Opracowanie ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 25.11.2022, 12:00

Zobacz szczegóły

Data publikacji

17.11.2022, 13:54

Termin składania ofert:

23.11.2022, 12:00

Termin otwarcia ofert:

24.11.2022, 13:00

AQUANET SA Dział Oczyszczania Ścieków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie opracowanie ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo.

1. Zakres usługi:

Zadanie polega na wykonaniu ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo tj.:

– analiza aktualnego obciążenia oczyszczalni ścieków zarówno pod kątem hydraulicznym jak i ładunkowym,

– określenie maksymalnej zdolności przepustowej wszystkich obiektów technologicznych zlokalizowanych na terenie OŚ Radojewo , przy zachowaniu właściwych parametrów ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

 

Informacje o OS:

Dokumentacja techniczna – załącznik 6.4

 

Wyniki posiadanych analiz ścieków na dopływie i odpływie oraz wielkość dopływu ścieków do OS zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy na wykonanie zadania.

 

Szczegółowe informacje o pracy obiektu są do uzyskania od Zamawiającego w trakcie realizacji zadania.

 

Przed złożeniem oferty cenowej Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.

 

2.Termin realizacji:

Prace należy wykonać do dnia 30.12.2022

 

3. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

4. Dodatkowe informacje:

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert,

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą e-mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami,

– Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie przekazana bez ujawniania źródła zapytania

– Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

– Do oferty należy załączyć aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy,

– Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy do zawarcia umowy,

– Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

 • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego roboty budowlane były wykonywane,

– Warunki odrzucenia oferty:

 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści ogłoszeniu o zamówieniu
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

– Warunki unieważnienia postępowania:

 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny,

– Przekazanie informacji o wyborze:

 • Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy,

– Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony,

– W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą,

– Przed realizacją zadania Zamawiający przeprowadzi szkolenie z zagrożeń panujących na terenie oczyszczalniach ścieków.

 

Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę z

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

 

5. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu  działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Regulamin”), informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego realizacja postępowania o udzielenie zamówienia pn: Opracowanie ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo, będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą poczty elektronicznej, natomiast składanie ofert będzie się odbywało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informację o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Dariusz Bartkowiak

e- mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl

 

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl   do dnia 23.11.2022r. do godz. 12:00.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

 

Kompletna oferta musi zawierać:

– formularz oferty,

– aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do złożenia oferty i zawarcia umowy.

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego. Oferta, której nie będzie można otworzyć uznana zostanie za nieważną.

Za poprawne zapisanie plików odpowiada Oferent.

 

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy (pełna nazwa firmy) ,nazwa postępowania: Opracowanie ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo .

 

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

 

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl od dnia 23.11.2022r. od godz. 12:01 do dnia 24.11.2022r. do godz. 12:00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy (pełna nazwa firmy), nazwa postępowania: Wykonanie opracowania ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2022r. o godz. 13:00.

Oferty złożone po terminie składania ofert  nie będą rozpatrywane.

 

6. Załączniki:

6.1 Formularz oferty.

 

6.2 Wzór Umowy.

 

6.3 Załącznik RODO.

 

6.4 Dokumentacja techniczna

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Dariusz Bartkowiak

mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 25.11.2022, 11:53

Otwarcie ofert

Na zapytanie ofertowe – opracowania ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo wpłynęło 6 ofert od firm:

1. MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki.
2. Badania i Analizy Techniczne w Zakresie Ochrony Środowiska dr inż Tymoteusz Jaroszyński.
3. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MEKOR Rafał Jankowski.
4. Ecokube sp. z o.o.
5. E.CORAX Sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze.
6. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ul. Krucza 5/11D 00-548 Warszawa.
Najkorzystniejsza cenowo oferta przekazana została przez firmę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MEKOR Rafał Jankowski.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.