Oferta współpracy na świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2023, 09:55

Data publikacji

13.03.2023, 09:55

Termin składania ofert:

17.03.2023, 09:00

Termin otwarcia ofert:

17.03.2023, 09:30

Zamawiający AQUANET S.A, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, zgodnie z § 21 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: Oferta współpracy na świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
AQUANET S.A.
Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
Komórka Organizacyjna
Dział Automatyki i Energetyki ZAE
2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia
2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu)
3. Negocjacje
3.1. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych dla przedstawionej oferty.
Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.
3.2. Negocjacje mogą być prowadzone zdalnie. Szczegóły organizacyjne negocjacji – data, godzin, link do konferencji zostaną podane w zaproszeniu.
3.3. Wynik przeprowadzonych negocjacji cenowych zostanie zapisany w postaci protokołu.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i przesyłanie informacji rynkowych dla gazu ziemnego w formie Raportu energetycznego– 1 raz na 2 tygodnie wraz z wideokonferencją i omówieniem danych zawartych w Raporcie – 30 min
4.2 Przygotowywanie symulacji cenowych dla poszczególnych transz zakupu paliwa gazowego na podstawie danych kontraktowych zawartych w umowie z Wykonawcą – 1 razy w tygodniu;
4.3 Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji gazu ziemnego. Okres obowiązywania od 01.04.2023 – 31.03.2024
5. Warunki realizacji zadania.
Oczekiwany termin realizacji do 31.03.2024 zgodnie z okresem obowiązywania.
6.Warunki płatności
Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie
prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami
w zleceniu/umowie, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer zlecenia/umowy w związku z realizacją którego faktura została wystawiona. W przypadku braku wskazanego numeru zlecenia/umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
AQUANET SA oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
7. Sposób składania ofert i zawartość oferty
7.1 AQUANET S.A. informuje, że niniejsze postępowanie będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych mi.in. tele i video konferencji, natomiast złożenie oferty będzie odbywało się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7.2 Zawartość oferty:
– dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym:
• KRS dla spółek handlowych (aktualny wydruk z rejestru)
• CEiDG – dla osób fizycznych, spółek osobowych (aktualny wydruk z rejestru)
– dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w systemie podatkowym:
• VAT – dla podatników krajowych (aktualny wydruk z rejestru)
– potwierdzenie warunków wykonania zadania przedstawionych w zapytaniu ofertowym,
– termin ważności oferty (nie krótszy niż 1 miesiące),
– wartość netto oferty,
– termin i sposób zapłaty (potwierdzenie warunków płatności z zapytania),
– Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem nieważności przesyłając na poniższe adresy e-mail tomasz.kusztelski@aquanet.pl, krzysztof.wagner@aquanet.pl, do dnia 17.03.2023 r. do godz. 09:00,
– wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego,
– przez podpisanie oferty Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
– tytuł wiadomości: Oferta firmy: (nazwa firmy)…………………. – „Oferta współpracy
na świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego.”
– maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny
– hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na poniższe adresy e-mail: tomasz.kusztelski@aquanet.pl, krzysztof.wagner@aquanet.pl, do dnia 17.03.2023r. do godz. 09:30
– tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy: (nazwa firmy)…………………. – „Oferta współpracy na świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego.”
– oferta zostanie otwarte komisyjnie w dniu 17.03.2023r. o godz. 09.31 przy udziale minimum 2 pracowników AQUANET SA,
– w przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z AQUANET S.A. Dział Automatyki i Energetyki: Kierownik Działu ZAE Tomasz Kusztelski kom.: 603399084, e-mail: tomasz.kusztelski@aquanet.pl
– oferta złożona po terminie składania ofert nie będą rozpatrywana.
8.Kryterium oceny oferty
Cena 100% przy zachowaniu wszystkich warunków opisanych w zapytaniu ofertowym.
9. Podstawy do unieważnienia postępowanie

-Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
-Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
-Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Krzysztof Wagner

tel.: 669 998 856
mail: krzysztof.wagner@aquanet.pl

Data publikacji

13.03.2023, 09:55

Termin składania ofert:

17.03.2023, 09:00

Termin otwarcia ofert:

17.03.2023, 09:30

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.