Naprawa rozdzielni elektrycznej odpowiedzialnej za oświetlenie terenu na Centralnej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2022, 09:55

Data publikacji

24.08.2022, 11:00

Termin składania ofert:

07.09.2022, 08:00

Termin otwarcia ofert:

07.09.2022, 09:15

1. Podstawa prawna.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu ofertowego (§ 21 Regulaminu).

2. Przedmiot zakupu

Naprawa rozdzielni elektrycznej odpowiedzialnej za oświetlenie terenu na Centralnej oczyszczalni ścieków w Koziegłowach (dwie lampy przy ogrodzeniu od strony rzeki Warta)

3. Szczegółowy opis planowanej usługi.

Zakresu usługi obejmuje:

– wymianę szafki elektrycznej, na rozdzielnicę posadowioną na fundamencie, z dołożeniem zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów. Nowa lokalizacja rozdzielnicy bezpośrednio przy ogrodzeniu,

– wymianę okablowania doprowadzonego dla obu lamp na kable YKY 3x4mm2, łączna długość tras kablowych około 130m,

– podłączenie okablowania do rozdzielni,

– wykonanie próby poprawności pracy,

– wykonanie pomiarów elektrycznych dla nowego okablowania,

– odtworzenie zieleni po zakończonych pracach związanych z układaniem okablowania.

Widok istniejącej skrzynki: załącznik.

4. Termin realizacji zadania – 30 wrzesień 2022r

 5. Warunki płatności

Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami w zleceniu/umowie, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer zlecenia/umowy w związku z realizacją którego faktura została wystawiona. W przypadku braku wskazanego numeru zlecenia / umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.

Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

AQUANET SA oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

6. Sposób składania ofert i zawartość oferty:

AQUANET S.A. informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego realizacja niniejszego postępowania będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych mi.in. tele i video konferencji, natomiast składanie ofert będzie odbywało się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dopuszcza się możliwość przed złożeniem oferty przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu takiego spotkania i przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności (maski, rękawiczki) .

Ofarta powinna zawierać:

– dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym, (KRS dla spółek handlowych (aktualny wydruk z rejestru) lub CEiDG – dla osób fizycznych, spółek osobowych (aktualny wydruk z rejestru)

– dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w systemie podatkowym: VAT – dla podatników krajowych (aktualny wydruk z rejestru)

– potwierdzenie warunków wykonania zadania przedstawionych w zapytaniu ofertowym,

– termin ważności oferty

– wartość netto oferty,

– termin i sposób zapłaty (potwierdzenie warunków płatności z zapytania),

– oświadczenie o braku wykluczeni z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( zwana dalej Specustawą).

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem nieważności przesyłając na poniższe adresy e-mail: mariusz.skrzypczak@aquanet.pl, krzysztof.brodecki@aquanet.pl do dnia 07.09.2022r. do godz. 08:00,

– wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku   archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego,

– przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

– tytuł wiadomości: Oferta firmy: (nazwa firmy) – „Naprawa rozdzielni elektrycznej oświetlenie terenu COŚ Koziegłowy”.

– maksymalny rozmiar skompresowanego pliku wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

– hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na poniższe adresy e-mail: mariusz.skrzypczak@aquanet.pl, krzysztof.brodecki@aquanet.pl w dniu 07.09.2022 od godziny 8:01 do 9:00

– tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy: (nazwa firmy) – „Naprawa rozdzielni elektrycznej oświetlenie terenu COŚ Koziegłowy.” – oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 07.09.2022r. o godz. 09.15 przy udziale minimum 2 pracowników AQUANET SA

– w przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z AQUANET S.A. Dział Automatyki i Energetyki: Mariusz Skrzypczak, kom.: 783-949-043, mail: mariusz.skrzypczak@aquanet.pl

7. Kryterium oceny oferty

Cena 100% przy zachowaniu wszystkich warunków opisanych z zapytaniu ofertowym.

W calu zachowania zasady przejrzystości i jawności postępowania, Zamawiający przekaże informacje o wyborze Wykonawcy, drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 08-09-2022 każdej z stron która złożyła ofertę. Podstawą do wykonania usługi będzie wystawienie zamówienia zewnętrznego na jego realizację.

8. Obowiązek informacyjny RODO

Osoba prowadząca rozeznanie:

Mariusz Skrzypczak

Centralna Oczyszczalnia Ścieków

62-028 Koziegłowy

ul.Gdyńska 1

tel: 618359939

tel.kom. 783949043

mariusz.skrzypczak@aquanet.pl

http:\\www.aquanet.pl

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Data publikacji

24.08.2022, 11:00

Termin składania ofert:

07.09.2022, 08:00

Termin otwarcia ofert:

07.09.2022, 09:15

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.