„Usługa wymiany złoża kwarcowo – antracytowego w 4 filtrach w Stacji Uzdatniania Wody Mosina, wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zużytego złoża poza terenem stacji”

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2022, 15:20

Zobacz szczegóły

Data publikacji

26.08.2022, 09:59

Termin składania ofert:

27.09.2022, 12:00

Termin otwarcia ofert:

28.09.2022, 13:00

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

„Usługa wymiany złoża kwarcowo – antracytowego w 4 filtrach w Stacji Uzdatniania Wody Mosina, wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zużytego złoża poza terenem stacji”

(dalej również ogłoszenie)

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

AQUANET S.A.

Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

tel. 61 835 91 00.

e-mail: klient@aquanet.pl

strona internetowa zamawiającego: aquanet.pl

 

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

 

 • Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.
 • Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

 

3. Negocjacje

 

 • Zamawiający przewiduje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji ceny za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu.

4. Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem Zamówienia jest Usługa wymiany złoża kwarcowo – antracytowego w 4 filtrach w Stacji Uzdatniania Wody Mosina, wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zużytego złoża poza terenem stacji.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia:

30.12.2022 r.

 

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

 

 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
  a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.
 • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Edyta Walczak

Adres: AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

e- mail: edyta.walczak@aquanet.pl

nr tel. 885 972 898

7. Termin związania ofertą:

 

 • Wykonawca związany jest ofertą do dnia 29.10.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

 

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 • Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail edyta.walczak@aquanet.pl do dnia 27.09.2022 r. do godz. 12:00.
 • Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
 • Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
 • Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy lub podpisanie przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
 • Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
 • Kompletna oferta musi zawierać:
  • Aktualny KRS lub CEiDG
  • Potwierdzenie istnienia podmiotu w systemie podatkowym VAT
  • Dokument potwierdzający brak zaległości podatkowych
  • Dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania działalności
  • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeśli jest wymagane.
  • Oświadczenie Wykonawcy o wykonywaniu prac wyłącznie przez pracowników, posiadających aktualne i ważne badania lekarskie oraz książeczki zdrowia w zakresie sanitarno-epidemiologicznym.
  • Określenie w ofercie koszyka kosztów, tzn. składowych tworzących cenę oferty.
  • Atesty PZH na materiał.
  • Oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy………………….nazwa i numer postępowania…………………………..

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail edyta.walczak@aquanet.pl od dnia 27.09.2022 r. od godz. 12.01 do dnia 28.09.2022 r. do godz. 12:00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – (tytuł postępowania) – ……………

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami oraz dla których Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 • Otwarcie oferty nastąpi w dniu 28.09.2022 r. o godz. 13:00.
 • Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 • Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:

 

1)      wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

 

2)      wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

 

3)      wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

 

9. Podstawy odrzucenia oferty:

  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.

10. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

100% cena

11. Sposób obliczenia ceny

 

 • Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

12. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

 

Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania:

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
 • Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty .
 • Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert .
 • Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o odrzuceniu ofert i/lub wykluczeniu Wykonawcy/ców z postępowania podając podstawę odrzucenia/wykluczenia.
  • Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
  • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert Wykonawcą).
  • W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.

13. Obowiązek informacyjny RODO

 

AQ  – RODO – 19 Spełnienie Obowiązku informacyjnego – kontrahenci, stanowi załącznik do Umowy.

 

14. Podstawy do unieważnienia postępowania.

  • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
  • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
  • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15. Wzór Umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

16. Dodatkowe informacje:

 

 • Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż 2 przed terminem składania ofert.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.
 • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie  oraz rachunkowe, zawiadamiając  o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.
 • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zasad obowiązujących na terenie AQUANET w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
 • Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Zamawiający może w każdym momencie wstrzymać prace objęte Przedmiotem Umowy.

17. Informacja o środkach ochrony prawnej

W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w postępowaniu.

18. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Dane techniczne SWZ

Załącznik nr 2 – Umowa z załącznikami

Załącznik nr 3 –  Formularz oferty

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2022, 09:30

Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie z dnia 30.08.2022

 

„Zgodnie z § 6 projektu umowy Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji Przedmiotu Umowy za pomocą podwykonawcy. Ponieważ transport oraz utylizację odpadu zamierzamy zlecić uprawnionemu podmiotowi posiadającemu stosowny wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym zadaniem. Czy firma, która będzie transportować i utylizować odpad będzie traktowana jako Podwykonawca?”

 

Odpowiedź

 

W odpowiedzi informujemy, że w nawiązaniu do pkt. 1.2. „Załącznika nr 1 do ogłoszenia_SWZ Wymiana złoża SUW Mosina 2022” Wykonawca jest zobowiązany prowadzić gospodarkę wytworzonymi odpadami zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca, jako wytwórca odpadów staje się ich posiadaczem i odpowiada za postępowanie oraz gospodarkę  odpadami z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach. Firma, która będzie transportować i utylizować odpad nie będzie traktowana jako Podwykonawca.

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2022, 08:48

Pytanie i odpowiedź nr 2

Pytanie nr 2 z dnia 20.09.2022

 

 

Czy taki podział uziarnienia będzie akceptowany przez Technologów ds. Produkcji Wody AQUANET SA:

Odpowiedź

 

W odpowiedzi informujemy, że Technolodzy ds. Produkcji Wody AQUANET SA nie zaakceptują zaproponowanego w powyższym pytaniu rozkładu uziarnienia.

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2022, 14:16

Pytanie i odpowiedź nr 3

Pytanie z dnia 22.09.2022

 

Czy  Inwestor zaakceptuję poniższe złoża filtracyjne 0,8-1,4 zgodne z przedstawioną analizą sitową:

Odpowiedź

 

W odpowiedzi informujemy, że Technolodzy ds. Produkcji Wody AQUANET SA nie zaakceptują zaproponowanego w powyższym pytaniu rozkładu uziarnienia.

Pytania z dnia 22.09.2022

Załącznik

Odpowiedź

 

Z uwagi na zapisy pkt.16 Ogłoszenia o postępowaniu „Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert”. Wniosek o wyjaśnienie treści postępowania pojawił się po 21.09.2022, czyli wpłynęło po terminie.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.