Dostosowanie obiektów nr 19 i 30 na SUW Mosina w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji dla obsługi technicznej SUW poprzez montaż schodów technicznych.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2023, 10:07

Data publikacji

19.10.2023, 11:10

Termin składania ofert:

24.10.2023, 12:00

Termin otwarcia ofert:

24.10.2023, 13:00

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

Dostosowanie obiektów nr 19 i 30 na SUW Mosina w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji dla obsługi technicznej SUW poprzez montaż schodów technicznych.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

AQUANET S.A.

Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

tel. (61) 8359100

e-mail: klient@aquanet.pl

strona internetowa zamawiającego: www.aquanet.pl

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

 • Regulamin udzielania zamówień przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/
 • Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).3. Negocjacje

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i montażu schodów technicznych dostępowych z TWS na Stacji Uzdatniania Wody Mosina w dwóch obiektach: nr 19 (pompownia II°) oraz nr 30 (stacja węgla pylistego) w celu zapewnienia pracownikom obsługi technicznej bezpiecznej komunikacji między poziomami „0” i „-1”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 2.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.5. Termin wykonania zamówienia:

Etap I – schody w obiekcie nr 30:          30.11.2023 r.
Etap II – schody w obiekcie nr 19:         29.12.2023 r.

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.
 • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

imię i nazwisko:          Maria Toczek

adres:                         Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

e- mail:                       maria.toczek@aquanet.pl

7. Termin związania ofertą:

 • Wykonawca związany jest ofertą 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 • Oferty należy złożyć pisemnie (definicja zgodnie z par. 2 pkt 17 Regulaminu) pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail maria.toczek@aquanet.pl do dnia 24.10.2023 r.do godz. 12:00.
 • Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
 • Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
 • Oferta może zostać złożona jako dokument elektroniczny podpisany przez osobę upoważnioną podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty).

Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

 • W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 • Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
 • Kompletna oferta musi zawierać:
  • Aktualny KRS lub CEDiG
  • Potwierdzenie istnienia podmiotu w systemie podatkowym VAT
  • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeśli jest wymagane
  • Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (oświadczenie zamieszczone w formularzu oferty
   – pkt 8)
  • Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne narodowego (oświadczenie zamieszczone w formularzu oferty – pkt 9)

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy………. nazwa i numer postępowania……………….

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 25 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail maria.toczek@aquanet.pl od dnia 24.10.2023 r. od godz. 12:01 do dnia 24.10.2023 r. do godz. 12:30.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Hasło do oferty firmy ….… nazwa i numer postępowania …………

 • Otwarcie oferty nastąpi w dniu 24.10.2023 r. o godz. 13:00.
 • Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Hasła przesłane po terminie otwarcia ofert nie zostaną uwzględnione i tym samym oferty, których te hasła dotyczą nie zostaną otwarte i nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia oferty niezabezpieczonej hasłem lub wcześniejszego przesłania hasła do złożonej już oferty, Wykonawca, świadomie, odstępuje od utajnienia swojej oferty i tym samym godzi się z możliwością, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.

Wszelkie negatywne konsekwencje działania opisanego powyżej będzie ponosił Wykonawca i nie będą przysługiwały mu żadne środki odwoławcze w związku z takim działaniem.

9. Podstawy do wykluczenia z postępowania:

  • W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania wyklucza się:
   • wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
   • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
   • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
  • Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
   • wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
   • wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania.
  • W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (pkt. 8 i 9 w Formularzu oferty).10. Podstawy odrzucenia oferty:
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia.
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  • Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.11. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

CENA  – 100%

W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

12. Sposób obliczenia ceny

 • Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.13. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania

 

 • Przekazanie informacji o wyniku postępowania:
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
 • Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny
 • Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert
 • Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia
  • Informacja o unieważnieniu postępowania będzie zawierała podstawę unieważnienia postępowania.
 • Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert.
 • W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.14. Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

15. Podstawy do unieważnienia postępowania.

  • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.
  • Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.
  • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
  • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
  • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.16. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

17. Dodatkowe informacje:

  • Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zaproszenia lub dokumentów zamówienia przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje zaproszonym do udziału w postępowaniu Wykonawcom przy pomocy poczty elektronicznej.
  • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.
  • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
  • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.18. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 –  Projekt Umowy

Załącznik nr 4 – Spełnienie obowiązku informacyjnego

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.