Opracowanie koncepcji przebudowy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Kórniku i Bninie

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2022, 14:32

Identyfikator

IBM/2022/3

Data publikacji

07.09.2022, 08:25

Termin składania ofert:

22.09.2022, 12:00

Termin otwarcia ofert:

23.09.2022, 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

„Koncepcja przebudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kórniku i Bninie” w ramach zadania inwestycyjnego 5-11-18-064-0 Kórnik – przebudowa istniejącego systemu podciśnieniowego na system ciśnieniowy w Kórniku i Bninie
(dalej również ogłoszenie)

1. Nazwa i adres Zamawiającego

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
tel. 61 83 59 100
e-mail: klient@aquanet.pl
strona internetowa zamawiającego: www.aquanet.pl

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.

2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

3. Negocjacje

3.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych, o których mowa w §21 ust. 1 Regulaminu, do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców. Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.

3.2. Negocjacje prowadzone będą z każdym Wykonawcą oddzielnie.

3.3. Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3.4. W negocjacjach może uczestniczyć umocowany przedstawiciel Wykonawcy (w przypadku, gdy uczestnikiem negocjacji jest osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty przetargowej, należy przedłożyć pełnomocnictwo dla tej osoby przed rozpoczęciem negocjacji). Uwaga! Pełnomocnictwo należy przedłożyć przy pomocy wskazanego środka komunikacji.

3.5. Oferta Wykonawcy, który nie przystąpi do negocjacji zostanie odrzucona.

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji przebudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kórniku i Bninie, zgodnie z zakresem określonym w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia

15 miesięcy, licząc od dnia podpisania Umowy.

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami

6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.

6.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Kamilla Oberenkowska
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
e- mail: kamilla.oberenkowska@aquanet.pl
tel.: 885 972 925

7. Termin związania ofertą

7.1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 23.11.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.2. Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

8.1. Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e‑mail: kamilla.oberenkowska@aquanet.pl do dnia 22.09.2022 r. do godz. 12:00.

8.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

8.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

8.4. Przez podpisanie oferty Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy lub formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który będzie stanowił podpisany dokument elektroniczny i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

8.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

8.6. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

8.7. Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz oferty – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z zapisami pkt 9 a), na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
c) Udokumentowanie doświadczenia Wykonawcy zgodnie z zapisami pkt 9 b) na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace zostały wykonane należycie.
d) Aktualny KRS lub CEIDG dla osób fizycznych.
e) Pełnomocnictwo do zawarcia umowy w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Oferta firmy …………………. dla zadania nr 5-11-18-064-0 pn. „Koncepcja przebudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kórniku i Bninie”

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail: kamilla.oberenkowska@aquanet.pl od dnia 22.09.2022 r. od godz. 12.01 do dnia 23.09.2022 r. do godz. 12:00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ………………. dla zadania nr 5-11-18-064-0 pn. „Koncepcja przebudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kórniku i Bninie”

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami oraz dla których Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8.8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 r. o godz. 12.30.

8.9. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania

Wymagania kwalifikujące Wykonawców do udziału w postępowaniu:

a) Wymaga się, by Przedmiot zamówienia został wykonany przez Projektanta wybranego Wykonawcy, który:

 • będzie posiadał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych;
 • przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa;
 • posiada 3 lata doświadczenia na stanowisku samodzielnego Projektanta, licząc od daty nadania uprawnień.

Do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

b) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej:

 • 1 projekt sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. DN200mm i długości min. 200m oraz 1 projekt przepompowni lub tłoczni ścieków sanitarnych lub deszczowych

lub

 • 1 koncepcję sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. DN200mm i długości min. 200m oraz 1 koncepcję przepompowni lub tłoczni ścieków sanitarnych lub deszczowych.

Do oferty należy załączyć Udokumentowanie doświadczenia Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace zostały wykonane należycie.

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania

Z postępowania o postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

a) w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

11. Podstawy odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli:

a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,
b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
c) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
d) Wykonawca nie przystąpił do negocjacji, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia,
e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
f) oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.

12. Opis Kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 100 %

12.2. Sposób obliczania punktów:

kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, pozostałe oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

P(C)  =  (Cmin/Ci)  x  100 pkt

gdzie:

Pi (C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – cena oferty badanej “i”

12.3. W przypadku, jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

13. Sposób obliczenia ceny

13.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

13.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

14.1. Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do Wykonawców, którzy złożyli  oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:

 • Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty,
 • Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert,

Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o odrzuceniu ofert i/lub wykluczeniu Wykonawcy/ców z postępowania podając podstawę odrzucenia/wykluczenia.

14.2. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.

14.3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert.

14.4. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

15. Obowiązek informacyjny RODO

Informacja RODO zgodnie z załącznikiem nr 7.

16. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wadium.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 18. Podstawy do unieważnienia postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni,
 • wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 • postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku złożenia dodatkowych ofert z taką sama ceną.

19. Wzór umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

20. Dodatkowe informacje:

 • Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie później niż 7 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.
 • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie  oraz rachunkowe, zawiadamiając  o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.
 • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

21. Informacja o środkach ochrony prawnej

W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, Wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

22. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 –  Wzór umowy na wykonanie koncepcji

Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 6 – Udokumentowanie doświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 – Informacja RODO dla oferentów

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.