Wykonanie obowiązku SOGL w imieniu przedsiębiorstwa

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 21.06.2024, 09:02

Data publikacji

21.06.2024, 09:02

Termin składania ofert:

27.06.2024, 08:00

Termin otwarcia ofert:

27.06.2024, 09:30

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

AQUANET S.A.

Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

Komórka Organizacyjna

Dział Automatyki i Energetyki ZAE

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

2.1 Regulamin udzielania zamówień przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/

2.2 Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

3. Negocjacje

3.1 Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu w zakresie ceny dostawy kompletnego zamówienia.

Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.

3.2 Negocjacje prowadzone będą z każdym Wykonawcą oddzielnie.

3.3 Zamawiający zaprosi do negocjacji wybranych przez siebie wykonawców/ wszystkich Wykonawców*, których oferty nie podlegają odrzuceniu i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3.4 Informacje dotyczące terminu i szczegółów organizacyjnych negocjacji Zamawiający przekaże odrębnym pismem po otwarciu ofert.

3.5 W negocjacjach może uczestniczyć umocowany przedstawiciel Wykonawcy (w przypadku, gdy uczestnikiem negocjacji jest osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty przetargowej, należy przedłożyć pełnomocnictwo dla tej osoby przed rozpoczęciem negocjacji). Uwaga! Pełnomocnictwo należy przedłożyć przy pomocy wybranego środka komunikacji.

3.6 Wykonawca, który nie przystąpi do negocjacji podtrzymuje swoją pierwotną ofertę.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem Zlecenia jest odpłatne świadczenie Abonentowi usługi przez Usługodawcę w okresie od 01.07.2024 do 30.06.2025r obejmujące:

4.1.1. Opracowywanie danych planistycznych dotyczących grafików i prognoz produkcji zgodnie z Wytycznymi SOGL:

  • Prognozowanych wartości mocy dyspozycyjnej maksymalnej i minimalnej netto poszczególnych MWE w okresie krótkoterminowym na podstawie danych przekazywanych przez Abonenta;
  • Planowanej generacji mocy czynnej netto poszczególnych MWE w okresie krótkoterminowym;
  • Planowanej dostępności w horyzoncie 5-cio letnim na podstawie danych przekazywanych przez Abonenta;

4.1.2. Przekazywanie opracowanych danych do właściwych OSD oraz OSP zgodnie z wytycznymi poszczególnych operatorów

4.1.3. Usługa będzie świadczona dla MWE, które Abonent wskaże wykazie MWE – wykaz przesłany po udzieleniu zlecenia (obecnie 6 gazogeneratorów oraz farma PV)

4.1.4. Usługa świadczona będzie zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego i treścią zlecenia.

4.1.5. Strony mogą rozwiązać współpracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec Okresu Rozliczeniowego.

4.1.6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • opóźnienia w regulowaniu opłat na rzecz Usługodawcy przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia płatności określonej na fakturze VAT,
  • w przypadku pogorszenia lub ustania możliwości technicznych świadczenia Usługi.

4.1.7. Strony mogą wypowiedzieć Usługę indywidualnie dla każdej z Elektrowni w drodze wzajemnego zawiadomienia Stron drogą elektroniczną z zastrzeżeniem określenia danych MWE, które dotyczy wypowiedzenie.

W ramach zlecenia strony przyjmują następujące warunki świadczenia usługi

4.2.1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania wszystkich istotnych danych mających wpływ na planowane wartości produkcji energii elektrycznej przez MWE m. in.: zmiany planowanych dyspozycyjności, zmiany wpływające na moc zainstalowaną, prace serwisowe.

4.2.2. Zamawiający udostępni również dane logowania do portalu udostępnianego przez OSD (o ile występuje), który służy do przekazywania danych planistycznych i grafików.

4.2.3. Zamawiający upoważnia Usługodawcę do reprezentowania przed właściwym OSD w zakresie przekazywania danych planistycznych dotyczących grafików i prognoz objętych zakresem niniejszej umowy. Formularze wysyłane będą z podanego przez Usługodawcę adresu e-mail dla MWE.

4.2.4. Zamawiający na dzień udzielenia zlecenia jest czynnym podatnikiem VAT.

4.2.5. W przypadku utraty statusu wymienionego w ust. 5 i / lub zbyciu przez Zamawiającego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług w całości (lub jego zorganizowanej części). Zamawiający poinformuje Usługodawcę niezwłocznie, a więc nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zajścia zdarzenia.

4.2.6. W przypadku braku świadczenia usługi monitoringu (objętych osobną umową) przez Usługodawcę dla danego MWE, Zamawiający zobowiązuje się do przekazania godzinowych danych rozliczeniowych z liczników energii przynajmniej raz w miesiącu.

4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

30.06.2025 r;

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

6.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.

6.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Maksymilian Sikora

Adres: Aqunanet S.A ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

e- mail: maksymilian.sikora@aquanet.pl

nr tel. 885957118

7. Termin związania ofertą:

7.1 Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.2 Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Opcja 1 – składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

8.1 Oferty należy złożyć pisemnie (definicja zgodnie z par. 2 pkt 17 Regulaminu) pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail robert.kolacki@aquanet.pl oraz maksymilian.sikora@aquanet.pl do dnia 27.06.2024 r. do godz. 8:00.

8.2 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla danego zamówienia.

8.3 Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

8.4 Oferta może zostać złożona jako dokument elektroniczny podpisany przez osobę upoważnioną podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty).

Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

8.5 W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

8.6 Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

8.7 Kompletna oferta musi zawierać:

– numer oferty,

– potwierdzenie warunków wykonania zadania przedstawionych w zapytaniu ofertowym,

– termin ważności,

– wartość netto oferty wyrażona w PLN

– termin i sposób zapłaty – 30 dni od daty wystawienia faktury

– gwarancja na wykonana usługę 12 miesięcy

8.8 Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym:

– KRS dla spółek handlowych (aktualny wydruk z rejestru)

– CEiDG – dla osób fizycznych, spółek osobowych (aktualny wydruk z rejestru)

b) dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w systemie podatkowy:

-VAT – dla podatników krajowych (aktualny wydruk z rejestru)

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, poprzez podpisanie dołączonego wzorca:

Załącznik 2

d) zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach.

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy………………….nazwa i numer postępowania…………………………..

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 25 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail robert.kolacki@aquanet.pl oraz maksymilian.sikora@aquanet.pl  od dnia 27.06.2024r. od godz. 8.00 do dnia 27.06.2024 r. do godz. 9.00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – (tytuł postępowania) – ……………

8.9 Otwarcie oferty nastąpi w dniu 27.06.2024 r. o godz. 9.30.

8.10 Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Hasła przesłane po terminie otwarcia ofert nie zostaną uwzględnione i tym samym oferty, których te hasła dotyczą nie zostaną otwarte i nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty niezabezpieczonej hasłem lub wcześniejszego przesłania hasła do złożonej już oferty, Wykonawca, świadomie, odstępuje od utajnienia swojej oferty i tym samym godzi się z możliwością, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.

Wszelkie negatywne konsekwencje działania opisanego powyżej będzie ponosił Wykonawca i nie będą przysługiwały mu żadne środki odwoławcze w związku z takim działaniem.

9. Podstawy do wykluczenia z postępowania

9.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

9.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Poniższa podstawa wykluczenia ma charakter fakultatywny:

9.3 wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania.

9.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Ad. 9.1 i ad 9.2 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamieszczonego w formularzu oferty (pkt 8, 9)

10. Podstawy odrzucenia oferty:

10.1 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia.

10.2 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

10.3 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.4 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

10.5 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Opis Kryteriów oceny ofert

11.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena 100 %

12. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania

12.1 Przekazanie informacji o wyniku postępowania:

12.1.1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

12.1.2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:

  • Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty,
  • Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert,
  • Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia

12.1.3 Informacja o unieważnieniu postępowania będzie zawierała podstawę unieważnienia postępowania.

12.2 Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia

12.3 Umowę uznaję się za zawartą w momencie podpisania przez obie strony, lub w momencie udzielenia zamówienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie zlecenia, na podstawie ważnej oferty i na warunkach w niej zawartych.

13. Obowiązek informacyjny RODO

Załącznik nr 3

14. Podstawy do unieważnienia postępowania.

14.1 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu .

14.2 Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.

14.3 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

14.4 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

14.5 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – RODO

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Maksymilian Sikora

tel.: 885 957 118
mail: maksymilian.sikora@aquanet.pl

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.