Remont nawierzchni asfaltowej na stacji zlewnej w Swarzędzu

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2021, 13:58

Data publikacji

15.11.2021, 13:58

Termin składania ofert:

22.11.2021, 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.11.2021, 12:00

Aquanet SA Dział Oczyszczania Ścieków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac odtworzeniowych nawierzchni na Stacji Zlewnej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej.

1. Zakres:

1. Rozbiórka nawierzchni wraz z wywozem
2. Profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża
3. Ułożenie warstwy stabilizacji o grubość min. 20 cm
4. Ułożenie warstwy kruszywa łamanego o grubości min. 15 cm
5. Ułożenie warstw bitumicznych o grubości min. 17 cm
6. Wypełnienie materiałem uszczelniającym na styku połączeń nawierzchni asfaltowych (starej i nowej)
7. Oczyszczenie, skropienie
8. Przywrócenie placu do należytego porządku
9. Dokumentacja zdjęciowa poszczególnych etapów prac (położonych warstw)
Całkowita powierzchnia podlegająca wymianie: około 60 m2

Wyżej wymieniona konstrukcja oraz zastosowany materiał powinny wytrzymać ruch oraz chwilowy postój pojazdów o całkowitej masie do 25 ton.

2. Termin realizacji:

Zgodnie z zapisami §4 Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

3. Kryterium oceny ofert:

100 % cena

4. Płatności:

Zgodnie z zapisami §5 Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

5. Kary umowne:

Zgodnie z zapisami §7 Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,

6. Dodatkowe informacje:

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zamówieniu przed terminem składania ofert,

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji w ofertach złożonych przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami

– Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertą,

– Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

– Do oferty należy załączyć aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy,

W ofercie należy przedstawić:

• Cenę netto Przedmiotu zamówienia + wys. VAT w PLN,

• Termin realizacji, – Wykonawcy są związani złożoną ofertą do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej (lub określić w dniach),

– Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

• Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

• Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/ dostawy/roboty budowlane były wykonywane,

– Warunki odrzucenia oferty:

• Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,

• Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

• Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny,

• Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

• Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych,

– Warunki unieważnienia postępowania:

• Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

• Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

• Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

• Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

– Przekazanie informacji o wyborze:

• Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem,

• Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy,

– Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny,

– Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony,

– W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą,

7. Termin składania ofert:

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Regulamin”), informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego realizacja postępowania o udzielenie zamówienia pn: ” Remont nawierzchni asfaltowej na stacji zlewnej w Swarzędzu” będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych mi.in. tele i video konferencji, natomiast składanie ofert będzie się odbywało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informację o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

a. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.

b. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Robert Wachowiak robert.wachowiak@aquanet.pl

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail: robert.wachowiak@aquanet.pl do dnia 22.11.2021r. do godz. 10:00.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

Kompletna oferta musi zawierać:

1. Ofertę wraz z podaniem:

a. Ceny netto Przedmiotu zamówienia + wys. VAT w PLN,

b. Terminu realizacji,

c. Okresu gwarancji,
2. Aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego. Oferta, której nie będzie można otworzyć uznana zostanie za nieważną.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy (pełna nazwa firmy).nazwa postępowania: ” Remont nawierzchni asfaltowej na stacji zlewnej w Swarzędzu

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail robert.wachowiak@aquanet.pl od dnia 22.11.2021r. od godz. 10:01 do dnia 22.11.2021r. do godz. 11:30.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać: Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy (pełna nazwa firmy), nazwa postępowania: ” Remont nawierzchni asfaltowej na stacji zlewnej w Swarzędzu

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021r. o godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

8. Kontakt:

Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia: Robert Wachowiak, tel. 61 8 359 937, robert.wachowiak@aquanet.pl

9. Załączniki:

1. Wzór umowy
2. Oświadczenie BHP
3. Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
4. Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska
5. Karta gawarancyjna
6. Oświadczenie RODO

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Robert Wachowiak

tel.:
mail: robert.wachowiak@aquanet.pl

Data publikacji

15.11.2021, 13:58

Termin składania ofert:

22.11.2021, 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.11.2021, 12:00

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.