Ułożenie instalacji kablowej do zbiorników PIX zlokalizowanych na Lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków ulica Serbska w Poznaniu.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 21.06.2024, 07:16

Data publikacji

21.06.2024, 07:16

Termin składania ofert:

08.07.2024, 08:00

Termin otwarcia ofert:

08.07.2024, 09:10

Zamawiający AQUANET S.A, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, zgodnie z § 22 Regulaminu udzielania zamówień przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. “Ułożenie tras kablowych do zbiorników PIX LOŚ”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

2.1. Regulamin udzielania zamówień przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin” Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/

2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu)

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Ułożenie tras kablowych pomiędzy obiektem 08, to jest budynkiem pompowni osadu czynnego (rozdzielnica zasilająca R08 i rozdzielnica AKP S08, a szafkami sterującymi stanowiącymi element wyposażenia zbiorników PIX obiekt 10 Lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków w Poznaniu. Schemat prowadzenia tras kablowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Okablowanie należy układać w rurze arot fi110.

Lista kabli:

– zasilający YKY 5x6mm2 prowadzony z rozdzielnicy R8 pole 3, (należy dołożyć podstawę bezpiecznikową tytan 16A)

– sterowniczy YKY 10x1mm2 prowadzony z rozdzielnicy S08 lista zaciskowa 08X24

Dodatkowo zadanie obejmuje:

– montaż studzienki kablowej SK1 zlokalizowanej przy zbiornikach PIX,

– odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej rozebranej na etapie układania przewodów,

– wykonanie skrzynki bezpiecznikowej z dwoma gniazdami 230V i listwą przyłączeniową dla kabli sterowniczych (zabezpieczenia gniazd poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy z torem prądowym C10, zabezpieczenie instalacji na zbiorniki PIX przy pomocy wyłączników nadmiarowo-prądowych B4)

– ułożenie kabli zasilających i sterowniczych pomiędzy nowo powstałą skrzynką bezpiecznikowa a istniejącymi szafkami umieszczonymi na zbiorniku PIX, podłączenie wykonać kablami YKY 3x5mm2 i  YKSY 5x1mm2 (przewody układane w peszlach)

– uzupełnienie brakujących kort kablowych wokół zbiorników PIX,

– pomiary elektryczne nowo ułożonych kabli,

– sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej nowych gniazd

3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

31 lipiec 2024r;

5. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

5.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.

5.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Mariusz Skrzypczak

Centralna Oczyszczalnia Ścieków;

62-028 Koziegłowy;

ul. Gdyńska 1;

e- mail: mariusz.skrzypczak@aquanet.pl;

nr tel. 783949043;

6. Termin związania ofertą:

6.1 Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.2 Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego  terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

7. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

7.1 Oferty należy złożyć pisemnie (definicja zgodnie z par. 2 pkt 17 Regulaminu) pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail mariusz.skrzypczak@aquanet.pl, krzysztof.brodecki@aquanet.pl do dnia 08.07.2024 r. do godz. 08:00.

7.2 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla danego zamówienia.

7.3 Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

7.4 Oferta może zostać złożona jako dokument elektroniczny podpisany przez osobę upoważnioną podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty).

Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

7.5 W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

7.6 Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

7.7 Kompletna oferta musi zawierać:

– numer oferty,

– potwierdzenie warunków wykonania zadania przedstawionych w zapytaniu ofertowym,

– termin ważności,

– wartość netto oferty wyrażona w PLN

– sposób płatności: przelew 30 dni

– gwarancja na wykonana usługę 12 miesięcy

7.8 Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym:

– KRS dla spółek handlowych (aktualny wydruk z rejestru)

– CEiDG – dla osób fizycznych, spółek osobowych (aktualny wydruk z rejestru)

b) dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w systemie podatkowym:

-VAT – dla podatników krajowych (aktualny wydruk z rejestru)

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, poprzez podpisanie dołączonego wzorca:

Załącznik nr 2;

d) zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach ZAS-W

7.9 Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy………………….nazwa i numer postępowania „Ułożenie tras kablowych do zbiorników PIX LOŚ “.

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 25 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail mariusz.skrzypczak@aquanet.pl od dnia 08.07.2024r. od godz. 08.01 do dnia 08.07.2024 r. do godz. 09:00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… „Ułożenie tras kablowych do zbiorników PIX LOŚ”.

7.10 Otwarcie oferty nastąpi w dniu 08.07.2024 r. o godz. 09.10

7.11 Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Hasła przesłane po terminie otwarcia ofert nie zostaną uwzględnione i tym samym oferty, których te hasła dotyczą nie zostaną otwarte i nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty niezabezpieczonej hasłem lub wcześniejszego przesłania hasła do złożonej już oferty, Wykonawca, świadomie, odstępuje od utajnienia swojej oferty i tym samym godzi się z możliwością, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.

Wszelkie negatywne konsekwencje działania opisanego powyżej będzie ponosił Wykonawca i nie będą przysługiwały mu żadne środki odwoławcze w związku z takim działaniem.

8. Podstawy odrzucenia oferty:

8.1 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia.

8.2 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

8.3 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8.4 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

8.5 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. Opis Kryteriów oceny ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena 100%

10. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania 

10.1 Przekazanie informacji o wyniku postępowania:

10.1.1   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania rozesłana zostanie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:

  • Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty
  • Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia

10.2 Informacja o unieważnieniu postępowania będzie zawierała podstawę unieważnienia postępowania.

10.3 Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

10.4 Umowę uznaje się za zawartą w momencie  podpisania przez obie Strony.

10.5 W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert.

10.6 W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.

11. Obowiązek informacyjny RODO

Załącznik nr 3;

12. Podstawy do unieważnienia postępowania.

12.1 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

12.2 Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.

12.3 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

12.4 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12.5 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Schemat tras kablowych;

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie o braku wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Dokument RODO;

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Mariusz Skrzypczak

tel.: 783 949 043
mail: mariusz.skrzypczak@aquanet.pl

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.