wykonanie instalacji tymczasowego napowietrzania na Stacji Uzdatniania Wody Gruszczyn umożliwiającej czasowe wyłączenie napowietrzalni i komory reakcji w celu wykonania remontu

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 12.09.2023, 07:50

Data publikacji

12.09.2023, 07:50

Termin składania ofert:

21.09.2023, 12:00

Termin otwarcia ofert:

22.09.2023, 12:30

Wykonanie instalacji tymczasowego napowietrzania na Stacji Uzdatniania Wody Gruszczyn umożliwiającej czasowe wyłączenie napowietrzalni i komory reakcji w celu wykonania remontu

 (dalej również ogłoszenie)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

AQUANET S.A.

Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

tel. 618359100

e-mail: klient@aquanet.pl.

strona internetowa zamawiającego: https://www.aquanet.pl/

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

 • Regulamin udzielania zamówień przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/

 • Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

3. Negocjacje

 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu\

4.Opis przedmiotu zamówienia:

 • Zakres prac do wykonania w ramach zadania został szczegółowo opisany w „SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA WYKONANIA INSTALACJI TYMCZASOWEGO NAPOWIETRZANIA NA STACJI UZDATNIANIA WODY GRUSZCZYN UMOŻLIWIAJĄCEJ CZASOWE WYŁĄCZENIE NAPOWIETRZALNI I KOMORY REAKCJI W CELU WYKONANIA REMONTU ”
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.Termin wykonania zamówienia:

Wszystkie prace należy wykonać do 31 grudnia 2023 roku.

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
  a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.
 • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Tomasz Rajewicz

Adres: Gruszczyn ulica Swarzędzka 67 A,

e- mail: tomasz.rajewicz@aquanet.pl

7. Termin związania ofertą:

 • Wykonawca związany jest ofertą przez 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

8.1. Oferty należy złożyć pisemnie (definicja zgodnie z par. 2 pkt 17 Regulaminu) pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail   tomasz.rajewicz@aquanet.pl do dnia 21.09.2023 r. do godz. 12:00.

8.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla danego zamówienia.

8.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

8.4. Oferta może zostać złożona jako dokument elektroniczny podpisany przez osobę upoważnioną podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty).

8.5. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

8.6. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

8.7. Kompletna oferta musi zawierać:

8.7.1.Formularz ofertowy, załącznik numer 2, w którego treści znajduje się również oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania z tytułu zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (do podpisania Umowy, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przekazania zaświadczenia potwierdzającego brak zaległości podatkowych wydanym przez właściwy dla kontrahenta urząd skarbowy oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek), oraz oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( zwana dalej Specustawą),

8.7.2 KRS lub CEIDG

8.7.3 Wykaz robót opisany w treści punktu 9.2.1. (Wykaz robót zał. nr 2).

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy………………….nazwa postępowania: „wykonania instalacji tymczasowego napowietrzania na Stacji Uzdatniania Wody Gruszczyn umożliwiającej czasowe wyłączenie napowietrzalni i komory reakcji w celu wykonania remontu”

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 25 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail tomasz.rajewicz@aquanet.pl od dnia 21.09.2023r. od godz. 12.01 do dnia 22.09.2023 r. do godz. 12:00

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….…  „wykonania instalacji tymczasowego napowietrzania na Stacji Uzdatniania Wody Gruszczyn umożliwiającej czasowe wyłączenie napowietrzalni i komory reakcji w celu wykonania remontu”

 • Otwarcie oferty nastąpi w dniu 09.2023 r. o godz. 12.30.
 • Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Hasła przesłane po terminie otwarcia ofert nie zostaną uwzględnione i tym samym oferty, których te hasła dotyczą nie zostaną otwarte i nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty niezabezpieczonej hasłem lub wcześniejszego przesłania hasła do złożonej już oferty, Wykonawca, świadomie, odstępuje od utajnienia swojej oferty i tym samym godzi się z możliwością, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.

Wszelkie negatywne konsekwencje działania opisanego powyżej będzie ponosił Wykonawca i nie będą przysługiwały mu żadne środki odwoławcze w związku z takim działaniem.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania – podmiotowe środki dowodowe

9.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia:

9.1.1. w okresie ostatnich 7 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: co najmniej 2 zadania polegającą na montażu i spawaniu rurociągów wodociągowych wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicy co najmniej DN 200 mm;

9.1.2.W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa powyżej Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Ad. 9,1.1. wykazu minimum dwóch wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania.

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 1. Z postępowania wyklucza się:
 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
 • wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę,
 • z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 • W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamieszczonego w formularzu oferty (pkt 8, 9)

11. Podstawy odrzucenia oferty:

  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia.
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  • Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
  • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 • Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 • Cena – 100 %,
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 100% 100punktów
 • Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

Pi(C) = (Cmin/Ci)  x 100 pkt

 

            gdzie:

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej “i”

 

 • W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

W przypadku otrzymania przez  dwie oferty takiej samej punktacji, Zamawiający wybierze tę która ma niższa cenę.

13. Sposób obliczenia ceny

 • Podana w ofercie cena musi być wyrażona np. w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
 • Cenę podaną w formularzu oferty oblicza się na podstawie kosztorysu ofertowego lub wykazu cen lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonano obliczenia ceny (jeżeli dotyczy).

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania

 • Przekazanie informacji o wyniku postępowania:
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
 • Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty
 • Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert
 • Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia
 • Informacja o unieważnieniu postępowania będzie zawierała podstawę unieważnienia postępowania.
 • Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert.
 • W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.

15. Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO został opisany w treści zał. Nr 4.

16. Podstawy do unieważnienia postępowania.

 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu .
 • Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia

18. Dodatkowe informacje:

 • Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert.
 • Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 • Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
 • Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.
 • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie  oraz rachunkowe, zawiadamiając  o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.
 • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.

19. Informacja o środkach ochrony prawnej

W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Znalazłaby

20. Załączniki:

Załącznik nr 1 – SWZ z częścią rysunkową

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy z wykazem robót,

Załącznik nr 3 –  Umowa z załącznikami

Załącznik nr 4 – RODO

 

 

 

 

 

Data publikacji

12.09.2023, 07:50

Termin składania ofert:

21.09.2023, 12:00

Termin otwarcia ofert:

22.09.2023, 12:30

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.