Odtwarzanie nawierzchni jezdni, chodników, terenów utwardzonych i terenów zielonych po awariach i po innych pracach eksploatacyjnych, na sieci wod. i kanalizacyjnej na obszarze działania AQUANET S.A.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2022, 12:46

Identyfikator

Z/52/2022

Data publikacji

15.07.2022, 10:06

Termin składania ofert:

09.08.2022, 11:30

Termin otwarcia ofert:

09.08.2022, 12:00

Poznań, dnia  15.07.2022 r.

 

Dział Przetargów Aquanet S.A.,  ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 885-955-901, działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez Aquanet S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej: https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/

 

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

Odtwarzanie nawierzchni jezdni, chodników, terenów utwardzonych i terenów zielonych  po awariach i po innych pracach eksploatacyjnych, na sieci wod. i kanalizacyjnej na obszarze działania AQUANET S.A.

 

Z/52/2022

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Termin realizacji: 18 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że Umowa  ulegnie rozwiązaniu przed upływem w/w terminu, gdy suma należności netto wynikających z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, osiągnie kwotę stanowiącą wartość Umowy..

 

Kryterium wyboru ofert:   cena 100%

 

Wadium: 80 000 PLN

                    

 

Zabezpieczoną hasłem ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej i przesłać na adres e-mail renata.baumann-jerzak@aquanet.pl  do dnia 09.08.2022 r. do godz. 11:30.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail renata.baumann-jerzak@aquanet.pl w dniu 09.08.2022 r. od godz. 11:31 do godz. 11:59.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2022 r. o godz. 12:00.

 

UWAGA

  1. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  2. Hasła przesłane po terminie otwarcia ofert nie zostaną uwzględnione i tym samym oferty, których te hasła dotyczą nie zostaną otwarte i nie będą rozpatrywane.
  3. W przypadku złożenia oferty niezabezpieczonej hasłem lub wcześniejszego przesłania hasła do złożonej już oferty, Wykonawca, świadomie, odstępuje od utajnienia swojej oferty i tym samym godzi się z możliwością, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.

Wszelkie negatywne konsekwencje działania opisanego w powyższych punktach będzie ponosił Wykonawca i nie będą przysługiwały mu żadne środki odwoławcze w związku z takim działaniem.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w § 45 ust. 5 i 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Aquanet S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający Specyfikację Warunków Zamówienia zamieścił na stronie internetowej.

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 45 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Aquanet S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., w przetargu mogą brać udział tylko Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej „Specustawą”).

W związku z powyższym, Wykonawcy, zobowiązani będą złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Specustawy w treści Formularza Oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Sprawę prowadzi:

Renata Baumann-Jerzak tel. 885-955-901

e-mail: renata.baumann-jerzak@aquanet.pl

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Renata Baumann-Jerzak

mail: renata.baumann-jerzak@aquanet.pl

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.