Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2022, 13:59

Data publikacji

10.06.2022, 15:28

Termin składania ofert:

01.07.2022, 10:00

Termin otwarcia ofert:

01.07.2022, 12:05

Informacja: Postępowanie przetargowe zostało anulowane.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa mobilnego ozonatora do wody

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
AQUANET S.A.
Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
tel. 61 835 91 00
e-mail: klient@aquanet.pl
strona internetowa zamawiającego: www.aquanet.pl

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

3. Negocjacje

3.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa mobilnego ozonatora do wody.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Urządzenie mobilne o wydajności generowania ozonu min. 20 g/h
b) Zasilane powietrzem atmosferycznym
c) Wyposażone w wewnętrzny koncentrator tlenu
d) Średnia przyłącza wejściowego i wyjściowego wody 3/4”
e) Napięcie zasilania 230 V
f) Wyposażone w panel sterowania z wyłącznikiem głównym oraz sygnalizacją stanu pracy

a) Urządzenie mobilne
b) Wyposażone w koła jezdne
b) Zmienna wydajność generowania ozonu do 20 g/h
c) Wyposażone w koncentrator tlenu
d) Średnica przyłącza wejściowego i wyjściowego wody 3/4″
e) Napięcie zasilania 230V
f) Wyposażone w panel sterowania z wyłącznikiem głównym oraz sygnalizacją stanu pracy
g) Wyposażone w zbiornik kontaktowy oraz pompę mieszającą
h) Zasilane wodą do 2 m3/h

6. Termin wykonania zamówienia:
30 dni od daty podpisania Umowy.

7. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.
7.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Michał Hyrycz
e-mail: michal.hyrycz@aquanet.pl
nr tel. 887 706 770

8. Termin związania ofertą:

8.1. Wykonawca związany jest ofertą 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.2. Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

9. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
9.1. Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail michal.hyrycz@aquanet.pl do dnia 23.06.2022 r. do godz. 10:00. do dnia 01.07.2022 r. do godz. 10:00.
9.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
9.4. Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
9.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
9.6. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
9.7. Kompletna oferta musi zawierać:
– Uzupełniony formularz oferty – załącznik nr 2
– Informację o zapoznaniu się z załącznikiem RODO – załącznik nr 3
– Aktualny wyciąg z KRS lub CEiDG
– Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4
Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:
Oferta firmy………………….nazwa i numer postępowania…………………………..
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail michal.hyrycz@aquanet.pl od 23.06.2022 r. godz. 10:01 do dnia 23.06.2022 r. do godz. 12:00 od 01.07.2022 r. godz. 10:01 do dnia 01.07.2022 r. do godz. 12:00
W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:
Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – (tytuł postępowania) – ……………
Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności niezabezpieczone hasłami oraz dla których Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
9.8. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 23.06.2022 r. o godz. 12:05. w dniu 01.07.2022 r. o godz. 12:05
9.9. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania
Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

11. Podstawy odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:
– jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
– zawiera błędy w obliczeniu ceny;
– Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
– Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;
– Oferta została złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
Cena – waga 100%

12.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
Pi(C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt
gdzie:

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C cena oferty badanej “i”

12.3. W przypadku, jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

13. Sposób obliczenia ceny

13.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może dopuścić złożenie oferty w innej walucie, np. w euro. W takim przypadku należy wskazać sposób, w jaki oferta zostanie przeliczona na PLN, np. wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert.
13.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
13.3. Cenę podaną w formularzu oferty oblicza się na podstawie kosztorysu ofertowego lub wykazu cen lub innego dokumentu, na podstawie, którego dokonano obliczenia ceny (jeżeli dotyczy).

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania:
– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
– Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
14.1. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
14.2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert Wykonawcą.
14.3. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

15. Obowiązek informacyjny RODO

Załącznik nr 2 – informacja dla Kontrahentów

16. Podstawy do unieważnienia postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy;
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia

18. Dodatkowe informacje:
– Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
– Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
– Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
– Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
– Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskiej oraz rachunkowej, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
– Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu, którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.
– Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

19. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór Umowa
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – RODO
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 – Karta gwarancyjna

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Michał Hyrycz

tel.: 887 706 770
mail: michal.hyrycz@aquanet.pl

Data publikacji

10.06.2022, 15:28

Termin składania ofert:

01.07.2022, 10:00

Termin otwarcia ofert:

01.07.2022, 12:05

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.