Kontrola nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanych na obszarze Puszcza Zielonka na terenie gmin: Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Czerwonak i Murowana Goślina oraz na obszarze działalności AQUANET S.A. (teren miasta Poznania, Lubonia, Suchego Lasu, Mosiny, Swarzędza, Murowanej Gośliny, Puszczykowa i Kórnika)

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2022, 07:30

Data publikacji

07.06.2022, 11:58

Termin składania ofert:

21.06.2022, 09:00

Termin otwarcia ofert:

22.06.2022, 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

 

Kontrola nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanych na obszarze Puszcza Zielonka na terenie gmin: Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Czerwonak i Murowana Goślina oraz na obszarze działalności AQUANET S.A. (teren miasta Poznania, Lubonia, Suchego Lasu, Mosiny, Swarzędza, Murowanej Gośliny, Puszczykowa i Kórnika)

 

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

AQUANET S.A.

Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

tel. 61 8359 100e-mail: klient@aquanet.pl

strona internetowa zamawiającego: https://www.aquanet.pl/

 

 

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

 

 • Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.
 • Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

3. Negocjacje

 

 • Zamawiający nie przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i wzory umów wraz z załącznikami.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia:

 

Okres realizacji zamówienia od podpisania umowy do 31.12.2022

 

 

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

 

 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
  a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.
 • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Maciej Plenzler

Adres:  ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy

e- mail: maciej.plenzler@aquanet.pl

nr tel. 783-940-579

 

7. Termin związania ofertą:

 

 • Wykonawca związany jest ofertą do dnia 27.06.2022. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

 

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

  • Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail maciej.plenzler@aquanet.pl do dnia 21.06.2022r. do godz. 09:00.
  • Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
  • Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
  • Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
  • W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
  • Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
  • Kompletna oferta musi zawierać:
 • FORMULARZ OFERTOWY
 • aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy

 

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy………………….dla „Kontrola nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanych na obszarze Puszcza Zielonka na terenie gmin: Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Czerwonak i Murowana Goślina oraz na obszarze działalności AQUANET S.A. (teren miasta Poznania, Lubonia, Suchego Lasu, Mosiny, Swarzędza, Murowanej Gośliny, Puszczykowa i Kórnika)

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail maciej.plenzler@aquanet.pl od dnia 21.06.2022r. od godz. 09.01 do dnia 22.06.2022r. do godz. 09:00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – „Kontrola nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanych na obszarze Puszcza Zielonka na terenie gmin: Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Czerwonak i Murowana Goślina oraz na obszarze działalności AQUANET S.A. (teren miasta Poznania, Lubonia, Suchego Lasu, Mosiny, Swarzędza, Murowanej Gośliny, Puszczykowa i Kórnika)

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami oraz dla których Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 • Otwarcie oferty nastąpi w dniu 22.06.2022r. o godz. 10:00
 • Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

9. Warunki udziału w postępowaniu (o ile zostały przewidziane) oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania

 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej każdego ze wspólników wraz z kopią umowy spółki w zakresie jej reprezentacji;

 

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania (o ile zostały przewidziane)

Oświadczenie na formularzu oferty np.: Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z tytułu zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

 

11. Podstawy odrzucenia oferty, o ile zostały przewidziane:

 

 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia.
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 • Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.

 

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 

 • Cena – 100 %,
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 100% 100punktów
 • Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

Pi(C) = (Cmin/Ci)  x 100 pkt

 

            gdzie:

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej “i”

 

 

 • W sytuacji gdy jedynym kryterium jest cena warto wprowadzić zapis poniżej

W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

 

13. Sposób obliczenia ceny

 

 • Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający może dopuścić złożenie oferty w innej walucie, np. w euro. W takim przypadku należy wskazać sposób, w jaki oferta zostanie przeliczona na PLN, np. wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert.

 • Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
 • Cenę podaną w formularzu oferty oblicza się na podstawie kosztorysu ofertowego lub wykazu cen lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonano obliczenia ceny (jeżeli dotyczy).

 14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

 

Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania:

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
 • Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty i/lub punktacji
 • Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert i punktacji
 • Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o odrzuceniu ofert i/lub wykluczeniu Wykonawcy/ców z postępowania podając podstawę odrzucenia/wykluczenia.
  • Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
  • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert Wykonawcą).
  • W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.

 

 

15. Obowiązek informacyjny ROD

-załącznik do ogłoszenia wg wzoru obowiązującego w Spółce

16. Wymagania dotyczące wadium jeżeli dotyczy, przepisy § 63 i § 64 Regulaminu stosuje się odpowiednio;

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wadium.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przepisy § 86-90 Regulaminu stosuje się odpowiednio;

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 18. Podstawy do unieważnienia postępowania.

 

 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

19. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy;

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

20. Dodatkowe informacje:

 

 • Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie( nie krótszym niż 5 dni, który należy podać w wezwaniu).
 • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie  oraz rachunkowe, zawiadamiając  o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.
 • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny

21. Informacja o środkach ochrony prawnej

W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w postępowaniu.

22. Załączniki:

Załącznik nr 1 – SWZ – Dane techniczne z załącznikami

Załącznik nr 2 – Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 –  Formularz oferty

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.