Wykonanie wycinki drzew i krzewów, przesadzeń drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją oraz nasadzeń drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2022, 12:15

Zobacz szczegóły

Data publikacji

22.12.2021, 13:19

Termin składania ofert:

10.01.2022, 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.01.2022, 11:00

AQUANET SA – Dział Realizacji Inwestycji, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 885 501 239, email: agnieszka.kulczyk@aquanet.pl, działając w oparciu o § 21 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Regulamin”), umieszczony na stronie internetowej Aquanet.

Ogłasza przetarg ofertowy na:

Wykonanie wycinki drzew i krzewów, przesadzeń drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją  oraz  nasadzeń drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją

 dla zadania

3-05-19-317-1  Poznań – sieć wodociągowa w ul.: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska – zakres II

5-05-20-112-1 Poznań – kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska – zakres II

 

1. Zakres zadania:
a. Wycinka drzew i krzewów, przesadzenia drzew i nasadzenie drzew w liczbie, gatunkach i lokalizacji wskazanych w:

  • Decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSI-II.7120.1.149.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r.,
  • Projekt Inwentaryzacji zieleni, tom PW/KOB/IŻ,
  • Projekt Nasadzeń Rekompensacyjnych, tom PW-2/KOB/NS,
  • Projekt przesadzeń zieleni, tom PW-2/KOB/PZ;

b. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i utrzymanie gwarancji wykonanych przesadzeń oraz nasadzeń rekompensacyjnych na okres trzech lat od wykonania przesadzeń i nasadzeń.
Prace określone w ust. 1 pkt a) do b) zwane są dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”.

2. Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji części Przedmiotu Umowy

  • Wycinka w terminie do dnia 28.02.2022 r.
  • Nasadzenia w terminie do dnia 30.11.2022 r.
  • Przesadzenie w terminie do dnia 28.02.2022 r. (poza sezonem wegetacyjnym, w stanie bezlistnym).
  • Pielęgnacja przez 3 lata począwszy od dnia podpisania Protokołu z wykonania przesadzeń oraz nasadzeń.

3. Kryterium wyboru: cena 100%. Cena podana w ofercie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia obmiarowego.
Kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

Pi (C) = (Cmin/Ci) * 100 pkt.
gdzie:
Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert;
Ci cena oferty badanej „i”

Ceną oferty będzie cena podana na Formularzu Oferty, którą należy obliczyć poprzez załączoną tabelę z wyceną

4. Podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 45 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich):

a) Oświadczenie własne Wykonawcy, złożone na Formularzu Oferty, potwierdzające brak przesłanki do wykluczenia z postępowania na podstawie § 45 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej każdego ze wspólników wraz z kopią umowy spółki w zakresie jej reprezentacji.
c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Dodatkowe informacje:
a) Zamawiający, w każdym momencie przed terminem składania ofert, zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków i zasad postępowania oraz zmian dokumentacji zamówienia.
b) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dokumentacji zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynęła do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie tego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem pkt d), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie, a także poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu lub dokumentacją zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawców o uzupełnienie brakujących dokumentów w złożonych ofertach lub o wyjaśnienie dokumentów już złożonych.
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców, w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z Wykonawcami negocjacji drogą mailową.
g) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
– jest niezgodna z Regulaminem,
– jej treść nie odpowiada treści dokumentacji zamówienia,
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu lub dokumentacją zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
– Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą,
– wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
h) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli;
– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
– wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
– postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający przekaże równocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu lub zamieści na stronie internetowej, jeżeli unieważnienie postępowania nastąpi przed upływem terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
i) Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny. Informację o odstąpieniu od prowadzenia postępowania, Zamawiający przekaże równocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu lub zamieści na stronie internetowej, jeżeli odstąpienie od prowadzenia postępowania nastąpi przed upływem terminu składania ofert

6. Płatności:
a) Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę po ukończeniu czynności opisanej daną pozycją w Przedmiarze Robót.
b) Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

7. Kary umowne:
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zamówienia zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

8. Termin składania OFERT:
AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Regulamin”), informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego realizacja postępowania o udzielenie ww. zamówienia będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych mi.in. tele i video konferencji, natomiast składanie ofert będzie się odbywało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informację o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:
a. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.
b. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Agnieszka Kulczyk
e- mail: agnieszka.kulczyk@aquanet.pl

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail agnieszka.kulczyk@aquanet.pl do dnia 10.01.2022r. do godz. 10:00.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

Kompletna oferta musi zawierać:
– dokumenty wymienione w punkcie 4
– pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
– wydruk z KRS Wykonawcy albo wydruk z CEIDG Wykonawcy,

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:
Oferta firmy………………….nazwa i numer zadania: 3-05-19-317-1 Poznań – sieć wodociągowa w ul.: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska – zakres II, 5-05-20-112-1 Poznań – kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska – zakres II

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail agnieszka.kulczyk@aquanet.pl od dnia 10.01.2022r. od godz. 10:01 do dnia 11.01.2022r. do godz. 10:00 .

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:
Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – nazwa i numer zadania: 3-05-19-317-1 Poznań – sieć wodociągowa w ul.: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska – zakres II, 5-05-20-112-1 Poznań – kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska – zakres II

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2022r. o godz. 11.00
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowo:
a) Wykonawcy są związani złożoną ofertą przez 45 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 45 dni.
b) Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony;
c) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą;
d) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu postępowania lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie e-mailem na adres podany na Formularzu Oferty;
e) Wykonawca może w terminie 3 dni roboczych od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wykazać brak podstaw do wykluczenia i spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
g) Kompletna oferta musi zawierać:
– formularz oferty,
– pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
– dokumenty wymienione w treści niniejszego ogłoszenia.

10. Kontakt
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia – Agnieszka Kulczyk tel. 885 501 239 e-mail: agnieszka.kulczyk@aquanet.pl

11. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania
• dla zadania nr 3-05-19-317-1 Poznań – sieć wodociągowa w ul.: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska – zakres II oraz 5-05-20-112-1 Poznań – kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Kobylepole, Darzyńska, Darzyborska – zakres II odbiorcami
• Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 42 Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Regulaminu, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty,
Załącznik nr 2 – Projekt Umowy wraz załącznikami

Załączniki do pobrania

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Agnieszka Kulczyk

mail: agnieszka.kulczyk@aquanet.pl
tel.: 885 501 239

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2022, 11:50

Informacja o wyborze Wykonawcy

Data publikacji

22.12.2021, 13:19

Termin składania ofert:

10.01.2022, 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.01.2022, 11:00

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.