Przetarg ofertowy na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych 334 drzew wraz z ich pielęgnacją

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2022, 11:36

Identyfikator

PO_IB_2022_04

Data publikacji

08.09.2022, 11:36

Termin składania ofert:

26.09.2022, 10:00

Termin otwarcia ofert:

26.09.2022, 11:30

AQUANET SA – Dział Realizacji Inwestycji, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, email: monika.mrozinska@aquanet.pl, działając w oparciu o § 21 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Regulamin”), umieszczony na stronie internetowej Aquanet.

Ogłasza przetarg ofertowy na:

Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych 334 drzew wraz z ich pielęgnacją:

a) Wykonanie nasadzeń 34 szt. drzew (klon pospolity) zgodnie z decyzją nr WŚ.613.13.23.2019.XII z dnia 27.03.2020r, zmienioną decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 29.03.2022r. do dnia 31.12.2022r.

b) Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 34 szt. drzew (klon pospolity) od momentu posadzenia do dnia 31.12.2025r.

c) Wykonanie nasadzeń 300 szt. drzew (lipa drobnolistna Tillia Cordata) zgodnie z decyzją nr nr WB1.OSR.6131.380.2019 (nowy znak WB1-OSR.6131.2.2020) z dnia 01.04.2020r, zmienionej decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10.04.2020r., 13.07.2020r. oraz 18.05.2022r. w terminie od 15.03.2023r. do dnia 31.12.2023r.

d) Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 300 szt. drzew (lipa drobnolistna Tillia Cordata) od momentu posadzenia do dnia 31.12.2026r.

dla zadania

3-11-06-011-1 Kórnik – magistrala wodociągowa


1. Zakres zadania:

a) Wykonanie nasadzeń 34 szt. drzew (klon pospolity) a następnie wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i utrzymanie gwarancji wykonanych nasadzeń
rekompensacyjnych od momentu posadzenia do dnia 31.12.2025r., zgodnie z:

 • Decyzją Starosty Poznańskiego nr WŚ.613.13.23.2019.XII z dnia 27.03.2020r, zmienionej decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 29.03.2022r. (34 drzewa),
 • Pozwoleniem Starosty Poznańskiego nr 91/AZ/2020 z dnia 17.12.2020r.
 • STWiOR, Tom ST-12 Nasadzenia zieleni.
 • Projektem Nasadzeń Zieleni, tom PW/I/A+B/NZ,
 • Opracowaniem „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” autorstwa Związku Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.

b) Wykonanie nasadzeń 300 szt. drzew (lipa drobnolistna Tillia Cordata) a następnie wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i utrzymanie gwarancji wykonanych nasadzeń rekompensacyjnych od momentu posadzenia (w terminie od 15.03.2023 do 31.12.2023r) do dnia 31.12.2026r., zgodnie z :

 • Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nr WB1.OSR.6131.380.2019 (nowy znak WB1-OSR.6131.2.2020) z dnia 01.04.2020r, zmienionej decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10.04.2020r., 13.07.2020r. oraz 18.05.2022r. (200 drzew),
 • STWiOR, Tom ST-12 Nasadzenia zieleni.
 • Projektem Nasadzeń Zieleni, tom PW/I/A+B/NZ
 • Opracowaniem „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”autorstwa Związku Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


2. Termin realizacji:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w następujących terminach:

a) Nasadzenia 34 drzew opisanych w p. 1 a) w terminie do dnia 31.12.2022 r.

b) Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 34 szt. drzew (klon pospolity) od momentu posadzenia (potwierdzonego podpisaniem Protokołu z wykonania nasadzeń) do dnia 31.12.2025r,

c) Nasadzenia 300 drzew opisanych w p. 1 b) w terminie od 15.03.2023 do 31.12.2023 r.

d) Pielęgnacja wykonanych nasadzeń 300 szt. drzew (lipa drobnolistna Tillia Cordata) od momentu posadzenia (potwierdzonego podpisaniem Protokołu z wykonania nasadzeń) do dnia 31.12.2026r.

3. Kryterium wyboru:

Cena 100%. Cena podana w ofercie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia obmiarowego.

Kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

Pi (C) = (Cmin/Ci) * 100 pkt.

gdzie:

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert;
Ci cena oferty badanej „i”

Ceną oferty będzie cena podana na Formularzu Oferty, którą należy obliczyć poprzez załączony Przedmiar w formacie .xls.


4. Podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 45 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich):

a) Oświadczenie własne Wykonawcy, złożone na Formularzu Oferty, potwierdzające brak przesłanki do wykluczenia z postępowania na podstawie § 45 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej każdego ze wspólników wraz z kopią umowy spółki w zakresie jej reprezentacji.

c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., w przetargu mogą brać udział tylko Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej „Specustawą”).

W związku z powyższym, Wykonawcy, zobowiązani będą złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Specustawy w treści Formularza Oferty.

5. Dodatkowe informacje:

a) Zamawiający, w każdym momencie przed terminem składania ofert, zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków i zasad postępowania oraz zmian dokumentacji zamówienia.

b) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dokumentacji zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynęła do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie tego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem pkt d), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, a także poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu lub dokumentacją zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawców o uzupełnienie brakujących dokumentów i pełnomocnictw w złożonych ofertach lub o wyjaśnienie dokumentów i pełnomocnictw już złożonych, w szczególności dokumentów wymienionych w pkt 4b) i 4c).

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców, w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z Wykonawcami negocjacji drogą mailową.

g) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • jest niezgodna z Regulaminem,
 • jej treść nie odpowiada treści dokumentacji zamówienia,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu lub dokumentacją zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
 • Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą,
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

h) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli;

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 • postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający przekaże równocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu lub zamieści na stronie internetowej, jeżeli unieważnienie postępowania nastąpi przed upływem terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

i) Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny. Informację o odstąpieniu od prowadzenia postępowania, Zamawiający przekaże równocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu lub zamieści na stronie internetowej, jeżeli odstąpienie od prowadzenia postępowania nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

6. Płatności:

a) Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę po ukończeniu 100% czynności opisanej daną pozycją w Przedmiarze Robót.

b) Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

7. Kary umowne:

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zamówienia zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

8. Wymogi odnośnie składania OFERT:

Informację o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

a. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.

b. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Monika Mrozińska
e- mail: monika.mrozinska@aquanet.pl

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail monika.mrozinska@aquanet.pl do dnia 26.09.2022r. do godz. 10:00. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące. Wykonawca może też podpisać ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału. Zamawiający dopuszcza również złożenie pełnomocnictwa w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

Kompletna oferta musi zawierać:

 • wypełniony Formularz Oferty,
 • wyceniony Przedmiar Robót,
 • dokumenty wymienione w punkcie 4,
 • pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
 • odpis z KRS Wykonawcy albo informację z CEIDG Wykonawcy


Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:
Oferta firmy………………….nazwa i numer zadania: 3-11-06-011-1 – Kórnik – magistrala wodociągowa (nasadzenia rekompensacyjne).

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres email monika.mrozinska@aquanet.pl dnia 26.09.2022r. od godz. 10:01 do godz. 11:00 .

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – nazwa i numer zadania: 06-011 Kórnik – magistrala wodociągowa (nasadzenia rekompensacyjne)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022r. o godz. 11:30

UWAGA

 • Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 • Hasła przesłane po terminie otwarcia ofert nie zostaną uwzględnione i tym samym oferty, których te hasła dotyczą nie zostaną otwarte i nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku złożenia oferty niezabezpieczonej hasłem lub wcześniejszego przesłania hasła do złożonej już oferty, Wykonawca, świadomie, odstępuje od utajnienia swojej oferty i tym samym godzi się z możliwością, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia. Wszelkie negatywne konsekwencje działania opisanego w powyższych punktach będzie ponosił Wykonawca i nie będą przysługiwały mu żadne środki odwoławcze w związku z takim działaniem.

9. Dodatkowo:

a) Wykonawcy są związani złożoną ofertą przez 45 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 45 dni.

b) Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony;

c) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą;

d) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu postępowania lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie e-mailem na adres podany na Formularzu Oferty;

e) Wykonawca może w terminie 3 dni roboczych od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wykazać brak podstaw do wykluczenia i spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

10. Kontakt

Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia –
Monika Mrozińska e-mail: monika.mrozinska@aquanet.pl

11. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania 3-11-06-011-1 Kórnik – magistrala wodociągowa

• Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 42 Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Regulaminu, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty,
Załącznik nr 2 – Projekt Umowy wraz załącznikami
Załącznik nr 3 – Przedmiar Robót

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Monika Mrozińska

mail: monika.mrozinska@aquanet.pl

Identyfikator

PO_IB_2022_04

Data publikacji

08.09.2022, 11:36

Termin składania ofert:

26.09.2022, 10:00

Termin otwarcia ofert:

26.09.2022, 11:30

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.