Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego "Remont Magistrali Wschodniej - dwóch rurociągów magistrali DN1000 pod rzeką Wartą w Puszczykowie i Sasinowie"

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 02.08.2022, 12:24

Zobacz szczegóły

Identyfikator

3-09-22-121-0

Data publikacji

15.07.2022, 12:00

Termin składania ofert:

01.08.2022, 09:00

Termin otwarcia ofert:

01.08.2022, 12:15

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

„Remont Magistrali Wschodniej – dwóch rurociągów magistrali DN1000
pod rzeką Wartą w Puszczykowie i Sasinowie”
(nr 3-09-22-121-0)
(dalej również ogłoszenie)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
AQUANET S.A.
Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
tel. 61 835 91 00
e-mail: klient@aquanet.pl
strona internetowa zamawiającego: www.aquanet.pl

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu)

3. Negocjacje
3.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych, o których mowa w §21 ust. 1 Regulaminu, do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców. Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.
3.2. Negocjacje prowadzone będą z każdym Wykonawcą oddzielnie.
3.3. Zamawiający zaprosi do negocjacji wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3.4. W negocjacjach może uczestniczyć umocowany przedstawiciel Wykonawcy (w przypadku, gdy uczestnikiem negocjacji jest osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty przetargowej, należy przedłożyć pełnomocnictwo dla tej osoby przed rozpoczęciem negocjacji). Uwaga! Pełnomocnictwo należy przedłożyć przy pomocy wskazanego środka komunikacji.
3.5. Oferta Wykonawcy, który nie przystąpi do negocjacji zostanie odrzucona.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania pn. “Remont Magistrali Wschodniej – dwóch rurociągów magistrali DN1000 pod rzeką Wartą w Puszczykowie i Sasinowie”, dla zakresu wskazanego w załączniku nr 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r.)

5. Termin wykonania zamówienia:
do dnia 15.12.2022 r.

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.

6.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Honorata Łoza
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
e-mail: honorata.loza@aquanet.pl
tel.: 885 955 904

oraz

Imię i nazwisko: Agnieszka Górny
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
e-mail: agnieszka.gorny@aquanet.pl
tel.: 885 974 394

7. Termin związania ofertą:
7.1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 30.09.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.2. Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

8.1. Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail honorata.loza@aquanet.pl do dnia 01.08.2022 r. do godz. 9:00.

8.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

8.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

8.4. Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego FORMULARZA OFERTY, który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy lub formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który będzie stanowił podpisany dokument elektroniczny i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

8.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

8.6. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

8.7. Kompletna oferta musi zawierać:

  • FORMULARZ OFERTY
  • wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia
  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
  • aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać: Oferta firmy………………….dla zadania nr 3-09-22-121-0 pn. „Remont Magistrali Wschodniej – dwóch rurociągów magistrali DN1000 pod rzeką Wartą w Puszczykowie i Sasinowie” Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail honorata.loza@aquanet.pl od dnia 01.08.2022 r. od godz. 9:01 do dnia 01.08.2022 r. godz. 12:00.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać: Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… dla zadania nr 3-09-22-121-0 pn. „Remont Magistrali Wschodniej – dwóch rurociągów magistrali DN1000 pod rzeką Wartą w Puszczykowie i Sasinowie”

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami oraz dla których Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane

8.8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2022 r. o godz. 12:15.

8.9. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania:
Wymaga się, aby PFU zostało przygotowane przez Projektanta wybranego Wykonawcy, który:
– będzie posiadał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych;
– przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa;
– posiada 3 lata doświadczenia na stanowisku samodzielnego Projektanta, licząc od daty nadania uprawnień.

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania.

11. Podstawy odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do negocjacji, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Przykład:
Cena – 100 %

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 100% 100 punktów

12.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
Pi(C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt
gdzie:
Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena oferty badanej “i”

12.3. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

13. Sposób obliczenia ceny:
13.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może dopuścić złożenie oferty w innej walucie, np. w euro. W takim przypadku należy wskazać sposób, w jaki oferta zostanie przeliczona na PLN, np. wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert.
13.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
13.3. Cenę podaną w formularzu oferty oblicza się na podstawie kosztorysu ofertowego lub wykazu cen lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonano obliczenia ceny (jeżeli dotyczy).

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
14.1. Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania:
• Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania rozesłana zostanie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
– Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty
– Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert
– Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia
• Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
14.2. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania jej przez obie Strony.
14.3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności oceny ofert Wykonawcą. 14.4. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

15. Obowiązek informacyjny RODO:
Załącznik do ogłoszenia wg wzoru obowiązującego w „AQUANET” S.A.

16. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wadium.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przepisy § 86-90 Regulaminu stosuje się odpowiednio:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Podstawy do unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku złożenia dodatkowych ofert z taką samą ceną.

19. Wzór umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

20. Dodatkowe informacje:
• Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówienia przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
• Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia, nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.
• Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
• Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Poufne badanie ofert:
– Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie (nie krótszym niż 5 dni).
– Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi były wykonywane.
• Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
• Zamawiający może udzielić zamówienia pod warunkiem otrzymania co najmniej 1 ważnej oferty.

21. Informacja o środkach ochrony prawnej:
W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, Wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

22. Załączniki:
Załącznik nr 1 – SWZ, część II, dane techniczne
Załącznik nr 2 – Umowa wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 – Formularz oferty
Załącznik nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 – Wytyczne i standardy AQUANET S.A.
Załącznik nr 6 – Obowiązek informacyjny RODO
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Osoby odpowiedzialne za postępowanie:

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 02.08.2022, 12:25

informacja z otwarcia ofert

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.