Wykonanie badań laboratoryjnych pyłu i granulatu ze Stacji Termicznego Suszenia Osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2023, 14:37

Zobacz szczegóły

Data publikacji

09.02.2023, 10:30

Termin składania ofert:

15.02.2023, 13:00

Termin otwarcia ofert:

15.02.2023, 14:00

Aquanet SA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej usługę  wykonania badań laboratoryjnych obejmujących:

 1. badanie pyłu powstającego podczas suszenia osadu suchego w Stacji Termicznego Suszenia na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach,
 2. wykonanie oznaczenia skłonności do samozapalenia (Tsi) pyłu oraz granulatu z suszarki ze Stacji Termicznego Suszenia Osadu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

 

I. Zakres:

A. badanie pyłu powstającego podczas suszenia osadu suchego w Stacji Termicznego Suszenia na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach:

 1. Charakterystyka wybuchowości wraz z maks. ciśnieniem wybuchu pmax i maks. szybkością narastania ciśnienia wybuchu dp/dtmax i wskaźnikiem wybuchowości Kstmax
 2. Dolna granica wybuchowości DGW
 3. Minimalna temperatura zapłonu obłoku TCL
 4. Minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu T5 mm
 5. Minimalna energia zapłonu pyłu MEZ
 6. Graniczne dla wybuchu stężenie tlenu GST w azocie
 7. wykonanie oznaczenia skłonności do samozapalenia (Tsi) pyłu oraz granulatu z suszarki ze Stacji Termicznego Suszenia Osadu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach wg PN-EN 15188.

 

II. Terminy realizacji:

Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 28.02.2023r, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy

III. Warunki wykonania usługi:

Określone zostały w załączonym Umowie.

 

IV. Kryterium oceny ofert:

100 % cena

 

V. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonanie oznaczenia pyłu oraz granulatu (osadu suchego) z suszarki ze Stacji Termicznego Suszenia Osadu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach wg. Wskazanego zakresu.
 2. Wykonanie oznaczeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w laboratorium, którym dysponuje Wykonawca.
 3. Próbki pyłu oraz granulatu zostaną przesłane z miejsca poboru do laboratorium Wykonawcy na koszt Zamawiającego.

 

VI. Odbiór wykonanej usługi:

 1. Wykonawca sporządzi Raport z wynikami badań pyłu i granulatu, które przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej – pocztą elektroniczną,
 2. Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

 

VII. Warunki płatności.  

 1. Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 2. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer zlecenia w związku z realizacją którego faktura została wystawiona. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 3. Zamawiający oświadcza, iż posiada statut dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 

VIII. Kary umowne:

Zgodnie z zapisami § 8 Umowy stanowiącej załącznik.

 

IX. Dodatkowe informacje:

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zamówieniu  przed terminem składania ofert,

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą e-mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami,

– Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

– Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

– Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny,

– Oferta złożona przez Wykonawcę musi być podpisana przez osoby prawnie reprezentujące firmę zgodnie z aktualnym KRS lub CEiDG dla osób fizycznych,

– Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści załączonej umowy do przedmiotowego zapytania,

– Wykonawcy są związani złożoną ofertą do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej,

– Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony,

– W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą,

– Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu  wyklucza się:

 

1)wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

2)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

3)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

 

 

Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

– Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi były wykonywane,

 

Warunki odrzucenia oferty:

– Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,

– Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

– Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

– Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta jest złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych,

 

Warunki unieważnienia postępowania:

– Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

– Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego bez podania przyczyny,

– Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

 

Przekazanie informacji o wyborze:

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem,

– Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

 

Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
  a Wykonawcami odbywa się  przy pomocy poczty elektronicznej.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 

Aneta Wysocka-Kaczmarek

aneta.wysocka@aquanet.pl

Tel. 885 984 716

 

X. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail: aneta.wysocka@aquanet.pl   do dnia 15.02.2023r. do godz. 13:00.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy bądź też formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

 

Kompletna oferta musi zawierać:

– Wypełniony Formularz oferty

– Dokumenty KRS/CEDIG

 

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy………………….nazwa postępowania: „Wykonanie badań laboratoryjnych pyłu i granulatu ze Stacji Termicznego suszenia Osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach”. Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

 

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail: : aneta.wysocka@aquanet.pl   do dnia 15.02.2023r. od godz. 13:01 do godz. 13:30 .

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – („Wykonanie badań laboratoryjnych pyłu i granulatu ze Stacji Termicznego suszenia Osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.”) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2023r. o godz. 14:00

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

 1. Umowa.
 2. Formularz Oferty.
 3. Oświadczenie Zleceniobiorcy o niepodleganiu wykluczeniu
 4. Informacja o RODO.

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2023, 14:40

Informacja z otwarcia ofert

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.