 odprowadzonych wód opadowych. Do ceny dolicza się podatek VAT, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

2. Cena za usługę korzystania z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ustalana jest na podstawie sporządzanej kalkulacji kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wysokość ceny za korzystanie z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych, która obowiązuje niezmiennie od dnia 1 stycznia 2018 roku, określona jest poniżej:

Tabela określająca cenę dla wszystkich Odbiorców usług korzystających z urządzeń
kanalizacji ogólnospławnej na terenie Miasta Poznania

Cena za usługę Jednostka Cena netto (zł) Cena brutto (zł)

Korzystanie z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych

zł/m3 5,38 5,81

 

III. Warunki rozliczeń tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych.

1. Rozliczenia z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych, prowadzone są na podstawie umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Za ilość wód opadowych, określonych w umowie, uważa się ilość wyliczoną na podstawie iloczynu powierzchni spływu dla wód opadowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych oraz średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla terenu miasta Poznania liczonego za okres ostatnich 10 lat, zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3. Łączna powierzchnia spływu z nieruchomości Odbiorcy usług, tj. wyrażona w m2 suma powierzchni dachów i innych powierzchni, z której mogą odprowadzane być wody opadowe do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, określona jest w umowie.

4. Średnioroczny wskaźnik opadów atmosferycznych dla miasta Poznania za okres ostatnich 10 lat, jest corocznie aktualizowany.

5. Wysokość aktualnego średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla miasta Poznania za okres ostatnich 10 lat, obowiązującego w danym roku, publikowana jest na stronie internetowej www.aquanet.pl.

6. Miesięczna kwota należności za świadczoną usługę ustalana jest jako iloczyn powierzchni spływu, średniomiesięcznego wskaźnika opadów, o którym mowa w pkt. 4 oraz ceny netto. Do wyliczonej w ten sposób wartości netto doliczany jest podatek VAT obowiązującej wysokości.

7. Należność z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych pobierana jest zgodnie z okresem rozliczeniowym zawartym w umowie. Przyjmuje się, że odbiorcy mają miesięczne okresy rozliczeniowe.

8. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za korzystanie z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych na warunkach i terminach określonych w umowie.

9. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania Nieruchomości, zmiany jej powierzchni lub jej użytkowego przeznaczenia, Odbiorca zobowiązany jest zgłosić każdorazowo ten fakt Spółce, składając deklarację zawierającą aktualne dane, na podstawie której naliczana będzie aktualna należność. Nowe naliczenia będą obowiązywać od następnego miesiąca po dacie weryfikacji i nie wymagają zmiany umowy.

10. W przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do Nieruchomości i niezawiadomienia Spółki o tym fakcie w terminie 30 dni od wystąpienia tego zdarzenia, Odbiorca zobowiązany jest do dalszego regulowania należności wynikających z niniejszej umowy, do dnia zawarcia przez Spółkę umowy ze wskazanym, nowym Odbiorcą.

11. W przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę umowy z innych przyczyn niż zmiana odbiorcy usług, Odbiorca ma obowiązek, w terminie 30 dni od złożenia wypowiedzenia, trwałego odłączenia wewnętrznej instalacji odprowadzającej wody opadowe z Nieruchomości w sposób powierzchniowy i poprzez przewody do sieci kanalizacji ogólnospławnej. Odbiorca umożliwi w związku z powyższym Spółce wejście na teren Nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli potwierdzającej poprawność trwałego odłączenia od sieci ogólnospławnej wewnętrznej instalacji odprowadzającej wody opadowe.

12. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za usługę korzystania z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych, na podstawie otrzymanych faktur VAT, w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

13. Odbiorca dokonuje zapłaty za świadczone przez Spółkę usługi na rachunek bankowy Spółki określony na fakturze, bądź w kasach Spółki, aktualne adresy kas Spółki dostępne są na stronie internetowej - www.aquanet.pl.

14. Odbiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej należności. Odbiorca, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.

15. Odbiorca może kontaktować się ze Spółką, w tym w szczególności składać reklamacje dotyczące usług, w następujący sposób:
a) osobiście w Punktach Obsługi Klienta,
b) pisemnie na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: klient@aquanet.pl,
c) telefonicznie pod numer telefonu – 61 8359 100 lub wskazanym na fakturze,

16. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do Spółki. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 1 miesiąca.

17. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.

IV. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców

1. Miejscem odbioru wód opadowych jest punkt włączenia przewodów kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej – w przypadku odbioru wód opadowych za pomocą przewodu, lub wlot do sieci kanalizacji ogólnospławnej, przez który pośrednio odprowadzane są wody opadowe – w przypadku odbioru wód opadowych powierzchniowo.

2. Korzystanie z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych odbywa się w sposób bezpośredni i pośredni z łącznej powierzchni spływu, a w szczególności z:
- dachów,
- powierzchni placów, parkingów, dróg itp.,
- innych powierzchni spływu.

Instrukcja do pobrania

Średnioroczny wskaźnik opadów dla m. Poznania za 10 lat obowiązujący w roku 2020

Na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wskaźnik średniorocznych opadów atmosferycznych dla miasta Poznania za lata 2009-2018 wynosi 0,564 m3/m2, czyli na miesiąc 0,04700 m3/m2.

Wskaźnik stosowany jest w rozliczeniach za rok 2020.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Rozumiem