Rozpocznij wpisywanie...

Krok 1

Wszystkie formalności związane z przyłączeniem do sieci można załatwić również przez EBOKa.

PRZEJDŹ DO EBOKA TERAZ

Aquanet pokrywa koszty połączenia przyłącza z siecią wodociągową i/lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, ustalone w formie ryczałtu (aktualne stawki ryczałtu dostępne na stronie www.aquanet.pl). Podstawą zwrotu ww. kosztów jest zawarcie „Umowy odpłatnego przekazania podłączenia do sieci” podczas spisywania protokołu odbioru przyłącza.

Zamierzasz kupić działkę lub właśnie to zrobiłeś i nie ma tam przyłącza wod.-kan.

Chcesz dowiedzieć się, czy na danej działce jest możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wystąp do Aquanet o opinię (wypełnij on-line*) w tej sprawie.

* Wypełniając wniosek on-line będziesz miał możliwość sprawdzenia statusu złożonego wniosku. Informację taką otrzymają także klienci, którzy we wniosku podadzą swój adres e-mail.

 

Co należy zrobić:

  • dostarczyć wypełniony  Wniosek o wydanie opinii do Aquanet albo wypełnić go on-line.
  • oraz załączyć mapę zasadniczą (może być nieaktualizowana) w 1 egzemplarzu
    Uwaga:
    Dla budynku jednorodzinnego nie jest wymagane podanie zapotrzebowania na wodę i ilości odprowadzanych ścieków oraz załączenie planu zagospodarowania działki o
    powierzchni do 1000m2.

Opinia jest wydawana w przeciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku do Aquanet. Termin może ulec wydłużeniu o 14 dni w przypadku konieczności wykonania dodatkowych analiz.

Usługa wydania opinii o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest bezpłatna.

Usługa wydania opinii o możliwości podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Spółki dostępnym w Punktach Obsługi Klienta Aquanet  i na stronie www.aquanet.pl

Faktura za usługę zostanie dołączona do opinii lub oddzielnie wysłana na adres Wnioskodawcy

Opinia nie jest wystarczająca dla budowy przyłączy.