„5-05-21-173-1 - Poznań – zdalny monitoring - pomiar przepływu ścieków przez strategiczne rurociągi przesyłowe przechodzące pod rzeką Wartą”

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2022, 15:58

Zobacz szczegóły

Identyfikator

5-05-21-173-1

Data publikacji

25.08.2022, 14:29

Termin składania ofert:

26.09.2022, 12:00

Termin otwarcia ofert:

26.09.2022, 13:15

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
AQUANET S.A.
Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
tel. 61 8359 100
e-mail: klient@aquanet.pl
strona internetowa zamawiającego: https://www.aquanet.pl/

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia
2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie
mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

3. Negocjacje
3.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
cenowych, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu, do zaproponowanej ceny w
ofertach złożonych przez Wykonawców.
Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w
pierwotnie złożonej ofercie.
3.2. Negocjacje prowadzone będą z każdym Wykonawcą oddzielnie.
3.3. Zamawiający zaprosi do negocjacji wykonawców, których oferty nie podlegają
odrzuceniu i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe w formie pisemnej, możliwa forma
mailowa na wskazany adres mailowy w punkcie 6.2., poprzez złożenie formularza
ofertowego.
3.4. W negocjacjach może uczestniczyć umocowany przedstawiciel Wykonawcy (w
przypadku, gdy uczestnikiem negocjacji jest osoba, której umocowanie nie wynika z
dokumentów załączonych do oferty przetargowej, należy przedłożyć pełnomocnictwo
dla tej osoby przed rozpoczęciem negocjacji). Uwaga! Pełnomocnictwo należy
przedłożyć przy pomocy wybranego środka komunikacji.
3.5. Oferta Wykonawcy, który nie przystąpi do negocjacji zostanie odrzucona.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego
(PFU) dla realizacji zdania związanego z wykonaniem pomiaru przepływu ścieków
przez strategiczne rurociągi przesyłowe przechodzące pod rzeką Wartą Poznańskiego
systemu sieci kanalizacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego „5-05-21-173-1
Poznań – zdalny monitoring – pomiar przepływu ścieków przez strategiczne
rurociągi przesyłowe przechodzące pod rzeką Wartą” wraz z uzyskaniem
uzgodnień od wszystkich właścicieli działek (zgody), na których terenie planowany jest
inwestycja pozwalająca na wystawienie przez Zamawiającego oświadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia
(SWZ) wraz z załącznikami i wzory umów wraz z załącznikami.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:
Wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania
Umowy.

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami:
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.
6.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Agnieszka Górny
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
e- mail: agnieszka.gorny@aquanet.pl
nr tel.: 885 974 394

oraz

Imię i nazwisko: Honorata Łoza
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
e- mail: honorata.loza@aquanet.pl
nr tel.: 885 955 904

7. Termin związania ofertą:
7.1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 24.11.2022 r.. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.2. Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą
zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu
związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Opcja 1 – składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
8.1. Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres email
agnieszka.gorny@aquanet.pl do dnia 26.09.2022 r. do godz. 12:00.
8.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
8.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie
oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
8.4. Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez
upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym
stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy
lub formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który
będzie stanowił podpisany dokument elektroniczny i będzie wiążący dla Wykonawcy.
Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być
podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
8.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
8.6. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób,
by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do
reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do
oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
8.7. Kompletna oferta musi zawierać:
8.7.1. Formularz oferty,
8.7.2. Załącznik nr 5 – Wykaz osób,
8.7.3. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług,
8.7.4. Załącznik nr 7 – Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu,
8.7.5. Obowiązek informacyjny RODO – AQ – RODO-19,
8.7.6. Dokumenty wymienione w pkt.9,
8.7.7. Aktualny KRS lub CEiDG
Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy
skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy
zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do
Zamawiającego.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:
Oferta firmy……………………..dla zadania 5-05-21-173-1 Poznań – zdalny monitoring
– pomiar przepływu ścieków przez strategiczne rurociągi przesyłowe przechodzące pod
rzeką Wartą
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny
format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na
adres e-mail agnieszka.gorny@aquanet.pl od dnia 26.09.2021 r. od godz. 12.01 do
godz. 13:00.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:
Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – (tytuł postępowania) – ……………
Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi
wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami oraz dla których
Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
8.8. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godz. 13.15 (oczywiście może być
każda godzina, ale po wyznaczonej godzinie i terminie składania ofert.
8.9. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1. Wymagania kwalifikujące Wykonawców do udziału w postępowaniu:
9.1.1. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Należy załączyć oświadczenia potwierdzające, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
uprawnienia wymagane ustawą Prawo Budowlane wraz z aktualnym wpisem na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – załącznik nr 5 do
przetargu ofertowego – złożony w formie scan.
Wykonawca wykaże, że w celu realizacji zamówienia dysponuje osobami, które
mogą wykazać się następującymi kwalifikacjami i doświadczeniem:
dla branży sanitarnej, projektant:
– posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na
podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które
uzyskały uprawnienia przed 1994 r. do projektowania w specjalności instalacji i
urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych;
– przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z potwierdzeniem
posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez
właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa;
– posiada co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku samodzielnego
Projektanta (licząc od daty nadania uprawnień) z zakresu projektów m.in. sieci
kanalizacji sanitarnej, które uzyskały pozwolenie na budowę lub zaświadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonywania
innych robót budowlanych;
dla branży konstrukcyjnej, projektant:
– posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych
przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed
1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej;
– przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z potwierdzeniem
posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez
właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa;
– posiada co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku Projektanta (licząc
od daty nadania uprawnień budowlanych);
dla branży elektrycznej i AKPiA, projektant:
– posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa
budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane
są uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych;
– przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z potwierdzeniem
posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez
właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa;
– posiada co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku Projektanta (licząc
od daty nadania uprawnień budowlanych).
9.1.2. Wykaz dokumentacji projektowych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że zostały wykonane należycie, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:
w zakresie projektowania lub tworzenia dokumentacji PFU – co najmniej 1
dokumentację projektową lub dokumentację PFU zawierającą budowę komory
na sieci kanalizacji sanitarnej, w której zaprojektowany był m. in.
przepływomierz – załącznik nr 6 do przetargu ofertowego.

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (załącznik nr 7 do zapytania
ofertowego – złożony w formie skanu):
10.1. oferentów, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili
podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania;
10.2. oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupą AQUANET SA w
sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy
odpowiedzialności tych podmiotów);
10.3. oferentów, w stosunku, do których (I) otwarto postępowanie likwidacyjne,
upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (II) wobec których ogłoszono upadłość oraz (III)
oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez
likwidację majątku upadłego;
10.4. oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących
członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy
wyrządzili Spółce szkodę, co zostało stwierdzone wyrokiem sądowym lub innym
orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
10.5. oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych
wymagań określonych w ogłoszeniu w pkt. 9, w którym zostały określone wymogi
udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
ofertowego, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
10.6. oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
10.7. oferentów, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

11. Podstawy odrzucenia oferty, o ile zostały przewidziane:
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia.
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do negocjacji, o których mowa
w pkt 3 ogłoszenia.
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
Przykład:
1) Cena – 100 %,

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 100% 100 punktów

12.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100
punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę
punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
Pi(C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt
gdzie:

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej “i”

12.3. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

13. Sposób obliczenia ceny
13.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona np. …..w PLN. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może dopuścić złożenie oferty w innej walucie, np. w euro. W takim
przypadku należy wskazać sposób, w jaki oferta zostanie przeliczona na PLN, np. wg
średniego kursu NBP z dnia składania ofert.
13.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający
przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do
1 grosza.
13.3. Cenę podaną w formularzu oferty oblicza się na podstawie kosztorysu ofertowego lub wykazu cen lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonano obliczenia ceny(jeżeli dotyczy).

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia
postępowania:
• Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od
prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli
oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
– Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty i/lub punktacji
(jeżeli cena nie była jedynym kryterium),
– Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem
cen tych ofert i punktacji (jeżeli cena nie była jedynym kryterium),
• Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
• Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty w postępowaniu o odrzuceniu ofert i/lub wykluczeniu Wykonawcy/ców z
postępowania podając podstawę odrzucenia/wykluczenia.
14.1. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
14.2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę
Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym
Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności
wg kryteriów oceny ofert Wykonawcą).
14.3. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem
umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopi
poświadczonej notarialnie.

15. Obowiązek informacyjny RODO
-załącznik do ogłoszenia wg wzoru obowiązującego w Spółce

16. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wadium.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przepisy § 86-
90 Regulaminu stosuje się odpowiednio:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Podstawy do unieważnienia postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty
zostali Wykluczeni.
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że
przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego.
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy.
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena oferty przewyższa kwotę, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy;
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór
umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia

20. Dodatkowe informacje:
• Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przed
terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie
internetowej Zamawiającego.
• Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie później
niż 5 dni przed terminem składania ofert . Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek,
o którym mowa powyżej nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.
• Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
• Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie
warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym
przez siebie terminie (nie krótszym niż 5 dni, który należy podać w wezwaniu).
• Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe,
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
UWAGA!
Oczywistą omyłką rachunkową jest błąd w obliczeniach popełniony przez
Wykonawcę, który da się poprawić wyłącznie w jeden sposób. Polega na uzyskaniu
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego np. błędne zsumowanie, odjecie,
pomnożenie poszczególnych pozycji.
Oczywistą omyłką pisarską jest wynik przeoczenia, pominięcia, który nie zmienia
treści oświadczenia woli Wykonawcy.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie
poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego
usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.
• Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od
prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

21. Informacja o środkach ochrony prawnej
W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, wykonawca może w
terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej,
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
Regulaminu.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w
postępowaniu.

22. Wizja w terenie
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonania przez Oferenta wizji lokalnej terenu
objętego przedmiotem zamówienia.

23. Załączniki:
Załącznik nr 1 – SWZ
Załącznik nr 2 – Umowa z załącznikami
Załącznik nr 3 – Dane techniczne
Załącznik nr 4 – Formularz oferty
Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 – Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 8 – Obowiązek informacyjny RODO – AQ – RODO-19

 

Osoby odpowiedzialne za postępowanie:

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2022, 14:00

Aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu_21-173 oraz załącznika nr 7 - Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

ogłoszeniu o zamówieniu dla przedmiotowego zadania dodano w punkcie 10 podpunkt 10.8 o następującej treści:

10.8 oferentów, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej Specustawą).

Na podstawie art. 7 ust. 1  wyklucza się:

Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006[1] i rozporządzeniu 269/2014[2] albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy (art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy);

Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy (art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy);

Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy (art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy).

[1] rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) – zwane w SWZ „rozporządzeniem 765/2006”

[2] rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – zwane w SWZ „rozporządzeniem 269/2014”

Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2022, 15:44

Aktualizacja ogłoszenia o zamówieniu_21-173

ogłoszeniu o zamówieniu dla przedmiotowego zadania zaktualizowano punkt 6 podpunkt 6.2.

Podpunkt 6.2. otrzymuje brzmienie:

6.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Agnieszka Górny

Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

e- mail: agnieszka.gorny@aquanet.pl

nr tel.: 885 974 394

oraz

Imię i nazwisko: Honorata Łoza

Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

e- mail: honorata.loza@aquanet.pl

nr tel.: 885 955 904

Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2022, 15:58

Informacja z otwarcia ofert

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.