Wymiana skorodowanej armatury w komorze czerpnej -rurociąg zrzutowy zładu, piony tłoczne, prowadnice rurowe pomp, drabina złazowa na przepompowni ścieków w miejscowości Szczodrochowo , PŚ_SZC_P720-00G, gm. Skoki.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2024, 13:02

Zobacz szczegóły

Data publikacji

18.06.2024, 13:35

Termin składania ofert:

08.07.2024, 12:00

Termin otwarcia ofert:

09.07.2024, 10:30

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu  działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Regulamin”), Dział  Sieci Kanalizacyjnej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej dotyczącej:Wymiany skorodowanej armatury w komorze czerpnej -rurociąg zrzutowy zładu, piony tłoczne, prowadnice rurowe pomp, drabina złazowa na przepompowni ścieków w miejscowości Szczodrochowo ,PŚ_SZC_P720-00G, gm. Skoki.

 

 

Informację o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się  przy pomocy poczty elektronicznej.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Zbigniew Kinoszewski

e- mail: zbigniew.kinoszewski@aquanet.pl

1. Zakres:

Zakres prac określono w dokumentacji SWZ ( Specyfikacja Warunków Zamówienia)

2. Czas realizacji – do dnia 15.10.2024 r.

3. Kryterium oceny oferty – cena 100%

W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

4. Sposób obliczania ceny

 •  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania w zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Podana cena netto robót w  odniesieniu do poszczególnych wymienianych elementów przepompowni ścieków wg. zamieszczonego arkusza wyceny przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr A do Formularza oferty wraz z wypełnieniem Załącznika nr 1 do Umowy- Formularz oferty, zobrazuje ofertę.
 • Wartość całkowita złożonego formularza oferty będzie podstawą do wyłonienia oferty najkorzystniejszej cenowo.
 • Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty oraz arkusza wyceny przedmiotu zamówienia. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza

5. Informacje o formalnościach

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania rozesłana zostanie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:

– Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty

– Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli  oferty wraz z podaniem cen tych ofert

– Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia

– Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

 •  Umowę uznaje się za zawartą w momencie  podpisania przez obie Strony.
 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności oceny ofert Wykonawcą.
 • W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.

6. Podstawy do unieważnienia postępowania

 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 •  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

7. Informację dodatkowe

 •  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,
 • Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia, nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż  3 dni przed terminem składania ofert.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania, wszystkim Wykonawcom.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia  wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia)  lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.
 • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania  bez podawania przyczyny.
 • Zamawiający może udzielić zamówienia pod warunkiem otrzymania co najmniej 1 ważnej oferty.

8. Informacje o środkach ochrony prawnej

 

 •  W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.
 • W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w postępowaniu.

9. Zawartość oferty:

– termin ważności oferty – 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia oferty,

– imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktu;

– cena netto robót w PLN;

– cenę netto robót w  odniesieniu do poszczególnych wymienianych elementów przepompowni ścieków wg. załączonego arkusza wyceny przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr A  do Formularza oferty wraz z wypełnieniem Załącznika nr 1 do Umowy- Formularz oferty

10. Warunki płatności:

Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy w związku z realizacją której faktura  została wystawiona. W przypadku braku wskazanego numeru umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie

traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

11. Dodatkowe informacje:

 • Umowę uznaje się za zawartą w momencie  podpisania przez obie Strony.
 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności oceny ofert Wykonawcą.
 • W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.

12. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem jej nieważności i przesłać na adres e-mail zbigniew.kinoszewski@aquanet.pl  do dnia  08.07.2024 r. do godz. 12:00.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

Oferta musi być napisana w języku polskim i powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego dokumentu papierowego (formularza oferty) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

Tytuł wiadomości: Oferta firmy: …………-Wymiana skorodowanej armatury na przepompowni ścieków  Szczodrochowo, SK_SZC_P720_00G, gm. Skoki.

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail  zbigniew.kinoszewski@aquanet.pl  od dnia 08.07.2024 r. od godz. 12:01 do dnia  09.07.2024 r. do godz. 10.00.

Tytuł wiadomości e-mail: Hasło do Oferty firmy…… Wymiana skorodowanej armatury na przepompowni ścieków  Szczodrochowo, SK_SZC_P720_00G,  gm. Skoki.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Działu Sieci Kanalizacyjnej. ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy, przy udziale minimum dwóch pracowników Aquanet SA.

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami, nie będą rozpatrywane.

13. Kontakt:

Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia:

– Zbigniew Kinoszewski, tel.885-956-993  e-mail: zbigniew.kinoszewski@aquanet.pl

14. Załączniki:

1.Wzór Umowy z załącznikami

2.Formularz ofertowy

3. Załącznik do formularza ofertowego

4. Obowiązek informacyjny RODO

5. Obowiązek informacyjny – Ślad węgloowy

 

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Zbigniew Kinoszewski

tel.: 885 956 993

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2024, 13:00

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.