Konsultacje i optymalizacja zakupu energii elektrycznej w 2024 roku dla AQUANET S.A.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2023, 10:31

Data publikacji

26.10.2023, 08:06

Termin składania ofert:

14.11.2023, 09:00

Termin otwarcia ofert:

15.11.2023, 09:30

Poznań, dnia 26.10.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty ZAE/10/2023

Zamawiający AQUANET S.A, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: Konsultacje i optymalizacja zakupu energii elektrycznej w 2024 dla AQUANET S.A.<
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
AQUANET S.A.
Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
Komórka Organizacyjna
Dział Automatyki i Energetyki ZAE
2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu)
3. Negocjacje
3.1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty cenowej z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w
§21 ust. 1 Regulaminu w zakresie ceny realizacji kompletnego zamówienia.
Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.
3.2. Negocjacje mogą prowadzone będą z każdym Wykonawcą oddzielnie.
3.3. Wynik przeprowadzonych negocjacji cenowych zostanie zapisany w postaci protokołu.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
4.1. Przygotowywanie i przesyłanie informacji rynkowych dla energii elektrycznej w formie raportu/analizy energetycznej – 1 raz na tydzień wraz z możliwą wideokonferencją i omówieniem danych zawartych w raporcie – 30 min (raz na 2 tygodnie).
4.2. Przygotowywanie symulacji cenowych dla poszczególnych transz zakupu energii elektrycznej oraz przygotowanie scenariuszy/rekomendacji zakupu energii elektrycznej na podstawie danych rynkowych mających na celu wybranie optymalnego (najtańszego) momentu i sposobu zakupu energii elektrycznej na 2024 rok
4.3 Świadczenie usług doradczych w w/w zakresie. W okres obowiązywania od 01.01.2024 – 31.12.2024
Na potrzeby przygotowanie oferty prosimy o wypełnienie formularz ofertowego Excel.

5. Warunki dostawy (realizacji zadania)
Oczekiwany termin realizacji do 31.12.2024
6.Warunki płatności
Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie
prawidłowo wystawionych faktur za każdy okres 3 miesięczny realizacji zadania, tj. zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zapisami
w zleceniu/umowie, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer zlecenia/umowy w związku z realizacją którego faktura została wystawiona. W przypadku braku wskazanego numeru zlecenia/umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
AQUANET SA oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
7. Sposób składania ofert i zawartość oferty
AQUANET S.A. informuje, że składanie ofert będzie odbywało się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zawartość oferty:
– dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym:
• KRS dla spółek handlowych (aktualny wydruk z rejestru)
• CEiDG – dla osób fizycznych, spółek osobowych (aktualny wydruk z rejestru)
• Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
– dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w systemie podatkowym:
• VAT – dla podatników krajowych (aktualny wydruk z rejestru)
– potwierdzenie warunków wykonania zadania przedstawionych w zapytaniu ofertowym,
– termin ważności oferty (nie krótszy niż 1 miesiące),
– termin realizacji zadania,
– wartość netto oferty w polskich złotych,
– termin i sposób zapłaty (potwierdzenie warunków płatności z zapytania),
– Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem nieważności przesyłając na poniższe adresy e-mail tomasz.kusztelski@aquanet.pl, krzysztof.wagner@aquanet.pl, do dnia 14.11.2023 r. do godz. 09:00,
– wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego,
– przez podpisanie oferty Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
– tytuł wiadomości: Oferta firmy: (nazwa firmy)…………………. – „Konsultacje i optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej w 2024 dla AQUANET S. A.”
– maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
– hasła zabezpieczające ofertę przed nieporządnym otwarciem należy przesyłać na poniższe adresy e-mail: tomasz.kusztelski@aquanet.pl, krzysztof.wagner@aquanet.pl, od dnia 14.11.2022r. od godz. 09:01 do dnia 15.11.2023r. do godz. 09:00
– tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy: (nazwa firmy)…………………. – „Konsultacje i optymalizacja kosztów zakupu energii w 2024 dla AQUANET S.A. ”
– oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 15.11.2023r. o godz. 09.30 przy udziale minimum 2 pracowników AQUANET SA,
– w przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z AQUANET S.A. Dział Automatyki i Energetyki: Tomasz Kusztelski kom.: 603399084, mail:
tomasz.kusztelski@aquanet.pl
– oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane
8.Kryterium oceny oferty
Wycena “A” oferenta za cokwartalne rekomendacje, opinie i analizy w zakresie zakupu energii na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w 2024.
I-Q II-Q III-Q IV-Q 2024
Cena: 0 PLN

Wycena “B” oferenta za cokwartalny osiągnięty próg oszczędności przy zakupie energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w 2024, względem średniej kwartalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym publikowanej przez URE, gdzie granice progów ustanawia się dla każdego kwartału w wysokości 10%. Przekroczenie kążdego kolejnego progu stanowi odpowiednio krotność wyceny oferenta:
0%<10% – [0 x “Wycen oferenta”];
10%<20% – [1 x “Wycen oferenta”];
20%<30% – [1,5 x “Wycen oferenta”];
30%<40% – [2 x “Wycen oferenta”];
40%<50% – [2,5 x “Wycen oferenta”];
50%<100% – [3 x “Wycen oferenta”].
I-Q II-Q III-Q IV-Q 2024
Cena: 0 PLN

9. Podstawy do unieważnienia postępowanie

-Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
-Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
-Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Tomasz Kusztelski

tel.: 603 399 084
mail: tomasz.kusztelski@aquanet.pl

Data publikacji

26.10.2023, 08:06

Termin składania ofert:

14.11.2023, 09:00

Termin otwarcia ofert:

15.11.2023, 09:30

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.